BÁN THUỐC KHỬ TRÙNG VICATO

  • Thread starter Nghiêm Khắc Hiệp
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
N

Nghiêm Khắc Hiệp

Guest
#1
<span class="Apple-style-span" style="font-family: arial; font-size: 14px">KHỬ TR&Ugrave;NG VICATO D&Ugrave;NG CHO T&Ocirc;M C&Aacute;&nbsp;<br /><br />1. Th&agrave;nh phần<br /><br />Tricholoroisocyanuric acid &ndash; TCCA<br /><br />Được đ&oacute;ng dạng vi&ecirc;n n&eacute;n 2g<br /><br />2. C&ocirc;ng dụng<br /><br />- Khử tr&ugrave;ng nhanh v&agrave; triệt để c&aacute;c vi sinh vật g&acirc;y bệnh cho t&ocirc;m c&aacute; tận dưới đ&aacute;y b&ugrave;n.<br /><br />- Được b&agrave;o chế dưới dạng vi&ecirc;n n&eacute;n theo c&ocirc;ng nghệ ti&ecirc;n tiến nhất hiện nay n&ecirc;n khi thả v&agrave;o nước sẽ c&oacute; phản ứng sủi từ dưới đ&aacute;y l&ecirc;n do đ&oacute; đem lại hiệu quả khử tr&ugrave;ng triệt để từ dưới đ&aacute;y l&ecirc;n tr&ecirc;n mặt nước. Khả năng x&acirc;m nhập s&acirc;u v&agrave; ph&aacute;t t&aacute;n mạnh của dạng sủi sẽ cho hiệu quả tri&ecirc;n diệt rộng khắp hồ.<br /><br />- Với 100% hiệu suất ho&agrave; tan sẽ gi&uacute;p tiết kiệm ho&aacute; chất một c&aacute;ch triệt để tr&aacute;nh t&igrave;nh trạng l&atilde;ng ph&iacute; ho&aacute; chất như c&aacute;c dạng bột kh&aacute;c, (dạng bột sẽ tạo v&aacute;ng tr&ecirc;n bề mặt l&acirc;u g&acirc;y ảnh hưởng đến t&iacute;nh thẩm thấu oxy từ kh&ocirc;ng kh&iacute; v&agrave;o nước, đồng thời hiệu suất ho&agrave; tan kh&ocirc;ng tuyệt đối n&ecirc;n khả năng t&iacute;ch tụ ho&aacute; chất trong nước cao)<br /><br />- L&agrave;m tăng oxy trong nước, đồng thời kh&ocirc;ng l&agrave;m ảnh hưởng tới pH cũng như c&aacute;c t&iacute;nh chất kh&aacute;c của nước gi&uacute;p t&ocirc;m c&aacute; mau lớn hơn.<br /><br />Với dạng vi&ecirc;n n&ecirc;n rất dễ sử dụng, an to&agrave;n với con người v&agrave; th&acirc;n thiện với m&ocirc;i trường.<br /><br />3. Liều lượng<br /><br />* Xử l&yacute; đ&aacute;y hồ:&nbsp;<br /><br />10 g/m3 - 30g/m3 (10ppm - 30ppm). Phơi kh&ocirc; hồ 3 ng&agrave;y sau đ&oacute; h&ograve;a thuốc v&agrave;o nước v&agrave; phun đều khắp hồ, sau 3-5 ng&agrave;y sau cho nước v&agrave;o thả giống xuống nu&ocirc;i.<br /><br />F Ti&ecirc;u diệt c&aacute;c mầm bệnh t&iacute;ch tụ dưới đấy hồ của những vụ trước đ&oacute;.<br /><br />* Xử l&yacute; nước trước khi nu&ocirc;i:<br /><br />3-5 g/m3 (3-5 ppm). Sau khi khử tr&ugrave;ng 5-10 ng&agrave;y th&igrave; thả giống.<br /><br />F Ti&ecirc;u diệt c&aacute;c mầm bệnh c&oacute; trong nước trước khi nu&ocirc;i.<br /><br />* Ph&ograve;ng bệnh:<br /><br />0,2-0,3 g/m3 (0,2-0,3 ppm). Sau 15-30 ng&agrave;y d&ugrave;ng một lần.<br /><br />F Ti&ecirc;u diệt v&agrave; hạn chế mầm bệnh ph&aacute;t sinh trong khi nu&ocirc;i, ph&ograve;ng chống dịch bệnh b&ugrave;ng ph&aacute;t v&agrave; l&acirc;y lan.<br /><br />* Ph&ograve;ng v&agrave; Trị bệnh ngoại k&yacute; sinh:<br /><br />0,5-0,8g.m3 (0,5-0,8 ppm). D&ugrave;ng 2-3 lần mỗi lần c&aacute;ch nhau 3 ng&agrave;y.<br /><br />F Gi&uacute;p ph&ograve;ng bệnh k&yacute; sinh tr&ugrave;ng như rận c&aacute; v&agrave; c&aacute; tạp.&nbsp;<br /><br />F Ngo&agrave;i ra h&oacute;a chất n&agrave;y c&ograve;n d&ugrave;ng để khử tr&ugrave;ng c&aacute;c dụng cụ ương nu&ocirc;i (ch&agrave;i, lưới đồ đựng giống&hellip;): Liều d&ugrave;ng 10-20g/m3 (10-20 ppm). Thời gian ng&acirc;m qua 1 đ&ecirc;m.<br /><br />* Nồng độ tr&ecirc;n c&oacute; thể sẽ thay đổi tuỳ thuộc v&agrave;o điều kiện thời tiết, địa hinh, m&ocirc;i trường nước, t&igrave;nh h&igrave;nh dịch bệnh &hellip;v.v&hellip;.. để điều chỉnh sao cho ph&ugrave; hợp v&agrave; hiệu quả nhất</span>
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nghiêm Khắc Hiệp
- Địa chỉ: 24, Quán Tre, P. Trung Mỹ Tây, Q12, TPHCM
- Tel, Fax: 0974251658
- email: hiepvicato@yahoo.com
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Top