BÁN TRÙN QUẾ THÀNH PHẨM, GIỐNG, SINH KHỐI TRÙN

  • Thread starter Pinpin
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
P

Pinpin

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Pinpin
- Địa chỉ:
- Tel, Fax: ::: FaX
- email:
================================

<font size="3"><span style="font-family: Arial">Trại tr&ugrave;n quế&nbsp;Th&aacute;i Thi&ecirc;n tại B&igrave;nh Định <strong><span style="font-family: Arial">nhận cung cấp:</span></strong></span><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial"><p>&nbsp;</p></span></font> <ul><li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt"><font size="3"><strong><span style="font-family: Arial">Tr&ugrave;n quế th&agrave;nh phẩm</span></strong><span style="font-family: Arial"> cho b&agrave; con n&ocirc;ng d&acirc;n,&nbsp;đơn vị nu&ocirc;i gia s&uacute;c, gia cầm, thủy hải sản...</span><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial"><p>&nbsp;</p></span></font></li><li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt"><font size="3"><strong><span style="font-family: Arial">Ph&acirc;n tr&ugrave;n quế</span></strong><span style="font-family: Arial"> cho b&agrave; con n&ocirc;ng d&acirc;n, c&aacute;c đơn vị trồng rau, c&acirc;y ăn quả</span><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial"><p>&nbsp;</p></span></font></li><li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt"><font size="3"><strong><span style="font-family: Arial">Hướng dẫn kỹ thuật v&agrave; cung cấp tr&ugrave;n quế giống, sinh khối tr&ugrave;n</span></strong><span style="font-family: Arial"> cho b&agrave; con c&oacute; nhu cầu nu&ocirc;i.</span><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial"><p>&nbsp;</p></span></font></li></ul><font size="3"><span style="font-family: Arial">Mọi chi tiết xin li&ecirc;n hệ: </span><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial"><p>&nbsp;</p></span></font><font size="3"><span style="font-family: Arial">Lưu Th&aacute;i Cầu</span><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial"><p>&nbsp;</p></span></font><font size="3"><span style="font-family: Arial">Điện thoại: <strong><span style="font-family: Arial">0914 132 281</span></strong></span><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial"><p>&nbsp;</p></span></font><span style="font-family: Arial"><font size="3">Địa chỉ&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; : Tổ 6, Khu vực 7, Phường Nhơn Ph&uacute;, TP. Quy Nhơn, tỉnh B&igrave;nh Định.</font></span><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial"><p>&nbsp;</p></span>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Top