bán tắc kè giống,ngâm rượu(bao san phẩm đầu ra)

  • Thread starter kaka89nd
  • Ngày gửi
K

kaka89nd

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: thanh tắc kè
- Địa chỉ: số nhà 23 ngõ 208 tam trinh hà nội
- Tel, Fax: ::: FaX 0987413596
- email: trangtraithanhtuan@gmail.com
================================

<br /> <br /> <strong><u>TH&Ocirc;NG TIN NGƯỜI GỬI:</u></strong><br /> <br /> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://gallery.vatgia.com/gallery_img/19/ust1301505641.jpg"><img border="0" style="margin: 2px" src="http://gallery.vatgia.com/gallery_img/19/medium_ust1301505641.jpg" /></a><br /></p> <p><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://gallery.vatgia.com/gallery_img/19/rtd1299429848.jpg"><img border="0" style="margin: 2px" src="http://gallery.vatgia.com/gallery_img/19/medium_rtd1299429848.jpg" /></a><br /></p> <p><span style="font-size: large"><strong><span style="color: #0000ff"> trang trại chuy&ecirc;n DẾ,TẮC K&Egrave;,BỌ CẠP V&Agrave; C&Aacute;C LOẠI C&Ocirc;N TR&Ugrave;NG KH&Aacute;C<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; CƠ SỞ 1:SỐ NH&Agrave; 23 NG&Otilde; 208 TAM TRINH-H&Agrave; NỘI-LH:THANH-0987413596-0462905283<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; CƠ SỞ 2:X&Oacute;M H&Oacute;P-MỸ PH&Uacute;C-MỸ LỘC-NAM ĐỊNH-LH:B&Aacute;C MẠC 03503818159 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span style="color: #008080">TẮC K&Egrave; </span><span style="color: #0000ff">l&agrave; loại dược liệu qu&yacute; hiếm , c&oacute; gi&aacute; trị kinh tế cao .</span><span style="color: #008080">TẮC K&Egrave; </span><span style="color: #0000ff">hay c&ograve;n gọi l&agrave; ĐẠI B&Iacute;CH HỔ hay C&Aacute;P GIẢI .Theo y học d&acirc;n tộc </span><span style="color: #008080">TẮC K&Egrave;</span><span style="color: #0000ff"> l&agrave; một vị thuốc bổ c&oacute; t&aacute;c dụng l&agrave;m giảm mệt mỏi,chữa nhiều chứng ho kho trị,ho ra m&aacute;u,hen suyễn,đ&aacute;i rắt ,đ&aacute;i s&oacute;n,đau xương...tr&aacute;ng dương bổ thận ....rất hiệu quả .Trong c&aacute;c b&agrave;i thuốc nam </span><span style="color: #008080">TẮC K&Egrave; </span><span style="color: #0000ff">được d&ugrave;ng ng&acirc;m rượu hoặc sấy kh&ocirc; t&aacute;n th&agrave;nh bột để uống.Theo c&aacute;c kết quả ph&acirc;n t&iacute;ch cho thấy th&acirc;n v&agrave; đặc biệt l&agrave; đu&ocirc;i </span><span style="color: #008080">TẮC K&Egrave; </span></strong></span><span style="font-size: large"><strong><span style="color: #0000ff">c&oacute; chứa rất nhiều a xit a min v&agrave; c&aacute;c chất b&eacute;o c&oacute; t&aacute;c dụng k&iacute;ch th&iacute;ch sự hoạt động của hệ thần kinh , tăng sức khỏe con người.(tr&iacute;ch b&agrave;i của KS ĐẶNG TỊNH )<br />Ngo&agrave;i sử dụng trong y học TẮC K&Egrave; c&ograve;n được sử dụng l&agrave;m c&aacute;c m&oacute;n ăn bổ dưỡng ,rất được c&aacute;c nh&agrave; h&agrave;ng kh&aacute;ch sạn ưa chuộng.<br />Trước đ&acirc;y </span><span style="color: #008080">TẮC K&Egrave; </span><span style="color: #0000ff">ngo&agrave;i tự nhi&ecirc;n rất nhiều ,nhưng do nhu cầu sử dụng của thị trường nội địa v&agrave; xuất khẩu ng&agrave;y c&agrave;ng cao n&ecirc;n </span><span style="color: #008080">TẮC K&Egrave;</span><span style="color: #0000ff"> ngo&agrave;i tự nhi&ecirc;n bị săn bắt qu&aacute; mức gần như cạn kiệt . Do thị trường ti&ecirc;u thụ </span><span style="color: #008080">TẮC K&Egrave;</span><span style="color: #0000ff"> rất phong ph&uacute; v&agrave; đa dạng,hiện c&ograve;n khan hiếm ,để đ&aacute;p ứng một phần nhu cầu của thị trường n&ecirc;n trang trại của ch&uacute;ng t&ocirc;i đ&atilde; v&agrave; đang cung cấp </span><span style="color: #008080">TẮC K&Egrave;</span><span style="color: #0000ff"> giống , </span><span style="color: #008080">TẮC K&Egrave; </span></strong><span style="color: #0000ff"><strong>thịt cho c&aacute;c hộ chăn nu&ocirc;i v&agrave; nh&agrave; h&agrave;ng, kh&aacute;ch sạn.<br />Sau đ&acirc;y ch&uacute;ng t&ocirc;i xin giới thiệu sơ qua về c&aacute;ch nhận biết,gi&aacute; trị v&agrave; kỹ thuật nu&ocirc;i </strong></span></span><span style="font-size: large"><strong><span style="color: #008080">TẮC K&Egrave;.<br /></span><span style="color: #008080">l - ĐẶC ĐIỂM</span><br /><span style="color: #0000ff">1 - V&oacute;c d&aacute;ng : </span></strong></span><span style="font-family: times new roman"><span style="color: #0000ff; font-size: large"><strong>H&igrave;nh d&aacute;ng b&ecirc;n ngo&agrave;i tr&ocirc;ng giống như con thạch s&ugrave;ng (thằn lằn) nhưng to v&agrave; d&agrave;i hơn. Th&acirc;n d&agrave;i 15-17cm, đu&ocirc;i d&agrave;i 10-15cm. Đầu h&igrave;nh tam gi&aacute;c nhọn về ph&iacute;a m&otilde;m. Mắt c&oacute; con ngươi thẳng đứng. C&oacute; hai ch&acirc;n trước v&agrave; hai ch&acirc;n sau, mỗi ch&acirc;n c&oacute; 5 ng&oacute;n to&egrave; rộng, mặt dưới ng&oacute;n c&oacute; c&aacute;c n&uacute;t b&aacute;m để con vật dễ leo tr&egrave;o. To&agrave;n th&acirc;n từ đầu đến đu&ocirc;i c&oacute; những vảy nhỏ h&igrave;nh hạt lồi với nhiều m&agrave;u sắc (xanh thẫm, xanh nhạt, v&agrave;ng, đen, đỏ nhạt...). M&agrave;u sắc của con vật thay đổi theo m&agrave;u sắc của m&ocirc;i trường sống để ngụy trang che giấu kẻ th&ugrave; ăn thịt. Đu&ocirc;i tắc k&egrave; được xem l&agrave; phần bổ nhất của con vật. Tắc k&egrave; mất đu&ocirc;i trị gi&aacute; bị giảm hẳn.<br /></strong></span><span style="font-size: large"><strong><span style="color: #008080">2 - C&aacute;ch ph&acirc;n biệt con đực con c&aacute;i<br /></span><br /></strong><span style="color: #0000ff"><strong>Lật ngửa bụng con tắc k&egrave; để quan s&aacute;t gốc đu&ocirc;i v&agrave; lỗ huyệt.<br />a- Tắc k&egrave; đực: Gốc đu&ocirc;i phồng to, lỗ huyệt lồi v&agrave; c&oacute; gờ, hai chấm dưới lỗ huyệt to gần bằng hạt gạo, lồi v&agrave; đen, khi b&oacute;p v&agrave;o gốc đu&ocirc;i sẽ thấy gai giao cấu m&agrave;u đỏ thẫm l&ograve;i ra.<br />b- Tắc k&egrave; c&aacute;i: Đu&ocirc;i thon nhỏ, lỗ huyệt nhỏ l&eacute;p, hai chấm dưới lỗ huyệt mờ; b&oacute;p v&agrave;o gốc đu&ocirc;i kh&ocirc;ng c&oacute; gai giao cấu l&ograve;i ra ở lỗ huyệt<br /><br /></strong></span></span><span style="font-size: large"><strong><span style="color: #008080">3 - Chọn thả giống<br /></span><br /></strong><span style="color: #0000ff"><strong>- Chọn con giống n&ecirc;n chọn con từ 2 - 4 th&aacute;ng tuổi c&oacute; k&iacute;ch thước trung b&igrave;nh trở l&ecirc;n l&agrave;m giống ( n&ecirc;n chọn loại tắc k&egrave; n&uacute;i c&oacute; da m&agrave;u đen n&acirc;u chấm trắng đỏ )<br />- Gh&eacute;p đ&ocirc;i theo tỷ lệ :1 con đực + 1con c&aacute;i<br />hoặc : 1 con đực + 2 con c&aacute;i<br /><br /></strong></span></span><span style="font-size: large"><strong><span style="color: #008080">4 - Thức ăn :<br /></span><br /></strong><strong><span style="color: #0000ff">l&agrave; c&aacute;c loại c&ocirc;n tr&ugrave;ng c&ograve;n sống như : dế m&egrave;n ,gi&aacute;n,ch&acirc;u chấu ,tr&ugrave;n quế....<br /><br /></span><span style="color: #008080">II - KỸ THUẬT NU&Ocirc;I </span></strong><strong><span style="color: #0000ff">( phương ph&aacute;p nu&ocirc;i b&aacute;n d&atilde; sinh )<br />1- L&agrave;m bọng tổ nu&ocirc;i tắc k&egrave;:<br />Bọng tổ nu&ocirc;i tắc k&egrave; được chế tạo m&ocirc; phỏng theo nơi thường ở của n&oacute; trong tự nhi&ecirc;n. Bọng tổ l&agrave; một kh&uacute;c th&acirc;n c&acirc;y rỗng ruột hoặc đục cho rỗng ruột, d&agrave;i khoảng 1,2-1,5m; đường k&iacute;nh 20-25cm, c&oacute; đục cửa th&ocirc;ng hơi v&agrave; cửa cho tắc k&egrave; ra v&agrave;o.<br />Mỗi bọng tổ giống thả 1 con đực v&agrave; 1 con c&aacute;i hoặc 1 con đực với 2 con c&aacute;i. <br /><br /></span><span style="color: #008080">2 - Luyện cho tắc k&egrave; quen tổ:</span><br /><br /></strong><span style="color: #0000ff"><strong>Sau khi thả con giống v&agrave;o bọng tổ tạm bịt lỗ ra v&agrave;o tổ. Treo c&aacute;c bọng tổ v&agrave;o chuồng luyện c&oacute; k&iacute;ch thước như một căn buồng nhỏ c&oacute; m&aacute;i che, xung quanh bằng lưới th&eacute;p mắt nhỏ. C&aacute;c bọng tổ treo c&aacute;ch nhau 30 &ndash; 40cm v&agrave; c&aacute;ch mặt đất tr&ecirc;n 1m. Sau khi đ&atilde; đưa c&aacute;c bọng tổ v&agrave;o chuồng mới mở lỗ ra v&agrave;o ở mỗi bọng tổ. Trong chuồng đặt sẵn một số m&aacute;ng tre đựng nước cho tắc k&egrave; uống. V&agrave;o l&uacute;c chiều muộn thả mồi ăn l&agrave; c&aacute;c lo&agrave;i c&ocirc;n tr&ugrave;ng nhỏ v&agrave;o chuồng. Mỗi con tắc k&egrave; ăn khoảng 2 con dế hay ch&acirc;u chấu l&agrave; đủ bữa cho cả ng&agrave;y.<br />Tắc k&egrave; hoạt động v&agrave; ăn uống về đ&ecirc;m, ban ng&agrave;y ch&uacute;ng lại chui v&agrave;o tổ. Sau khi đặt bọng tổ v&agrave;o chuồng luyện, s&aacute;ng sớm mỗi ng&agrave;y kiểm tra xem tắc k&egrave; đ&atilde; chui hết v&agrave;o tổ chưa. Nếu c&oacute; con n&agrave;o ở ngo&agrave;i người nu&ocirc;i tạo ra tiếng va động mạnh hoặc t&eacute; nước l&agrave;m cho ch&uacute;ng sợ buộc phải chui v&agrave;o tổ. Sau &iacute;t ng&agrave;y l&agrave;m như vậy tắc k&egrave; sẽ quen tổ. Đối với một số con kh&ocirc;ng chịu ăn, kh&ocirc;ng chịu v&agrave;o tổ, cử động lười nh&aacute;c l&agrave; những con bị bệnh cần thải loại sớm.<br /><br /></strong></span></span><span style="font-size: large"><strong><span style="color: #008080">3 - Chuyển bọng tổ ra rừng:<br /></span><br /></strong><strong><span style="color: #0000ff">Người nu&ocirc;i khi thấy đều đặn h&agrave;ng s&aacute;ng tắc k&egrave; đều chui hết v&agrave;o bọng tổ l&agrave; dấu hiệu ch&uacute;ng đ&atilde; quen tổ sẽ đem c&aacute;c bọng tổ đ&oacute; treo ngo&agrave;i rừng v&agrave; mở cửa cho tắc k&egrave; tự do ra v&agrave;o. N&ecirc;n chọn những c&acirc;y c&oacute; t&aacute;n l&aacute; xum xu&ecirc;, th&acirc;n h&igrave;nh cong queo để treo những bọng tổ tắc k&egrave; l&agrave; tốt nhất. Tắc k&egrave; trong c&aacute;c tổ đ&oacute; sẽ tự đi kiếm ăn về đ&ecirc;m v&agrave; trở về tổ khi trời s&aacute;ng. Chẳng mấy ng&agrave;y ch&uacute;ng sẽ sinh sản trong trong c&aacute;c tổ đ&oacute;.<br /><br /></span><span style="color: #008080">4 - Sinh sản của tắc k&egrave;:</span></strong></span><span style="color: #99cc00"><br /></span><br /><span style="color: #0000ff; font-size: large"><strong>Tắc k&egrave; đẻ trứng, mỗi lứa đẻ 2 trứng. Nhờ nhiệt độ ấm &aacute;p trong tổ trứng sẽ tự nở ra tắc k&egrave; con. Trứng nở sau khoảng 3 th&aacute;ng. Tắc k&egrave; con thường sống chung tổ với bố mẹ, ch&uacute;ng chỉ đi t&igrave;m tổ mới khi tổ cũ đ&atilde; qu&aacute; đ&ocirc;ng c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n.<br /><br /></strong></span><span style="font-size: large"><strong><span style="color: #008080">5 - Thu bắt v&agrave; chế biến tắc k&egrave;:<br /></span><br /></strong><span style="color: #0000ff"><strong>Chuyển tổ tắc k&egrave; v&agrave;o rừng năm trước, năm sau bắt đầu thu hoạch sản phẩm. Để đ&agrave;n tắc k&egrave; ph&aacute;t triển đ&ocirc;ng đ&uacute;c, trong 1- 2 năm đầu chỉ n&ecirc;n bắt ở mỗi bọng tổ 1 con. Tắc k&egrave; sống được mổ bụng, bỏ hết ruột gan, d&ugrave;ng que căng rộng ra rồi đem phơi nắng hoặc sấy kh&ocirc;. Chế biến v&agrave; vận chuyển, nhẹ tay kh&ocirc;ng để những con tắc k&egrave; đ&atilde; kh&ocirc; bị g&atilde;y đu&ocirc;i<br /><br /></strong></span></span><span style="font-size: large"><strong><span style="color: #ff0000">C&aacute;c bạn cũng c&oacute; thể nu&ocirc;i theo c&aacute;ch n&agrave;y hoặc cũng c&oacute; thể nu&ocirc;i theo c&aacute;ch của trại ch&uacute;ng t&ocirc;i . Đ&oacute; l&agrave; ch&uacute;ng ta c&oacute; thể l&agrave;m chuồng nu&ocirc;i tại gia đ&igrave;nh m&agrave; kh&ocirc;ng cần phải l&agrave;m c&aacute;c bọng tổ VD :1m2 c&oacute; thể nu&ocirc;i 40 - 50 con<br /></span><br /></strong></span><span style="font-size: large"><span style="color: #008080"><strong>LH :TRẠI DẾ THANH TUẤN-0987413596&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong></span></span></span></p><br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br /> <br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br /> <br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br />
 

Top
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx