bán tắc kè núi,rồng đất,kì nhông,.....

  • Thread starter tuankiet
  • Ngày gửi
T

tuankiet

Lữ khách
#1
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" bordercolor="#111111" width="99%" style="color: #000000; font-family: Arial, Verdana, Tahoma; font-size: 12px; border-collapse: collapse"><tbody><tr><td class="navItemMain" align="left" style="font-family: Arial, Verdana, Tahoma; font-size: 9pt; width: 100%; height: 15px"><table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" bgcolor="#ffffff"><tbody><tr><td class="titleDangTin" style="font-family: Verdana, Arial, Tahoma; font-size: 10pt; color: #ff9900; font-weight: bold; width: 100%"><table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" style="border-collapse: collapse"><tbody><tr><td align="left" style="font-family: Arial, Verdana, Tahoma; font-size: 9pt; width: 100%"><span class="titleNew" style="font-family: Verdana, Tahoma, Arial; font-size: 10pt; color: #008000; font-weight: bold">B&Aacute;N KỲ T&Ocirc;M,TẮC K&Egrave; ( TH&Uacute; CƯNG )</span>&nbsp;</td></tr></tbody></table></td></tr><tr><td style="font-family: Arial, Verdana, Tahoma; font-size: 9pt; width: 100%; height: 5px">&nbsp;</td></tr><tr><td style="font-family: Arial, Verdana, Tahoma; font-size: 9pt; width: 100%; height: 13px"><div align="right"><table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="99%" style="border-collapse: collapse"><tbody><tr><td class="navItemMain" align="left" style="font-family: Arial, Verdana, Tahoma; font-size: 9pt; width: 100%; height: 15px"><p class="MsoNormal" style="font-size: 9pt">Trang trại ch&uacute;ng t&ocirc;i :Chuy&ecirc;n cung cấp .<br />-<strong>&nbsp;<span style="color: red">Tắc k&egrave; n&uacute;i con tươi sống v&agrave; kh&ocirc;.&nbsp;</span>D&ugrave;ng để ng&acirc;m rượu thuốc.<br />- Đặt biệt cung cấp tắc k&egrave; giống cho c&aacute;c hộ chăn nu&ocirc;i trang trại<br />-<span style="color: red">&nbsp;Kỳ t&ocirc;m ( Rồng Đất):</span>&nbsp;C&oacute; đủ size lớn nhỏ để nu&ocirc;i l&agrave;m kiểng. V&agrave; phục vụ l&agrave;m m&oacute;n ăn đặt biệt cho c&aacute;c nh&agrave; h&agrave;ng qu&aacute;n ăn.<br /></strong>Gi&aacute; cả phải chăng, giao h&agrave;ng tận nơi.<br />Qu&iacute; vị c&oacute; nhu cầu vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ:&nbsp;<br /><strong>ĐT:&nbsp;0982.101.754 &nbsp; &nbsp; &nbsp;:Mr tuấn kiệt<br /></strong></p><p class="MsoNormal" style="font-size: 9pt">tuankiet7777@yahoo.com<br />&nbsp;</p><p class="MsoNormal" style="font-size: 9pt">C&aacute;m ơn đ&atilde; xem tin!</p><p class="MsoNormal" style="font-size: 9pt">&nbsp;</p></td></tr></tbody></table></div></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table><br />

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: tuấn kiệt
- Địa chỉ: tp hcm
- Điện thoại: 0982101754 - Fax:
- email: tuankiet7777@yahoo.com
 

T

tuankiet

Lữ khách
#2
BÁN KỲ TÔM,TẮC KÈ ( THÚ CƯNG )

Chuyên cung cấp :
- Tắc kè núi con tươi sống và khô. Dùng để ngâm rượu thuốc.
- Đặt biệt cung cấp tắc kè giống cho các hộ chăn nuôi trang trại
- Kỳ tôm ( Rồng Đất): Có đủ size lớn nhỏ để nuôi làm kiểng. Và phục vụ làm món
- kì đà nuôi giống,ăn thịt.
ăn đặt biệt cho các nhà hàng quán ăn.
Giá cả phải chăng, giao hàng tận nơi.
Quí vị có nhu cầu vui lòng liên hệ:
ĐT: 0982.101.754 :Mr tuấn kiệt

tuankiet7799@gmail.com


Cám ơn đã xem tin!
 
Last edited:
T

tuankiet

Lữ khách
#3
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="99%" style="-webkit-box-shadow: none !important; border-collapse: collapse; -webkit-border-horizontal-spacing: 0px; -webkit-border-vertical-spacing: 0px; font-size: 14px; color: #000000; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; line-height: 17px; text-align: left"><tbody><tr style="-webkit-box-shadow: none !important"><td class="navItemMain" align="left" style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-family: Arial, Verdana, Tahoma; font-size: 9pt; width: 641px; height: 15px"><p class="MsoNormal" style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-size: 9pt">Trang trại ch&uacute;ng t&ocirc;i :Chuy&ecirc;n cung cấp .<br />-<strong style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit">&nbsp;<span style="-webkit-box-shadow: none !important; color: red">Tắc k&egrave; n&uacute;i con tươi sống v&agrave; kh&ocirc;.&nbsp;</span>D&ugrave;ng để ng&acirc;m rượu thuốc.<br />- Đặt biệt cung cấp tắc k&egrave; giống cho c&aacute;c hộ chăn nu&ocirc;i trang trại<br />-<span style="-webkit-box-shadow: none !important; color: red">&nbsp;Kỳ t&ocirc;m ( Rồng Đất):</span>&nbsp;C&oacute; đủ size lớn nhỏ để nu&ocirc;i l&agrave;m kiểng. V&agrave; phục vụ l&agrave;m m&oacute;n ăn đặt biệt cho c&aacute;c nh&agrave; h&agrave;ng qu&aacute;n ăn.<br /></strong>Gi&aacute; cả phải chăng, giao h&agrave;ng tận nơi.<br />Qu&iacute; vị c&oacute; nhu cầu vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ:&nbsp;<br /><strong style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit">ĐT:&nbsp;0982.101.754 &nbsp; &nbsp; &nbsp;:Mr tuấn kiệt<br /></strong></p><p class="MsoNormal" style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-size: 9pt">tuankiet7777@yahoo.com<br />&nbsp;</p><p class="MsoNormal" style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-size: 9pt">C&aacute;m ơn đ&atilde; xem tin!</p></td></tr></tbody></table><span style="-webkit-box-shadow: none !important; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left"><br /><br />Link:&nbsp;<a style="-webkit-box-shadow: none !important; color: #003399; text-decoration: none" href="http://agriviet.com/home/threads/91922-ban-tac-ke-nui-rong-dat-ki-nhong-#ixzz1uTV47pZL">http://agriviet.com/home/threads/91922-ban-tac-ke-nui-rong-dat-ki-nhong-#ixzz1uTV47pZL</a></span>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: tuấn kiệt
- Địa chỉ: tp hcm
- Điện thoại: 0982101754 - Fax:
- email: tuankiet7777@yahoo.com
 
T

tuankiet

Lữ khách
#4
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" style="-webkit-box-shadow: none !important; border-collapse: collapse; border-spacing: 0px; font-size: inherit"><tbody><tr style="-webkit-box-shadow: none !important"><td align="left" style="-webkit-box-shadow: none !important; margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Verdana, Tahoma; font-size: 9pt; width: 648px"><span class="titleNew" style="-webkit-box-shadow: none !important; font-family: Verdana, Tahoma, Arial; font-size: 10pt; color: #008000; font-weight: bold">B&Aacute;N KỲ T&Ocirc;M,TẮC K&Egrave; ( TH&Uacute; CƯNG )</span>&nbsp;</td></tr></tbody></table>&nbsp;<div align="right" style="-webkit-box-shadow: none !important; margin: 0px; padding: 0px"><table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="99%" style="-webkit-box-shadow: none !important; border-collapse: collapse; border-spacing: 0px; font-size: inherit"><tbody><tr style="-webkit-box-shadow: none !important"><td class="navItemMain" align="left" style="-webkit-box-shadow: none !important; margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Verdana, Tahoma; font-size: 9pt; width: 641px; height: 15px"><p class="MsoNormal" style="-webkit-box-shadow: none !important; margin: 0px; padding: 0px; font-size: 9pt">Chuy&ecirc;n cung cấp :<br />-<strong style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit">&nbsp;<span style="-webkit-box-shadow: none !important; color: red">Tắc k&egrave; n&uacute;i con tươi sống v&agrave; kh&ocirc;.&nbsp;</span>D&ugrave;ng để ng&acirc;m rượu thuốc.<br />- Đặt biệt cung cấp tắc k&egrave; giống cho c&aacute;c hộ chăn nu&ocirc;i trang trại<br />-<span style="-webkit-box-shadow: none !important; color: red">&nbsp;Kỳ t&ocirc;m ( Rồng Đất):</span>&nbsp;C&oacute; đủ size lớn nhỏ để nu&ocirc;i l&agrave;m kiểng. V&agrave; phục vụ l&agrave;m m&oacute;n ăn đặt biệt cho c&aacute;c nh&agrave; h&agrave;ng qu&aacute;n ăn.<br /></strong>Gi&aacute; cả phải chăng, giao h&agrave;ng tận nơi.<br />Qu&iacute; vị c&oacute; nhu cầu vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ:&nbsp;<br /><strong style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit">ĐT:&nbsp;0982.101.754 &nbsp; &nbsp; &nbsp;:Mr tuấn kiệt<br /></strong></p><p class="MsoNormal" style="-webkit-box-shadow: none !important; margin: 0px; padding: 0px; font-size: 9pt">tuankiet7777@yahoo.com<br />&nbsp;</p><p class="MsoNormal" style="-webkit-box-shadow: none !important; margin: 0px; padding: 0px; font-size: 9pt">C&aacute;m ơn đ&atilde; xem tin!</p><p class="MsoNormal" style="-webkit-box-shadow: none !important; margin: 0px; padding: 0px; font-size: 9pt">&nbsp;</p></td></tr></tbody></table></div><span style="-webkit-box-shadow: none !important; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left"><br /><br />Link:&nbsp;<a style="-webkit-box-shadow: none !important; color: #003399; text-decoration: none" href="http://agriviet.com/home/threads/91923-ban-tac-ke-tuoi-kho-ki-tom-#ixzz1v2KU3gT0">http://agriviet.com/home/threads/91923-ban-tac-ke-tuoi-kho-ki-tom-#ixzz1v2KU3gT0</a></span>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: tuấn kiệt
- Địa chỉ: tp hcm
- Điện thoại: 0982101754 - Fax:
- email: tuankiet7777@yahoo.com
 
T

tuankiet

Lữ khách
#6
<div>B&Aacute;N KỲ T&Ocirc;M,TẮC K&Egrave; ( TH&Uacute; CƯNG )&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div>Chuy&ecirc;n cung cấp :</div><div>- Tắc k&egrave; n&uacute;i con tươi sống v&agrave; kh&ocirc;. D&ugrave;ng để ng&acirc;m rượu thuốc.</div><div>- Đặt biệt cung cấp tắc k&egrave; giống cho c&aacute;c hộ chăn nu&ocirc;i trang trại</div><div>- Kỳ t&ocirc;m ( Rồng Đất): C&oacute; đủ size lớn nhỏ để nu&ocirc;i l&agrave;m kiểng. V&agrave; phục vụ l&agrave;m m&oacute;n</div><div>- k&igrave; đ&agrave; nu&ocirc;i giống,ăn thịt.</div><div>&nbsp;ăn đặt biệt cho c&aacute;c nh&agrave; h&agrave;ng qu&aacute;n ăn.</div><div>Gi&aacute; cả phải chăng, giao h&agrave;ng tận nơi.</div><div>Qu&iacute; vị c&oacute; nhu cầu vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ:&nbsp;</div><div>ĐT: 0982.101.754 &nbsp; &nbsp; &nbsp;:Mr tuấn kiệt</div><div><br /></div><div>tuankiet7799@gmail.com</div><div>&nbsp;</div><div><br /></div><div>C&aacute;m ơn đ&atilde; xem tin!</div>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: tuankiet
- Địa chỉ: tp hcm
- Điện thoại: 0982101754 - Fax:
- email: tuankiet7799@gmail.com
 
T

tuankiet

Lữ khách
#7
<div class="content" style="-webkit-box-shadow: none !important; margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left"><div id="post_message_277605" style="-webkit-box-shadow: none !important; margin: 0px; padding: 0px"><blockquote style="-webkit-box-shadow: none !important; margin: 0px; padding: 0px; word-wrap: break-word">B&Aacute;N KỲ T&Ocirc;M,TẮC K&Egrave; ( TH&Uacute; CƯNG )&nbsp;<br /><br />Chuy&ecirc;n cung cấp :<br />- Tắc k&egrave; n&uacute;i con tươi sống v&agrave; kh&ocirc;. D&ugrave;ng để ng&acirc;m rượu thuốc.<br />- Đặt biệt cung cấp tắc k&egrave; giống cho c&aacute;c hộ chăn nu&ocirc;i trang trại<br />- Kỳ t&ocirc;m ( Rồng Đất): C&oacute; đủ size lớn nhỏ để nu&ocirc;i l&agrave;m kiểng. V&agrave; phục vụ l&agrave;m m&oacute;n<br />- k&igrave; đ&agrave; nu&ocirc;i giống,ăn thịt.<br />ăn đặt biệt cho c&aacute;c nh&agrave; h&agrave;ng qu&aacute;n ăn.<br />Gi&aacute; cả phải chăng, giao h&agrave;ng tận nơi.<br />Qu&iacute; vị c&oacute; nhu cầu vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ:&nbsp;<br />ĐT: 0982.101.754 :Mr tuấn kiệt<br /><br /><a style="-webkit-box-shadow: none !important; color: #088108; text-decoration: none" href="mailto:tuankiet7799@gmail.com">tuankiet7777@yahoo.com</a><br /><br /><br />C&aacute;m ơn đ&atilde; xem tin!<br /><br /></blockquote></div></div><span style="-webkit-box-shadow: none !important; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left"><br /><br />Link:&nbsp;<a style="-webkit-box-shadow: none !important; color: #003399; text-decoration: none" href="http://agriviet.com/home/threads/91923-ban-tac-ke-tuoi-kho-ki-tom-#ixzz1wn6fgFGf">http://agriviet.com/home/threads/91923-ban-tac-ke-tuoi-kho-ki-tom-#ixzz1wn6fgFGf</a></span>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: tuấn kiệt
- Địa chỉ: tp hcm
- Điện thoại: 0982101754 - Fax:
- email: tuankiet7777@yahoo.com
 
T

tuankiet

Lữ khách
#8
<span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left">chuy&ecirc;n cung cấp tắc k&egrave;,k&igrave; t&ocirc;m</span><br /><span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left">B&Aacute;N KỲ T&Ocirc;M,TẮC K&Egrave; ( TH&Uacute; CƯNG )&nbsp;</span><br /><br /><span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left">Chuy&ecirc;n cung cấp : sỉ &amp; lẻ</span><br /><span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left">- Tắc k&egrave; n&uacute;i con tươi sống v&agrave; kh&ocirc;. D&ugrave;ng để ng&acirc;m rượu thuốc.</span><br /><span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left">- Đặt biệt cung cấp tắc k&egrave; giống cho c&aacute;c hộ chăn nu&ocirc;i trang trại</span><br /><span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left">- Kỳ t&ocirc;m ( Rồng Đất): C&oacute; đủ size lớn nhỏ để nu&ocirc;i l&agrave;m kiểng. V&agrave; phục vụ l&agrave;m m&oacute;n ăn đặt biệt cho c&aacute;c nh&agrave; h&agrave;ng qu&aacute;n ăn.</span><br /><span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left">Gi&aacute; cả phải chăng, giao h&agrave;ng tận nơi.</span><br /><span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left">Qu&iacute; vị c&oacute; nhu cầu vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ:&nbsp;</span><br /><span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left">ĐT: 0982.101.754 :Mr tuấn kiệt</span><br /><br /><a style="-webkit-box-shadow: none !important; color: #088108; text-decoration: none; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left" href="mailto:tuankiet7777@yahoo.com">tuankiet7777@yahoo.com</a><br /><br /><br /><span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left">C&aacute;m ơn đ&atilde; xem tin!</span><br /><span style="-webkit-box-shadow: none !important; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left"><br /><br /></span>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: tuấn kiệt
- Địa chỉ: tp hcm
- Điện thoại: 0982101754 - Fax:
- email: tuankiet7777@yahoo.com
 
thegioicontrung

thegioicontrung

Thành viên mới
#9
<span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left">chuyên cung cấp tắc kè,kì tôm</span><br /><span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left">BÁN KỲ TÔM,TẮC KÈ ( THÚ CƯNG ) </span><br /><br /><span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left">Chuyên cung cấp : sỉ & lẻ</span><br /><span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left">- Tắc kè núi con tươi sống và khô. Dùng để ngâm rượu thuốc.</span><br /><span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left">- Đặt biệt cung cấp tắc kè giống cho các hộ chăn nuôi trang trại</span><br /><span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left">- Kỳ tôm ( Rồng Đất): Có đủ size lớn nhỏ để nuôi làm kiểng. Và phục vụ làm món ăn đặt biệt cho các nhà hàng quán ăn.</span><br /><span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left">Giá cả phải chăng, giao hàng tận nơi.</span><br /><span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left">Quí vị có nhu cầu vui lòng liên hệ: </span><br /><span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left">ĐT: 0982.101.754 :Mr tuấn kiệt</span><br /><br /><a style="-webkit-box-shadow: none !important; color: #088108; text-decoration: none; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left" href="mailto:tuankiet7777@yahoo.com">tuankiet7777@yahoo.com</a><br /><br /><br /><span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left">Cám ơn đã xem tin!</span><br /><span style="-webkit-box-shadow: none !important; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left"><br /><br /></span>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: tuấn kiệt
- Địa chỉ: tp hcm
- Điện thoại: 0982101754 - Fax:
- email: tuankiet7777@yahoo.com
Cho cái giá đi bác ơi
 
T

tuankiet

Lữ khách
#13
<h2 class="posttitle icon" style="-webkit-box-shadow: none !important; margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px; font-weight: normal; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; line-height: 17px">chuy&ecirc;n cung cấp tắc k&egrave;,k&igrave; t&ocirc;m</h2><div class="content" style="-webkit-box-shadow: none !important; margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px"><div id="post_message_280356" style="-webkit-box-shadow: none !important; margin: 0px; padding: 0px"><blockquote style="-webkit-box-shadow: none !important; margin: 0px; padding: 0px; word-wrap: break-word">B&Aacute;N KỲ T&Ocirc;M,TẮC K&Egrave; ( TH&Uacute; CƯNG )&nbsp;<br /><br />Chuy&ecirc;n cung cấp : sỉ &amp; lẻ<br />- Tắc k&egrave; n&uacute;i con tươi sống v&agrave; kh&ocirc;. D&ugrave;ng để ng&acirc;m rượu thuốc.<br />- Đặt biệt cung cấp tắc k&egrave; giống cho c&aacute;c hộ chăn nu&ocirc;i trang trại<br />- Kỳ t&ocirc;m ( Rồng Đất): C&oacute; đủ size lớn nhỏ để nu&ocirc;i l&agrave;m kiểng. V&agrave; phục vụ l&agrave;m m&oacute;n ăn đặt biệt cho c&aacute;c nh&agrave; h&agrave;ng qu&aacute;n ăn.<br />Gi&aacute; cả phải chăng, giao h&agrave;ng tận nơi.<br />Qu&iacute; vị c&oacute; nhu cầu vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ:&nbsp;<br />ĐT: 0982.101.754 :Mr tuấn kiệt<br /><br /><a style="-webkit-box-shadow: none !important; color: #088108; text-decoration: none" href="mailto:tuankiet7777@yahoo.com">tuankiet7777@yahoo.com</a><br /><br /><br />C&aacute;m ơn đ&atilde; xem tin!</blockquote></div></div><span style="-webkit-box-shadow: none !important; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px"><br /><br /></span>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: tuankiet
- Địa chỉ: tp hcm
- Điện thoại: 0982101754 - Fax:
- email: tuankiet7777@yahoo.com
 
T

tuankiet

Lữ khách
#15
<h2 class="posttitle icon" style="-webkit-box-shadow: none !important; margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px; font-weight: normal; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; line-height: 17px">chuy&ecirc;n cung cấp tắc k&egrave;,k&igrave; t&ocirc;m</h2><div class="content" style="-webkit-box-shadow: none !important; margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px"><div id="post_message_280359" style="-webkit-box-shadow: none !important; margin: 0px; padding: 0px"><blockquote style="-webkit-box-shadow: none !important; margin: 0px; padding: 0px; word-wrap: break-word">B&Aacute;N KỲ T&Ocirc;M,TẮC K&Egrave; ( TH&Uacute; CƯNG )&nbsp;<br /><br />Chuy&ecirc;n cung cấp :<br />- Tắc k&egrave; n&uacute;i con tươi sống v&agrave; kh&ocirc;. D&ugrave;ng để ng&acirc;m rượu thuốc.<br />- Đặt biệt cung cấp tắc k&egrave; giống cho c&aacute;c hộ chăn nu&ocirc;i trang trại<br />- Kỳ t&ocirc;m ( Rồng Đất): C&oacute; đủ size lớn nhỏ để nu&ocirc;i l&agrave;m kiểng. V&agrave; phục vụ l&agrave;m m&oacute;n ăn đặt biệt cho c&aacute;c nh&agrave; h&agrave;ng qu&aacute;n ăn.<br />Gi&aacute; cả phải chăng, giao h&agrave;ng tận nơi.<br />Qu&iacute; vị c&oacute; nhu cầu vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ:&nbsp;<br />ĐT: 0982.101.754 :Mr tuấn kiệt<br /><br /><a style="-webkit-box-shadow: none !important; color: #088108; text-decoration: none" href="mailto:tuankiet7777@yahoo.com">tuankiet7777@yahoo.com</a><br /><br /><br />C&aacute;m ơn đ&atilde; xem tin!<br /></blockquote></div></div><span style="-webkit-box-shadow: none !important; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px"><br /></span><span style="-webkit-box-shadow: none !important; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px"><br /><br /></span>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: tuấn kiệt
- Địa chỉ: tp hcm
- Điện thoại: 0982.101.754 - Fax:
- email: tuankiet7777@yahoo.com
 
T

tuankiet

Lữ khách
#17
hướng dẫn nuôi tắc kè

Hướng dẫn nuôi Tắc Kè theo hộ gia đình

hướng dẫn nuôi Tắc Kè, tắc kè giống

Mình xin hướng dẫn các bạn một số về kỹ thuật nuôi Tắc Kè
Nói chung muốn nuôi theo hộ gia đình thì chúng ta nên tận dụng Chuồng Heo bỏ sau đó ta rào xung quanh bằng lưới mắt cáo, trên có mái che vá nên lợp 1 lớp vải để dễ dễ dàng làm kín chuồng cho Tắc kè khỏi chui ra. Bên trong ta nên kiếm những tấm ván hoặc bọng cây bỏ vào cho Tắc Kè trú ẩn và đẻ trứng (nếu như bằng ván nên xếp đứng những tấm ván và mỗi tấm nên cách nhau khoảng 4 đến 5 cm để vừa cho Tắc Kè chui vào là được)
Có 4 điều cần chú ý nhất là:
1/ Chọn giống – Nên chọn loại Tắc Kè núi (thường chúng có da màu đen nâu và chấm trắng, đỏ ) giá thị trường khoảng 45.000 – 50.000 / 1 con trên 60 gram . Không nên chọn loại tắc kè có da màu trắng và chấm đỏ. thường thì loại này nhanh lớn hơn nhưng giá trị không cao …. và giá cũng rẻ hơn nhiềugiá thị trường khoảng 25.000 – 35.000 / 1 con trên 80 gram. Ta nên chọn giống 2 đến 4 tháng tuổi để cho mình dể chăm sóc và ít hao hụt.
2/ Về thức ăn – Vào ban đêm nên thắp 1 bóng đèn để các loại Côn Trùng bay vào chúng tự động ăn. Ngoài ra ta phụ thêm 1 số thức ăn bỏ vào cho chúng ăn như: cào cào, châu chấu, mối, dế, trùn…. Nói chung là tất cảc các loại côn trùng còn sống chúng điều ăn và không nên bỏ 1 máng nước vào trong chuồng nuôi cho chúng tự uống nước.
một ngày chỉ cần cho ăn 1 lần từ 18g30 đến 19g30 là tốt nhất chúgn có thể nhịn nói vài tháng là bình thường
3/ Những thứ mà Tắc Kè thù nhất
- Nước mưa nếu như chúng bị ướt do mưa thì coi như toi mạng liền (mưa mà kèm theo dông nữa thì tỉ lệ chết khoảng 80% không hiểu lý do)
- Mèo là con vật chúng sợ nhất vì Mèo rất hảo món ăn này (Tắc kè mà nướng muối ớt, nướng xong chắm với muối hột đâm nhuyễn bỏ ớt trái thật cay 1 miếng chanh làm 1 xị là lấy kẹo)
4/ khi bắt chúng chỉ cần mang bao tay vải là an toàn và bỏ chúng vào túi may bằng vải là chúng nằm im và hiền khô tha hồ mà bắt

Diện tích khoảng 6m2 thì có thể nuôi được vài trăm con rồi
Sinh sản mỗi tháng chúng chỉ đẻ có 2 trứng thôi nhưng 1 măm chúng có thể đẻ tới 10 lứa (chứ không như trên mạng nói là đẻ 1 lần 5-6 trứng không có đâu, nhiều con thì có) chúng đẻ xong khoảng chừng 95 đến 105 ngày là nở thành con tỉ lệ nở tự nhiên rất cao 95%

Bác nào có Tắc Kè mà không có đầu ra thì liên hệ với mình mình thu cho giá thì tuỳ vào số lượng, có số lượng hàng nhiều thì giá tốt hơn, ít thì giá mềm hơn 1 xíu

bạn nào cần tư vấn hoặc thắc mắc gì thì cứ liên lạc cho mình:
Mr Kiệt : 0982101754
hoặc Email: tuankiet7777@yahoo.com
 
T

tuankiet

Lữ khách
#18
hướng dẫn nuôi tắc kè

Hướng dẫn nuôi Tắc Kè theo hộ gia đình

hướng dẫn nuôi Tắc Kè, tắc kè giống

Mình xin hướng dẫn các bạn một số về kỹ thuật nuôi Tắc Kè
Nói chung muốn nuôi theo hộ gia đình thì chúng ta nên tận dụng Chuồng Heo bỏ sau đó ta rào xung quanh bằng lưới mắt cáo, trên có mái che vá nên lợp 1 lớp vải để dễ dễ dàng làm kín chuồng cho Tắc kè khỏi chui ra. Bên trong ta nên kiếm những tấm ván hoặc bọng cây bỏ vào cho Tắc Kè trú ẩn và đẻ trứng (nếu như bằng ván nên xếp đứng những tấm ván và mỗi tấm nên cách nhau khoảng 4 đến 5 cm để vừa cho Tắc Kè chui vào là được)
Có 4 điều cần chú ý nhất là:
1/ Chọn giống – Nên chọn loại Tắc Kè núi (thường chúng có da màu đen nâu và chấm trắng, đỏ ) giá thị trường khoảng 45.000 – 50.000 / 1 con trên 50 gram . Không nên chọn loại tắc kè có da màu trắng và chấm đỏ. thường thì loại này nhanh lớn hơn nhưng giá trị không cao …. và giá cũng rẻ hơn nhiềugiá thị trường khoảng 25.000 – 35.000 / 1 con trên 60 gram. Ta nên chọn giống 2 đến 4 tháng tuổi để cho mình dể chăm sóc và ít hao hụt.
2/ Về thức ăn – Vào ban đêm nên thắp 1 bóng đèn để các loại Côn Trùng bay vào chúng tự động ăn. Ngoài ra ta phụ thêm 1 số thức ăn bỏ vào cho chúng ăn như: cào cào, châu chấu, mối, dế, trùn…. Nói chung là tất cảc các loại côn trùng còn sống chúng điều ăn và không nên bỏ 1 máng nước vào trong chuồng nuôi cho chúng tự uống nước.
một ngày chỉ cần cho ăn 1 lần từ 18g30 đến 19g30 là tốt nhất chúgn có thể nhịn nói vài tháng là bình thường
3/ Những thứ mà Tắc Kè thù nhất
- Nước mưa nếu như chúng bị ướt do mưa thì coi như toi mạng liền (mưa mà kèm theo dông nữa thì tỉ lệ chết khoảng 80% không hiểu lý do)
- Mèo là con vật chúng sợ nhất vì Mèo rất hảo món ăn này (Tắc kè mà nướng muối ớt, nướng xong chắm với muối hột đâm nhuyễn bỏ ớt trái thật cay 1 miếng chanh làm 1 xị là lấy kẹo)
4/ khi bắt chúng chỉ cần mang bao tay vải là an toàn và bỏ chúng vào túi may bằng vải là chúng nằm im và hiền khô tha hồ mà bắt

Diện tích khoảng 6m2 thì có thể nuôi được vài trăm con rồi
Sinh sản mỗi tháng chúng chỉ đẻ có 2 trứng thôi nhưng 1 măm chúng có thể đẻ tới 10 lứa (chứ không như trên mạng nói là đẻ 1 lần 5-6 trứng không có đâu, nhiều con thì có) chúng đẻ xong khoảng chừng 95 đến 105 ngày là nở thành con tỉ lệ nở tự nhiên rất cao 95%

Bác nào có Tắc Kè mà không có đầu ra thì liên hệ với mình mình thu cho giá thì tuỳ vào số lượng, có số lượng hàng nhiều thì giá tốt hơn, ít thì giá mềm hơn 1 xíu

bạn nào cần tư vấn hoặc thắc mắc gì thì cứ liên lạc cho mình:
Mr Kiệt : 0982.101.754
hoặc Email: tuankiet7777@yahoo.com
 

Đối tácTop