BÁN TẮC KÈ GIỐNG VÀ THƯƠNG PHẨM

  • Thread starter Nguyá»…n Thanh Nghi
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
N

Nguyá»…n Thanh Nghi

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Thanh Nghi
- Địa chỉ: Thôn 6,Thị Trấn EaSup,Huyện Easup,Tỉnh Daklak
- Tel, Fax: 0978481713
- email: traitacketaynguyen11@gmail.com
================================

<p>&nbsp;</p><p>K&iacute;nh ch&agrave;o qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng</p><p>Trại Tắc k&egrave; T&acirc;y Nguy&ecirc;n được th&agrave;nh lập từ năm 2010,c&oacute; trụ sở đặt tại th&ocirc;n 6 Thị trấn Easup,Huyện Easup,Tỉnh Đăklăk,la hộ chăn nu&ocirc;i được c&aacute;c cơ quan chức năng cấp ph&eacute;p nu&ocirc;i sinh sản,sinh trưởng v&agrave; mua b&aacute;n Tắc k&egrave; c&oacute; nguồn gốc hợp ph&aacute;p đầu ti&ecirc;n của tỉnh.Hơn&nbsp;một năm qua,&nbsp;ch&uacute;ng t&ocirc;i đ&atilde;&nbsp;nu&ocirc;i g&acirc;y giống hơn 7000 con tắc k&egrave; v&agrave; đ&atilde; cung cấp cho thị trường hơn 5000 con tắc k&egrave; giống v&agrave; thương phẩm tr&ecirc;n to&agrave;n quốc.</p><p>Qua th&ocirc;ng tin n&agrave;y,ch&uacute;ng t&ocirc;i tr&acirc;n trọng gửi đến qu&yacute; b&agrave; con v&agrave; c&aacute;c doanh nghi&ecirc;p c&oacute; nhu cầu mua tắc k&egrave; giống v&agrave; tắc k&egrave; thương phẩm tr&ecirc;n to&agrave;n quốc lời mời hợp t&aacute;c.Ch&uacute;ng t&ocirc;i nhận chuyển giao h&agrave;ng tận nơi cho qu&yacute; kh&aacute;ch v&agrave; hướng dẫn c&aacute;ch nu&ocirc;i cho c&aacute;c hộ gia đ&igrave;nh c&oacute; nhu cầu.</p><p>Mọi chi tiết xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ:</p><p>Trai Tắc k&egrave; T&acirc;y Nguy&ecirc;n </p><p>Đ/c: Th&ocirc;n 6,Thị trấn Easup,Huyện Easup,Đắk lắk</p><p>DD:097 848 1713 (Anh Nghị)</p><p>email:<em><font color="#0000ff">traitacketaynguyen11@gmail.com</font></em></p>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận