bán tôm khô

nguyenvuanh

Lữ khách
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Vũ Anh
- Địa chỉ: 492 Lạc Long Quân, F5, Q11, TP. Hồ Chí Minh
- Tel, Fax: 0919406654 ::: FaX
- email: anhvu.kinhdoanh@gmail.com
================================

<h1><font color="#006600">CTY: TNHH-TM-DV </font></h1><h1><font color="#006600">ANH VẠN PH&Uacute;C</font></h1><h3><font color="#990099">ĐỊA CHỈ: 492 Lạc Long Qu&acirc;n, F5, Q11, TP. Hồ Ch&iacute; Minh</font></h3><h3><font color="#990099">Điện Thoại: 0919406654</font></h3><h3><font color="#990099">Gmail: </font><a href="mailto:anhvu.kinhdoanh@gmail.com"><font color="#990099">anhvu.kinhdoanh@gmail.com</font></a></h3><h4><font color="#003333">hiện tại c&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; b&aacute;n mặt h&agrave;ng t&ocirc;m kh&ocirc; c&agrave; mau, gi&aacute; cạnh tranh với nhiều cở h&agrave;ng kh&aacute;c nhau phục vụ nhu cầu kh&aacute;ch h&agrave;ng:</font></h4><ul><li><h4><font color="#003333">Giao h&agrave;ng tận nh&agrave; nếu qu&yacute; kh&aacute;ch c&oacute; nhu cầu...</font></h4></li><li><h4><font color="#003333">nhận đặc h&agrave;ng với số lượng lớn để xuất khẩu, l&agrave; qu&agrave;.....</font></h4></li><li><h4><font color="#003333">Nguồn t&ocirc;m kh&ocirc; bảo đảm chất lượng, uy t&iacute;nh.....</font></h4></li><li><h4><font color="#003333">Cung cấp t&ocirc;m kh&ocirc; cho c&aacute;c chợ v&agrave; c&aacute;c xạp b&aacute;n sĩ v&agrave; lẽ...</font></h4></li></ul><h2 align="justify"><font color="#996600">Mọi th&ocirc;ng tin li&ecirc;n hệ xin qu&yacute; kh&aacute;ch vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ với ch&uacute;ng t&ocirc;i!</font></h2><h3><font color="#ff3366">CTY: TNHH-TM-DV ANH VẠN PH&Uacute;C</font></h3><h3><font color="#ff3366">ĐỊA CHỈ: 492 Lạc Long Qu&acirc;n, F5, Q11, TP. Hồ Ch&iacute; Minh</font></h3><h3><font color="#ff3366">Điện Thoại: 0919406654</font></h3><h3><font color="#ff3366">Gmail: </font><a href="mailto:anhvu.kinhdoanh@gmail.com"><font color="#ff3366">anhvu.kinhdoanh@gmail.com</font></a></h3>
 

Top