BÁN TẮC KÈ GIỐNG VÀ THU MUA LẠI TOÀN BỘ THƯƠNG PHẨM.

  • Thread starter anhlinh
  • Ngày gửi
A

anhlinh

Guest
#1
<p style="margin-top: 12pt; margin-right: 0in; margin-bottom: 12pt; margin-left: 0in; line-height: 13.5pt"><span style="font-size: 11pt">TRANG</span><strong><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: blue"> TRẠI CH&Uacute;NG T&Ocirc;I CUNG CẤP CON GIỐNG V&Agrave; TƯ VẤN KỸ THUẬT NU&Ocirc;I DO TRẠI CH&Uacute;NG T&Ocirc;I T&Igrave;M T&Ograve;I NGHI&Ecirc;N CỨU.M&Ocirc; H&Igrave;NH NU&Ocirc;I MỚI ĐƠN GIẢN,KHOA HỌC,ĐẠT HIỆU QUẢ CAO M&Agrave; LẠI GIẢM CHI PH&Iacute; CHUỒNG TRẠI,DỤNG CỤ NU&Ocirc;I,C&Ocirc;NG CHĂM S&Oacute;C,Đ&Atilde; &Aacute;P DỤNG THỰC NGHIỆM TH&Agrave;NH C&Ocirc;NG CHO C&Aacute;C HỘ CHĂN NU&Ocirc;I TR&Ecirc;N HẦU KHẮP TO&Agrave;N QUỐC.V&Igrave; THẾ CH&Uacute;NG T&Ocirc;I TẠO ĐƯƠC UY T&Iacute;N TR&Ecirc;N THỊ TRƯỜNG CUNG CẤP,THU MUA,BẢO ĐẢM ĐẦU RA,ĐEM LẠI THU NHẬP CAO CHO B&Agrave; CON</span></strong><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: blue">.&nbsp;<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span>&nbsp; &nbsp;&nbsp;</span></p><p style="margin-top: 12pt; margin-right: 0in; margin-bottom: 12pt; margin-left: 0in; line-height: 13.5pt"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: blue" /><strong><u><span style="font-family: Arial; color: blue">ĐỊA CHỈ: So</span></u></strong><strong><span style="font-family: Arial; color: blue">&nbsp;2b NG&Otilde; 509 ba trieu &ndash; phuong &nbsp;Dong tho &ndash; thanh pho thanh hoa .</span></strong></p><p style="margin-top: 12pt; margin-right: 0in; margin-bottom: 12pt; margin-left: 0in; line-height: 13.5pt"><strong><span style="font-family: Arial; color: green">LH: Anh trong anh - ĐT: 0988104164 &ndash; 09344.09388</span></strong><span style="font-family: Arial; color: #4d4d4d">&nbsp;</span><strong><span style="font-family: Arial; color: blue">&nbsp;</span></strong><strong><span style="font-family: Arial; color: green">&nbsp;</span></strong><span style="font-family: Arial; color: #4d4d4d">&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</span><span class="apple-converted-space"><strong><span style="font-family: Arial; color: red">&nbsp;</span></strong></span><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: blue">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</span></p><table border="0" width="95%" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center" style="color: #333333; font-size: 12px; line-height: 15px"><tbody><tr><td colspan="2"><div align="center">&nbsp;<font color="#008000">Auto</font>&nbsp;&nbsp;Telex&nbsp;&nbsp;VNI&nbsp;&nbsp;<font color="#FF0000">Off</font>&nbsp;&nbsp;<font color="#008000">Spell</font>&nbsp;&nbsp;<font color="#008000">Accent</font>&nbsp;<br /><div align="center"><font color="#FF0000">Xin vui l&ograve;ng g&otilde; tiếng Việt c&oacute; dấu&nbsp;</font>&nbsp;-&nbsp;<font color="#008000">&nbsp;C&aacute;m ơn</font></div></div><p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; line-height: 15px">&nbsp;</p></td></tr><tr style="height: 35px"><td valign="top" align="left"><p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; line-height: 15px"><strong>Họ T&ecirc;n:</strong></p><p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; line-height: 15px">&nbsp;</p></td><td align="left" valign="top"><p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; line-height: 15px"></p></td></tr><tr style="height: 35px"><td valign="top" align="left"><strong>Địa chỉ:</strong></td><td align="left" valign="top"></td></tr><tr style="height: 35px"><td valign="top" align="left"><strong>Điện thoại</strong></td><td align="left" valign="top"></td></tr><tr style="height: 35px"><td valign="top" align="left" style="width: 18%"><strong>Email:</strong></td><td align="left" valign="top" style="width: 82%"></td></tr><tr style="height: 35px"><td valign="top" align="left"><span class="style3" style="color: #ff0000; font-weight: bold">Ti&ecirc;u đề tin:</span></td><td align="left" valign="top"></td></tr><tr style="height: 35px"><td valign="top" align="left"><strong>Loại tin:</strong></td><td align="left" valign="top">&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&raquo; Chọn loại tin muốn đăng&nbsp; ----------------&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tuyển dụng v&agrave; t&igrave;m Việc l&agrave;m ng&agrave;nh n&ocirc;ng l&acirc;m &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mua &amp; B&aacute;n :: ng&agrave;nh Trồng Trọt&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mua &amp; B&aacute;n :: ng&agrave;nh Chăn Nu&ocirc;i&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mua &amp; B&aacute;n :: ng&agrave;nh Thủy Sản&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mua &amp; B&aacute;n :: ng&agrave;nh L&acirc;m Nghiệp&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mua &amp; B&aacute;n :: C&aacute; cảnh - c&acirc;y kiểng - bonsai&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mua &amp; B&aacute;n M&aacute;y m&oacute;c - cơ kh&iacute; - ngh&agrave;nh n&ocirc;ng nghiệp&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mua &amp; B&aacute;n Đất -trang trại n&ocirc;ng nghiệp&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mua &amp; B&aacute;n C&aacute;c loại h&igrave;nh kh&aacute;c (N&ocirc;ng Nghiệp)&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;----------------&nbsp; &nbsp; &nbsp;<!-- <option value="18">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hỏi và đáp kỹ thuật Trồng trọt</option> <option value="19">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hỏi và đáp kỹ thuật Thủy sản</option> <option value="20">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hỏi và đáp kỹ thuật Chăn nuôi</option> <option value="21">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hỏi và đáp kỹ thuật Lâm Nghiệp</option> <option value="12">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hỏi và đáp Sân vườn - Tiểu cảnh - Non bộ </option> <option value="17">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hỏi và đáp Hoa kiểng - cây cảnh - bonsai </option> <option value="13">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hỏi và đáp Bể và cây thủy Sinh</option> <option value="14">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hỏi và đáp Cá cảnh</option> <option value="15">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hỏi và đáp Chim cảnh</option> <option value="16">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hỏi và đáp Thú Cưng</option> -->&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;</td></tr><tr><td valign="top" align="left" style="width: 18%"><p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; line-height: 15px"><strong>Nội dung</strong>:</p></td><td align="left" valign="top" style="width: 82%"><p align="right" class="style5" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; line-height: 15px; color: #0000ff; font-weight: bold">C&aacute;c tin mua &amp; b&aacute;n Phải li&ecirc;n quan đến N&ocirc;ng nghiệp</p></td></tr><tr><td colspan="2" align="left" valign="top"><p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; line-height: 15px">&nbsp;</p><p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; line-height: 15px"><br /><table class="mceEditor" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: #f0f0ee; border-top-style: solid; border-right-style: solid; border-bottom-style: solid; border-left-style: solid; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; height: 36px; border-width: 1px; border-color: #cccccc"><tbody><tr><td class="mceToolbarTop" align="left" style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: #f0f0ee; line-height: 1px; font-size: 1px; border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: #cccccc; height: 1px"><a accesskey="q" title="Jump to tool buttons - Alt+Q, Jump to editor - Alt-Z, Jump to element path - Alt-X" style="border-style: initial; border-color: initial; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; border-width: 0px" href="#"></a><a target="_self" style="border-style: initial; border-color: initial; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; border-width: 0px" href=""><img id="mce_editor_0_bold" title="Bold (Ctrl+B)" width="20" height="20" class="mceButtonNormal" style="border-top-style: solid !important; border-right-style: solid !important; border-bottom-style: solid !important; border-left-style: solid !important; border-width: 1px !important; border-color: #f0f0ee !important; border-style: initial; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; margin-top: 1px; margin-left: 1px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; cursor: default" src="http://agriviet.com/admin/tinymce/themes/advanced/images/bold.gif" border="0" /></a><a target="_self" style="border-style: initial; border-color: initial; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; border-width: 0px" href=""><img id="mce_editor_0_italic" title="Italic (Ctrl+I)" width="20" height="20" class="mceButtonNormal" style="border-top-style: solid !important; border-right-style: solid !important; border-bottom-style: solid !important; border-left-style: solid !important; border-width: 1px !important; border-color: #f0f0ee !important; border-style: initial; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; margin-top: 1px; margin-left: 1px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; cursor: default" src="http://agriviet.com/admin/tinymce/themes/advanced/images/italic.gif" border="0" /></a><a target="_self" style="border-style: initial; border-color: initial; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; border-width: 0px" href=""><img id="mce_editor_0_underline" title="Underline (Ctrl+U)" width="20" height="20" class="mceButtonNormal" style="border-top-style: solid !important; border-right-style: solid !important; border-bottom-style: solid !important; border-left-style: solid !important; border-width: 1px !important; border-color: #f0f0ee !important; border-style: initial; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; margin-top: 1px; margin-left: 1px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; cursor: default" src="http://agriviet.com/admin/tinymce/themes/advanced/images/underline.gif" border="0" /></a><a target="_self" style="border-style: initial; border-color: initial; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; border-width: 0px" href=""><img id="mce_editor_0_strikethrough" title="Strikethrough" width="20" height="20" class="mceButtonNormal" style="border-top-style: solid !important; border-right-style: solid !important; border-bottom-style: solid !important; border-left-style: solid !important; border-width: 1px !important; border-color: #f0f0ee !important; border-style: initial; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; margin-top: 1px; margin-left: 1px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; cursor: default" src="http://agriviet.com/admin/tinymce/themes/advanced/images/strikethrough.gif" border="0" /></a><img width="1" height="15" class="mceSeparatorLine" style="border-width: 1px; border-color: initial; border-style: initial; margin-right: 2px; margin-bottom: 2px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: #f0f0ee; margin-top: 2px; margin-left: 4px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-color: buttonshadow; border-left-color: buttonshadow; border-bottom-color: buttonhighlight; border-right-color: buttonhighlight; width: 0px; height: 15px" src="http://agriviet.com/admin/tinymce/themes/advanced/images/spacer.gif" border="0" /><a target="_self" style="border-style: initial; border-color: initial; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; border-width: 0px" href=""><img id="mce_editor_0_justifyleft" title="Align left" width="20" height="20" class="mceButtonNormal" style="border-top-style: solid !important; border-right-style: solid !important; border-bottom-style: solid !important; border-left-style: solid !important; border-width: 1px !important; border-color: #f0f0ee !important; border-style: initial; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; margin-top: 1px; margin-left: 1px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; cursor: default" src="http://agriviet.com/admin/tinymce/themes/advanced/images/justifyleft.gif" border="0" /></a><a target="_self" style="border-style: initial; border-color: initial; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; border-width: 0px" href=""><img id="mce_editor_0_justifycenter" title="Align center" width="20" height="20" class="mceButtonNormal" style="border-top-style: solid !important; border-right-style: solid !important; border-bottom-style: solid !important; border-left-style: solid !important; border-width: 1px !important; border-color: #f0f0ee !important; border-style: initial; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; margin-top: 1px; margin-left: 1px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; cursor: default" src="http://agriviet.com/admin/tinymce/themes/advanced/images/justifycenter.gif" border="0" /></a><a target="_self" style="border-style: initial; border-color: initial; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; border-width: 0px" href=""><img id="mce_editor_0_justifyright" title="Align right" width="20" height="20" class="mceButtonNormal" style="border-top-style: solid !important; border-right-style: solid !important; border-bottom-style: solid !important; border-left-style: solid !important; border-width: 1px !important; border-color: #f0f0ee !important; border-style: initial; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; margin-top: 1px; margin-left: 1px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; cursor: default" src="http://agriviet.com/admin/tinymce/themes/advanced/images/justifyright.gif" border="0" /></a><a target="_self" style="border-style: initial; border-color: initial; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; border-width: 0px" href=""><img id="mce_editor_0_justifyfull" title="Align full" width="20" height="20" class="mceButtonNormal" style="border-top-style: solid !important; border-right-style: solid !important; border-bottom-style: solid !important; border-left-style: solid !important; border-width: 1px !important; border-color: #f0f0ee !important; border-style: initial; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; margin-top: 1px; margin-left: 1px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; cursor: default" src="http://agriviet.com/admin/tinymce/themes/advanced/images/justifyfull.gif" border="0" /></a><img width="1" height="15" class="mceSeparatorLine" style="border-width: 1px; border-color: initial; border-style: initial; margin-right: 2px; margin-bottom: 2px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: #f0f0ee; margin-top: 2px; margin-left: 4px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-color: buttonshadow; border-left-color: buttonshadow; border-bottom-color: buttonhighlight; border-right-color: buttonhighlight; width: 0px; height: 15px" src="http://agriviet.com/admin/tinymce/themes/advanced/images/spacer.gif" border="0" />-- Styles ---- Format --ParagraphAddressPreformattedHeading 1Heading 2Heading 3Heading 4Heading 5Heading 6 -- Font size -- 1 (8 pt) 2 (10 pt) 3 (12 pt) 4 (14 pt) 5 (18 pt) 6 (24 pt) 7 (36 pt) <br /><a target="_self" style="border-style: initial; border-color: initial; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; border-width: 0px" href=""><img id="mce_editor_0_bullist" title="Unordered list" width="20" height="20" class="mceButtonNormal" style="border-top-style: solid !important; border-right-style: solid !important; border-bottom-style: solid !important; border-left-style: solid !important; border-width: 1px !important; border-color: #f0f0ee !important; border-style: initial; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; margin-top: 1px; margin-left: 1px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; cursor: default" src="http://agriviet.com/admin/tinymce/themes/advanced/images/bullist.gif" border="0" /></a><a target="_self" style="border-style: initial; border-color: initial; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; border-width: 0px" href=""><img id="mce_editor_0_numlist" title="Ordered list" width="20" height="20" class="mceButtonNormal" style="border-top-style: solid !important; border-right-style: solid !important; border-bottom-style: solid !important; border-left-style: solid !important; border-width: 1px !important; border-color: #f0f0ee !important; border-style: initial; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; margin-top: 1px; margin-left: 1px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; cursor: default" src="http://agriviet.com/admin/tinymce/themes/advanced/images/numlist.gif" border="0" /></a><img width="1" height="15" class="mceSeparatorLine" style="border-width: 1px; border-color: initial; border-style: initial; margin-right: 2px; margin-bottom: 2px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: #f0f0ee; margin-top: 2px; margin-left: 4px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-color: buttonshadow; border-left-color: buttonshadow; border-bottom-color: buttonhighlight; border-right-color: buttonhighlight; width: 0px; height: 15px" src="http://agriviet.com/admin/tinymce/themes/advanced/images/spacer.gif" border="0" /><a target="_self" style="border-style: initial; border-color: initial; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; border-width: 0px" href=""><img id="mce_editor_0_outdent" title="Outdent" width="20" height="20" class="mceButtonNormal" style="border-top-style: solid !important; border-right-style: solid !important; border-bottom-style: solid !important; border-left-style: solid !important; border-width: 1px !important; border-color: #f0f0ee !important; border-style: initial; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; margin-top: 1px; margin-left: 1px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; cursor: default" src="http://agriviet.com/admin/tinymce/themes/advanced/images/outdent.gif" border="0" /></a><a target="_self" style="border-style: initial; border-color: initial; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; border-width: 0px" href=""><img id="mce_editor_0_indent" title="Indent" width="20" height="20" class="mceButtonNormal" style="border-top-style: solid !important; border-right-style: solid !important; border-bottom-style: solid !important; border-left-style: solid !important; border-width: 1px !important; border-color: #f0f0ee !important; border-style: initial; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; margin-top: 1px; margin-left: 1px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; cursor: default" src="http://agriviet.com/admin/tinymce/themes/advanced/images/indent.gif" border="0" /></a><img width="1" height="15" class="mceSeparatorLine" style="border-width: 1px; border-color: initial; border-style: initial; margin-right: 2px; margin-bottom: 2px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: #f0f0ee; margin-top: 2px; margin-left: 4px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-color: buttonshadow; border-left-color: buttonshadow; border-bottom-color: buttonhighlight; border-right-color: buttonhighlight; width: 0px; height: 15px" src="http://agriviet.com/admin/tinymce/themes/advanced/images/spacer.gif" border="0" /><a target="_self" style="border-style: initial; border-color: initial; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; border-width: 0px" href=""><img id="mce_editor_0_undo" title="Undo (Ctrl+Z)" width="20" height="20" class="mceButtonNormal" style="border-top-style: solid !important; border-right-style: solid !important; border-bottom-style: solid !important; border-left-style: solid !important; border-width: 1px !important; border-color: #f0f0ee !important; border-style: initial; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; margin-top: 1px; margin-left: 1px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; cursor: default" src="http://agriviet.com/admin/tinymce/themes/advanced/images/undo.gif" border="0" /></a><a target="_self" style="border-style: initial; border-color: initial; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; border-width: 0px" href=""><img id="mce_editor_0_redo" title="Redo (Ctrl+Y)" width="20" height="20" class="mceButtonNormal" style="border-top-style: solid !important; border-right-style: solid !important; border-bottom-style: solid !important; border-left-style: solid !important; border-width: 1px !important; border-color: #f0f0ee !important; border-style: initial; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; margin-top: 1px; margin-left: 1px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; cursor: default" src="http://agriviet.com/admin/tinymce/themes/advanced/images/redo.gif" border="0" /></a><img width="1" height="15" class="mceSeparatorLine" style="border-width: 1px; border-color: initial; border-style: initial; margin-right: 2px; margin-bottom: 2px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: #f0f0ee; margin-top: 2px; margin-left: 4px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-color: buttonshadow; border-left-color: buttonshadow; border-bottom-color: buttonhighlight; border-right-color: buttonhighlight; width: 0px; height: 15px" src="http://agriviet.com/admin/tinymce/themes/advanced/images/spacer.gif" border="0" /><a target="_self" style="border-style: initial; border-color: initial; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; border-width: 0px" href=""><img id="mce_editor_0_advlink" title="Insert/edit link" width="20" height="20" class="mceButtonNormal" style="border-top-style: solid !important; border-right-style: solid !important; border-bottom-style: solid !important; border-left-style: solid !important; border-width: 1px !important; border-color: #f0f0ee !important; border-style: initial; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; margin-top: 1px; margin-left: 1px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; cursor: default" src="http://agriviet.com/admin/tinymce/themes/advanced/images/link.gif" border="0" /></a><a target="_self" style="border-style: initial; border-color: initial; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; border-width: 0px" href=""><img id="mce_editor_0_unlink" title="Unlink" width="20" height="20" class="mceButtonNormal" style="border-top-style: solid !important; border-right-style: solid !important; border-bottom-style: solid !important; border-left-style: solid !important; border-width: 1px !important; border-color: #f0f0ee !important; border-style: initial; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; margin-top: 1px; margin-left: 1px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; cursor: default" src="http://agriviet.com/admin/tinymce/themes/advanced/images/unlink.gif" border="0" /></a><a target="_self" style="border-style: initial; border-color: initial; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; border-width: 0px" href=""><img id="mce_editor_0_anchor" title="Insert/edit anchor" width="20" height="20" class="mceButtonNormal" style="border-top-style: solid !important; border-right-style: solid !important; border-bottom-style: solid !important; border-left-style: solid !important; border-width: 1px !important; border-color: #f0f0ee !important; border-style: initial; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; margin-top: 1px; margin-left: 1px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; cursor: default" src="http://agriviet.com/admin/tinymce/themes/advanced/images/anchor.gif" border="0" /></a><a target="_self" style="border-style: initial; border-color: initial; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; border-width: 0px" href=""><img id="mce_editor_0_image" title="Insert/edit image" width="20" height="20" class="mceButtonNormal" style="border-top-style: solid !important; border-right-style: solid !important; border-bottom-style: solid !important; border-left-style: solid !important; border-width: 1px !important; border-color: #f0f0ee !important; border-style: initial; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; margin-top: 1px; margin-left: 1px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; cursor: default" src="http://agriviet.com/admin/tinymce/themes/advanced/images/image.gif" border="0" /></a><a target="_self" style="border-style: initial; border-color: initial; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; border-width: 0px" href=""><img id="mce_editor_0_cleanup" title="Cleanup messy code" width="20" height="20" class="mceButtonNormal" style="border-top-style: solid !important; border-right-style: solid !important; border-bottom-style: solid !important; border-left-style: solid !important; border-width: 1px !important; border-color: #f0f0ee !important; border-style: initial; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; margin-top: 1px; margin-left: 1px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; cursor: default" src="http://agriviet.com/admin/tinymce/themes/advanced/images/cleanup.gif" border="0" /></a><a target="_self" style="border-style: initial; border-color: initial; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; border-width: 0px" href=""><img id="mce_editor_0_help" title="Help" width="20" height="20" class="mceButtonNormal" style="border-top-style: solid !important; border-right-style: solid !important; border-bottom-style: solid !important; border-left-style: solid !important; border-width: 1px !important; border-color: #f0f0ee !important; border-style: initial; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; margin-top: 1px; margin-left: 1px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; cursor: default" src="http://agriviet.com/admin/tinymce/themes/advanced/images/help.gif" border="0" /></a><a target="_self" style="border-style: initial; border-color: initial; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; border-width: 0px" href=""><img id="mce_editor_0_code" title="Edit HTML Source" width="20" height="20" class="mceButtonNormal" style="border-top-style: solid !important; border-right-style: solid !important; border-bottom-style: solid !important; border-left-style: solid !important; border-width: 1px !important; border-color: #f0f0ee !important; border-style: initial; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; margin-top: 1px; margin-left: 1px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; cursor: default" src="http://agriviet.com/admin/tinymce/themes/advanced/images/code.gif" border="0" /></a><img width="1" height="15" class="mceSeparatorLine" style="border-width: 1px; border-color: initial; border-style: initial; margin-right: 2px; margin-bottom: 2px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: #f0f0ee; margin-top: 2px; margin-left: 4px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-color: buttonshadow; border-left-color: buttonshadow; border-bottom-color: buttonhighlight; border-right-color: buttonhighlight; width: 0px; height: 15px" src="http://agriviet.com/admin/tinymce/themes/advanced/images/spacer.gif" border="0" /><a target="_self" style="border-style: initial; border-color: initial; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; border-width: 0px" href=""><img id="mce_editor_0_forecolor" title="Select text color" width="20" height="20" class="mceButtonNormal" style="border-top-style: solid !important; border-right-style: solid !important; border-bottom-style: solid !important; border-left-style: solid !important; border-width: 1px !important; border-color: #f0f0ee !important; border-style: initial; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; margin-top: 1px; margin-left: 1px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; cursor: default" src="http://agriviet.com/admin/tinymce/themes/advanced/images/forecolor.gif" border="0" /></a><a target="_self" style="border-style: initial; border-color: initial; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; border-width: 0px" href=""><img id="mce_editor_0_backcolor" title="Select background color" width="20" height="20" class="mceButtonNormal" style="border-top-style: solid !important; border-right-style: solid !important; border-bottom-style: solid !important; border-left-style: solid !important; border-width: 1px !important; border-color: #f0f0ee !important; border-style: initial; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; margin-top: 1px; margin-left: 1px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; cursor: default" src="http://agriviet.com/admin/tinymce/themes/advanced/images/backcolor.gif" border="0" /></a><br /><a target="_self" style="border-style: initial; border-color: initial; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; border-width: 0px" href=""><img id="mce_editor_0_hr" title="Insert horizontal ruler" width="20" height="20" class="mceButtonNormal" style="border-top-style: solid !important; border-right-style: solid !important; border-bottom-style: solid !important; border-left-style: solid !important; border-width: 1px !important; border-color: #f0f0ee !important; border-style: initial; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; margin-top: 1px; margin-left: 1px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; cursor: default" src="http://agriviet.com/admin/tinymce/themes/advanced/images/hr.gif" border="0" /></a><a target="_self" style="border-style: initial; border-color: initial; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; border-width: 0px" href=""><img id="mce_editor_0_removeformat" title="Remove formatting" width="20" height="20" class="mceButtonNormal" style="border-top-style: solid !important; border-right-style: solid !important; border-bottom-style: solid !important; border-left-style: solid !important; border-width: 1px !important; border-color: #f0f0ee !important; border-style: initial; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; margin-top: 1px; margin-left: 1px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; cursor: default" src="http://agriviet.com/admin/tinymce/themes/advanced/images/removeformat.gif" border="0" /></a><a target="_self" style="border-style: initial; border-color: initial; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; border-width: 0px" href=""><img id="mce_editor_0_visualaid" title="Toggle guidelines/invisible elements" width="20" height="20" class="mceButtonNormal" style="border-top-style: solid !important; border-right-style: solid !important; border-bottom-style: solid !important; border-left-style: solid !important; border-width: 1px !important; border-color: #f0f0ee !important; border-style: initial; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; margin-top: 1px; margin-left: 1px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; cursor: default" src="http://agriviet.com/admin/tinymce/themes/advanced/images/visualaid.gif" border="0" /></a><img width="1" height="15" class="mceSeparatorLine" style="border-width: 1px; border-color: initial; border-style: initial; margin-right: 2px; margin-bottom: 2px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: #f0f0ee; margin-top: 2px; margin-left: 4px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-color: buttonshadow; border-left-color: buttonshadow; border-bottom-color: buttonhighlight; border-right-color: buttonhighlight; width: 0px; height: 15px" src="http://agriviet.com/admin/tinymce/themes/advanced/images/spacer.gif" border="0" /><a target="_self" style="border-style: initial; border-color: initial; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; border-width: 0px" href=""><img id="mce_editor_0_sub" title="Subscript" width="20" height="20" class="mceButtonNormal" style="border-top-style: solid !important; border-right-style: solid !important; border-bottom-style: solid !important; border-left-style: solid !important; border-width: 1px !important; border-color: #f0f0ee !important; border-style: initial; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; margin-top: 1px; margin-left: 1px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; cursor: default" src="http://agriviet.com/admin/tinymce/themes/advanced/images/sub.gif" border="0" /></a><a target="_self" style="border-style: initial; border-color: initial; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; border-width: 0px" href=""><img id="mce_editor_0_sup" title="Superscript" width="20" height="20" class="mceButtonNormal" style="border-top-style: solid !important; border-right-style: solid !important; border-bottom-style: solid !important; border-left-style: solid !important; border-width: 1px !important; border-color: #f0f0ee !important; border-style: initial; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; margin-top: 1px; margin-left: 1px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; cursor: default" src="http://agriviet.com/admin/tinymce/themes/advanced/images/sup.gif" border="0" /></a><img width="1" height="15" class="mceSeparatorLine" style="border-width: 1px; border-color: initial; border-style: initial; margin-right: 2px; margin-bottom: 2px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: #f0f0ee; margin-top: 2px; margin-left: 4px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-color: buttonshadow; border-left-color: buttonshadow; border-bottom-color: buttonhighlight; border-right-color: buttonhighlight; width: 0px; height: 15px" src="http://agriviet.com/admin/tinymce/themes/advanced/images/spacer.gif" border="0" /><a target="_self" style="border-style: initial; border-color: initial; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; border-width: 0px" href=""><img id="mce_editor_0_charmap" title="Insert custom character" width="20" height="20" class="mceButtonNormal" style="border-top-style: solid !important; border-right-style: solid !important; border-bottom-style: solid !important; border-left-style: solid !important; border-width: 1px !important; border-color: #f0f0ee !important; border-style: initial; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; margin-top: 1px; margin-left: 1px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; cursor: default" src="http://agriviet.com/admin/tinymce/themes/advanced/images/charmap.gif" border="0" /></a><a target="_self" style="border-style: initial; border-color: initial; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; border-width: 0px" href=""><img id="mce_editor_0_emotions" title="Emotions" width="20" height="20" class="mceButtonNormal" style="border-top-style: solid !important; border-right-style: solid !important; border-bottom-style: solid !important; border-left-style: solid !important; border-width: 1px !important; border-color: #f0f0ee !important; border-style: initial; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; margin-top: 1px; margin-left: 1px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; cursor: default" src="http://agriviet.com/admin/tinymce/plugins/emotions/images/emotions.gif" border="0" /></a><a target="_self" style="border-style: initial; border-color: initial; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; border-width: 0px" href=""><img id="mce_editor_0_flash" title="Insert / edit Flash Movie" width="20" height="20" class="mceButtonNormal" style="border-top-style: solid !important; border-right-style: solid !important; border-bottom-style: solid !important; border-left-style: solid !important; border-width: 1px !important; border-color: #f0f0ee !important; border-style: initial; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; margin-top: 1px; margin-left: 1px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; cursor: default" src="http://agriviet.com/admin/tinymce/plugins/flash/images/flash.gif" border="0" /></a><img width="1" height="15" class="mceSeparatorLine" style="border-width: 1px; border-color: initial; border-style: initial; margin-right: 2px; margin-bottom: 2px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: #f0f0ee; margin-top: 2px; margin-left: 4px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-color: buttonshadow; border-left-color: buttonshadow; border-bottom-color: buttonhighlight; border-right-color: buttonhighlight; width: 0px; height: 15px" src="http://agriviet.com/admin/tinymce/themes/advanced/images/spacer.gif" border="0" /><a style="border-style: initial; border-color: initial; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; border-width: 0px" href=""><img id="mce_editor_0_fullscreen" title="Toggle fullscreen mode" width="20" height="20" class="mceButtonNormal" style="border-top-style: solid !important; border-right-style: solid !important; border-bottom-style: solid !important; border-left-style: solid !important; border-width: 1px !important; border-color: #f0f0ee !important; border-style: initial; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; margin-top: 1px; margin-left: 1px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; cursor: default" src="http://agriviet.com/admin/tinymce/plugins/fullscreen/images/fullscreen.gif" border="0" /></a><br /><a accesskey="z" style="border-style: initial; border-color: initial; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; border-width: 0px" href="#"></a></td></tr></tbody></table></p></td></tr></tbody></table><p style="margin-top: 12pt; margin-right: 0in; margin-bottom: 12pt; margin-left: 0in; line-height: 13.5pt"><strong><u><span style="font-family: Arial; color: blue">ỊA CHỈ: </span></u></strong><strong><span style="font-family: Arial; color: blue">SỐ 2b NG&Otilde; 509 ba trieu &ndash; phuong &nbsp;Dong tho &ndash; thanh pho thanh hoa .</span></strong><span style="font-family: Arial; color: #4d4d4d"><br /> </span><strong><span style="font-family: Arial; color: green">LH: Anh trong anh - ĐT: 0988104164 &ndash; 09344.09388</span></strong><span style="font-family: Arial; color: #4d4d4d">&nbsp;</span><strong><span style="font-family: Arial; color: blue">&nbsp;</span></strong><strong><span style="font-family: Arial; color: green">&nbsp;</span></strong><span style="font-family: Arial; color: #4d4d4d">&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span class="apple-converted-space"><strong><span style="font-family: Arial; color: red">&nbsp;</span></strong></span><span style="font-family: Arial; color: blue"></span></p>
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: lê trọng anh
- Địa chỉ: ngõ 509 bà triệu phương đông thọ thanh phố thanh hóa
- Tel, Fax: ::: FaX 0988014163
- email: ketoancongtrinh82@gmail.com
 

THU Y_BINH DUONG

Nhà nông nghiệp dư
#2
giá tac kè bao nhiêu một con vậy anh. hom nào rảnh em xuống chơi mua vài con giống về nuôi thử.