Bán tôm thẻ đông lạnh, hải sản đông lạnh tươi sống, còi điệp

  • Thread starter Nguyá»…n Ngọc Quí
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Ngọc Quí
- Địa chỉ: 58/410 Phan Huy Ích P12 Q Gò Vấp
- Tel, Fax: 0974953476 ::: FaX 08 38202358
- email: mr.nguyenqui@gmail.com
================================

<blockquote>C&ocirc;ng ty cần chuy&ecirc;n ph&acirc;n phối c&aacute;c loại thủy hải sản cho nh&agrave; h&agrave;ng, kh&aacute;ch sạn, v&agrave; c&aacute;c đại l&yacute;. C&aacute;c mặt h&agrave;ng đang ph&acirc;n phối: </blockquote><ol><li><blockquote>T&ocirc;m thẻ đ&ocirc;ng lạnh.</blockquote></li><li><blockquote>C&ograve;i điệp đ&ocirc;ng lạnh.</blockquote></li><li><blockquote>C&aacute;c loại b&aacute;nh.</blockquote></li><li><blockquote>B&aacute;nh g&agrave;, chả gi&ograve; g&agrave;.</blockquote></li></ol><blockquote>.... <br /></blockquote>
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Top