Bán tinh bột sắn ướt xuất khẩu số lượng lớn

htxsonlong

Lữ khách
#1
<p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center"><strong><span style="font-size: 15pt; font-family: 'Times New Roman'">H</span></strong><strong><span style="font-size: 15pt; font-family: 'Times New Roman'">ợ</span></strong><strong><span style="font-size: 15pt; font-family: 'Times New Roman'">p t&aacute;c x&atilde; cổ phần dịch vụ tổng hợp sơn long</span></strong></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center"><strong><span style="font-size: 13pt; font-family: 'Times New Roman'">Địa chỉ</span></strong><span style="font-size: 13pt; font-family: 'Times New Roman'">: x&oacute;m Nam Kim - Nghĩa Long - Nghĩa Đ&agrave;n - Nghệ An</span></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center"><strong><span style="font-size: 13pt; font-family: 'Times New Roman'">ĐT</span></strong><span style="font-size: 13pt; font-family: 'Times New Roman'">: 0383.902.113&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>FAX</strong>: 0383.902.151</span></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center"><span style="font-size: 13pt; font-family: 'Times New Roman'">Gi&aacute;m đốc: <strong>Th&aacute;i B&aacute; Năm</strong></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center"><span style="font-size: 13pt; font-family: 'Times New Roman'">Mobile</span><span style="font-size: 13pt; font-family: 'Times New Roman'">: 0914.469.333</span></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center"><span style="font-size: 13pt; font-family: 'Times New Roman'">Mail: <u>htxsonlong@gmail.com</u></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center"><span style="font-size: 13pt; font-family: 'Times New Roman'">--------</span></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center"><span style="font-size: 13pt; font-family: 'Times New Roman'">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 13pt; font-family: 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; HTX cổ phần dịch vụ tổng hợp Sơn Long được th&agrave;nh lập ng&agrave;y 27/04/2004. chuy&ecirc;n sản xuất chế biến Tinh bột sắn ướt xuất khẩu lớn của khu vực miền t&acirc;y xứ Nghệ. Với độ tinh: 100%; độ trắng 88%; độ ẩm 39%.</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 13pt; font-family: 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Mọi doanh nghiệp, c&aacute; nh&acirc;n c&oacute; nhu cầu xin li&ecirc;n hệ với chung t&ocirc;i để biết th&ecirc;m chi tiết.</span></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center"><strong><span style="font-size: 13pt; font-family: 'Times New Roman'">Xin ch&acirc;n th&agrave;nh cảm ơn!</span></strong></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center"><span style="font-size: 13pt; font-family: 'Times New Roman'">&nbsp;</span></p>
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: thái bá năm
- Địa chỉ: xóm nam kim - nghĩa long - nghĩa đàn - nghệ an
- Tel, Fax: 0914469333 ::: FaX 0383902151
- email: htxsonlong@gmail.com
 

Top