Bán trích con nuôi giữ nhà

#1
_Trích cồ được nhiều người biết đến với màu sắc đẹp cùng với khả năng giữ nhà rất tốt. chúng có khả năng sinh sản trong môi trường nuôi nhân tạo.
_Chim trưởng thành:
Trước mắt và xung quanh mắt trắng phớt xám. Đỉnh đầu và hai bên đầu xám thẫm. Phần sau cổ, hai bên cổ và lưng xanh xám. Cánh xám lẫn xanh lục. Phía trước má xám phớt lục. Phía trước cổ và diều lục xám. Bụng, sườn, đùi đen phớt xanh. Đuôi đen hơi phớt xanh. Dưới đuôi trắng.
Phân bố:
Phân loài Trích phân bố ở Nam Thái Lan, Lào, Mã Lai, Cămpuchia và Việt <st1:country-region w:st="on"><st1:place w:st="on">Nam</st1:place></st1:country-region>.
Việt <st1:country-region w:st="on">Nam</st1:country-region>, Trích có ở khắp các vùng đồng bằng và trung du nhưng thường tập trung nhiều ở Bắc bộ và <st1:place w:st="on"><st1:country-region w:st="on">Nam</st1:country-region></st1:place> bộ. (Nguồn : Sinh vật rừng Việt <st1:place w:st="on"><st1:country-region w:st="on">Nam</st1:country-region></st1:place>).

<v:shapetype id=_x0000_t75 stroked="f" filled="f" path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe" o:preferrelative="t" o:spt="75" coordsize="21600,21600"><v:stroke joinstyle="miter"></v:stroke><v:formulas><v:f eqn="if lineDrawn pixelLineWidth 0"></v:f><v:f eqn="sum @0 1 0"></v:f><v:f eqn="sum 0 0 @1"></v:f><v:f eqn="prod @2 1 2"></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelWidth"></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelHeight"></v:f><v:f eqn="sum @0 0 1"></v:f><v:f eqn="prod @6 1 2"></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelWidth"></v:f><v:f eqn="sum @8 21600 0"></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelHeight"></v:f><v:f eqn="sum @10 21600 0"></v:f></v:formulas><v:path o:connecttype="rect" gradientshapeok="t" o:extrusionok="f"></v:path><o:lock aspectratio="t" v:ext="edit"></o:lock></v:shapetype><v:shape style="WIDTH: 262.5pt; HEIGHT: 204pt" id=_x0000_i1025 type="#_x0000_t75"><v:imagedata src="file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\msohtml1\05\clip_image001.png" o:title=""></v:imagedata></v:shape><v:shape style="WIDTH: 262.5pt; HEIGHT: 174.75pt" id=_x0000_i1026 type="#_x0000_t75"><v:imagedata src="file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\msohtml1\05\clip_image003.png" o:title=""></v:imagedata></v:shape>
_Mỗi năm số lượng càng giảm đi rõ rệt! ai có nhu cầu con giống liên hệ 0978691979 yahoo amino_mu
300K/1CON
ĐÂY LÀ CHIM CON NHÀ MÌNH (hình dưới chim mới lớn chưa thay lông)