Bán Tắc Kè giống ngâm rượu - làm thuốc

  • Thread starter khatran
  • Ngày gửi
K

khatran

Guest
#1
<p class="p_first" style="font-family: Arial, Tahoma; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 16px; margin-left: 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px"><span style="font-family: Arial; line-height: 15px; font-size: x-small"><span style="font-family: Arial, Tahoma; line-height: 27px; font-size: large">Cần cung cấp Tắc K&egrave; giống cho c&aacute;c bạn ưa th&iacute;ch nu&ocirc;i th&uacute; lạ hoặc nu&ocirc;i kinh doanh, ng&acirc;m rượu , l&agrave;m thuốc ,&nbsp;<br />Trang trại m&igrave;nh hiện đang nu&ocirc;i v&agrave; cho sinh sản Tắc K&egrave; giống tại huyện H&agrave;m Thuận Bắc tỉnh B&igrave;nh Thuận. Ngo&agrave;i ra Trang trang trại m&igrave;nh c&ograve;n cung cấp c&acirc;y giống&nbsp;<span style="color: red">Thăng Long ruột đỏ</span>&nbsp;v&agrave; con&nbsp;<span style="color: red">Ếch &ograve;n</span>&nbsp;- m&oacute;n nhậu đặc sản địa phương.<br /></span><br /><span style="font-family: Arial, Tahoma; line-height: 27px; font-size: large"><span style="text-decoration: underline">Gi&aacute; cả như sau:</span><br /></span><br /><span style="font-family: Arial, Tahoma; line-height: 27px; font-size: large">- Con Tắc K&egrave; giống loại từ 50 - dưới 80 gram . gi&aacute; 80.000 VND/con.</span><br /><span style="font-family: Arial, Tahoma; line-height: 27px; font-size: large">- Con Tắc K&egrave; giống loại từ 80 - dưới 120 gram (đang sinh sản) . gi&aacute; 150.000 VND/con.</span><br /><span style="font-family: Arial, Tahoma; line-height: 27px; font-size: large">Có bán lẻ vài con cho các bạn nu&ocirc;i làm cảnh chơi . Đặt bi&ecirc;̣t n&ecirc;́u mua số lượng từ 10 con trở l&ecirc;n có giảm giá.</span><br /><span style="font-family: Arial, Tahoma; line-height: 27px; font-size: large"><strong><span style="color: #ff0000"><span style="color: #0000ff"><span style="color: #00ff00">LH: Mr Kha 0903 115 988. Xem h&agrave;ng tại Số 249/15 Ng&ocirc; Quyền F6 Q10 TPHCM. gần Đường 3 Th&aacute;ng 2.&nbsp;</span></span></span></strong></span><br /><span style="font-family: Arial, Tahoma; line-height: 27px; font-size: large"><strong><span style="color: #ff0000"><span style="color: #0000ff"><span style="color: #00ff00">C&oacute; thể v&agrave;o webside&nbsp;<span style="text-decoration: underline"><span style="color: #ff6600">www.xixonshop.com.vn</span></span>&nbsp;để xem địa chỉ nh&agrave;.<br /></span></span></span></strong></span><br /><span style="font-family: Arial, Tahoma; line-height: 27px; font-size: large"><strong>Tắc K&egrave; giá: &nbsp;80.000 VNĐ - 150.000 VNĐ</strong><br /><a target="_blank" rel="nofollow" style="text-decoration: none; color: #605d57" href="http://d.f5.photo.zdn.vn/upload/original/2011/06/03/23/21/13071181091934305830_574_0.jpg"><img border="0" style="border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-width: initial; border-color: initial; border-image: initial" src="http://d.f5.photo.zdn.vn/upload/original/2011/06/03/23/21/13071181091934305830_574_0.jpg" /></a><br /><br /><a target="_blank" rel="nofollow" style="text-decoration: none; color: #605d57" href="http://d.f5.photo.zdn.vn/upload/original/2011/06/03/23/41/130711930643375250_574_574.jpg"></a></span></span></p><table style="font-family: Arial, Tahoma; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px" width="600" border="0"><tbody><tr><td style="font-family: Arial, Tahoma; width: 20px"><br /></td><td style="font-family: Arial, Tahoma"><br /></td></tr></tbody></table><p class="p_last" style="font-family: Arial, Tahoma; margin-top: 16px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px"><span style="font-family: Arial; line-height: 15px; font-size: x-small"><span style="font-family: Arial, Tahoma; line-height: 27px; font-size: large"><a target="_blank" rel="nofollow" style="color: #e97d13" href="http://d.f5.photo.zdn.vn/upload/original/2011/06/03/23/41/130711930643375250_574_574.jpg"></a><a target="_blank" style="color: #e97d13" href="http://d.f5.photo.zdn.vn/upload/original/2011/06/03/23/41/130711930643375250_574_574.jpg"><img border="0" width="690" height="517.5" style="border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-width: initial; border-color: initial; border-image: initial" src="http://d.f5.photo.zdn.vn/upload/original/2011/06/03/23/41/130711930643375250_574_574.jpg" /></a></span></span></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Trần Đức Luân Kha
- Địa chỉ: 249/15 ngô quyền F6 Q10 TPHCM
- Điện thoại: 0903115988 - Fax:
- email: tdlkha@yahoo.com