BÁN UREA, DAP

  • Thread starter phanthunhu
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
P

phanthunhu

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: phanthunhu
- Địa chỉ: 34 Bến Cát, P.7, Q. Tân Bình, Tp. HCM
- Tel, Fax: 0838643585::: FaX
- email: huynhnhu1811@yahoo.com
================================

<p><strong><em><font face="Times New Roman"><font size="3">Những sản phẩm UREA, DAP của ch&uacute;ng t&ocirc;i đều đạt ti&ecirc;u chuẩn quốc tế với g&iacute;a cả cạnh tranh. </font></font></em></strong></p><p>&nbsp;</p><p><font face="Times New Roman"><font size="3">Những quyền lợi khi giao dịch với ch&uacute;ng t&ocirc;i về UREA: </font></font></p><p>&nbsp;</p><p><strong><em><font face="Times New Roman"><font size="3">* Ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; mối li&ecirc;n hệ trực tiếp với 7 nh&agrave; m&aacute;y sản xuất Urea. </font></font></em></strong></p><p><font face="Times New Roman"><font size="3">* Người mua sẽ c&oacute; điều kiện gặp v&agrave; l&agrave;m việc trực tiếp với nh&agrave; m&aacute;y sản xuất.</font></font></p><p><font face="Times New Roman"><font size="3">* Khả năng cung cấp 300,000MT/ th&aacute;ng.</font></font></p><p><font face="Times New Roman"><font size="3">* Cung cấp bằng chứng về những giao dịch trước đ&acirc;y. </font></font></p><p><font face="Times New Roman"><font size="3">* Người mua k&yacute; hợp đồng trực tiếp với nh&agrave; cung cấp.</font></font></p><p><font face="Times New Roman"><font size="3">* Hợp đồng mua b&aacute;n được k&yacute; v&agrave; giải quyết nhanh ch&oacute;ng. </font></font></p><p>&nbsp;</p><p><font face="Times New Roman"><font size="3">Ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; hai y&ecirc;u cầu trước khi b&ecirc;n mua gặp b&ecirc;n b&aacute;n:</font></font></p><p><font face="Times New Roman"><font size="3">1. Thẩm định giấy tờ của người mua.</font></font></p><p><font face="Times New Roman"><font size="3">2. X&aacute;c minh khả năng t&agrave;i ch&iacute;nh b&ecirc;n mua.</font></font></p><p>&nbsp;</p><p><font face="Times New Roman"><font size="3">Sau khi c&aacute;c thủ tục tr&ecirc;n đ&atilde; được ho&agrave;n tất, người mua c&oacute; thể bay sang gặp nh&agrave; cung cấp/nh&agrave; m&aacute;y để xem h&agrave;ng v&agrave; k&yacute; hợp đồng tại chỗ. </font></font></p><p>&nbsp;</p><p><font face="Times New Roman"><font size="3">Chi tiết sản phẩm:</font></font></p><p>&nbsp;</p><p><font face="Times New Roman"><font size="3">UREA Grade N46 </font></font></p><p><font face="Times New Roman"><font size="3">Bao b&igrave;: 50 KGS sea worthy woven P/P and P/E lined bags. </font></font></p><p><font face="Times New Roman"><font size="3">Xuất xứ: CIS, Russia, Middle East or at Sellers option. </font></font></p><p><font face="Times New Roman"><font size="3">H&igrave;nh thức giao h&agrave;ng: C&amp;F ASWP, SLC/ Prime Bank Guarantee. </font></font></p><p><font face="Times New Roman"><font size="3">Phương thức thanh to&aacute;n: Irrevocable, Transferable, Fully Funded Documentary Letter of Credit. B&ecirc;n cung cấp cũng chấp nhận SLC; 20, 80 Revolving LC- lower pricing for the SLC than DLC but higher pricing for RLC than DLC. </font></font></p><p>&nbsp;</p><p><font face="Times New Roman"><font size="3">Thủ tục:</font></font></p><p><font face="Wingdings"><font size="3">l</font> </font><font face="Times New Roman"><font size="3">Sau khi nhận được LOI với th&ocirc;ng tin ng&acirc;n h&agrave;ng của kh&aacute;ch, b&ecirc;n b&aacute;n sẽ cung cấp FCO/ Pro-forma Invoice. </font></font></p><p><font face="Wingdings"><font size="3">l</font> </font><font face="Times New Roman"><font size="3">B&ecirc;n mua gửi ICPO với x&aacute;c nhận của ng&acirc;n h&agrave;ng khả năng thanh to&aacute;n cho to&agrave;n bộ gi&aacute; trị l&ocirc; h&agrave;ng.</font></font></p><p><font face="Wingdings"><font size="3">l</font> </font><font face="Times New Roman"><font size="3">B&ecirc;n b&aacute;n soạn hợp đồng mẫu, sau khi trao đổi v&agrave; thống nhất c&aacute;c điều khoản, hai b&ecirc;n sẽ c&ugrave;ng k&yacute; hợp đồng. </font></font></p><p><font face="Wingdings"><font size="3">l</font> </font><font face="Times New Roman"><font size="3">B&ecirc;n mua mở Non-operative L/C gửi b&ecirc;n b&aacute;n/ng&acirc;n h&agrave;ng b&ecirc;n b&aacute;n. </font></font></p><p><font face="Wingdings"><font size="3">l</font> </font><font face="Times New Roman"><font size="3">B&ecirc;n b&aacute;n gửi chứng từ x&aacute;c minh c&oacute; h&agrave;ng.</font></font></p><p><font face="Wingdings"><font size="3">l</font> </font><font face="Times New Roman"><font size="3">B&ecirc;n b&aacute;n k&yacute; quỹ 2% để k&iacute;ch hoạt L/C. </font></font></p><p><font face="Wingdings"><font size="3">l</font> </font><font face="Times New Roman"><font size="3">B&ecirc;n b&aacute;n chuyển h&agrave;ng. </font></font></p><p><font face="Times New Roman"><font size="3">Kindly Fax or Email completed documents to TS Group International Limited. </font></font></p><p><strong><font color="red"><font size="3"><font face="Times New Roman">We cannot offer correct prices until we receive a Letter of Intent (LOI) with all details and Bank Comfort Letter (BCL). </font></font></font></strong></p><p><font face="Times New Roman"><font size="3">We guarantee all intermediary commissions by signing a (NCND) Non-Circumvention/Non Disclosure agreement with the Representative or Broker next to actual Buyers.</font></font></p><p><font face="Times New Roman"><font size="3">Mọi chi tiết xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ:</font></font></p><p><font face="Times New Roman"><font size="3">Ms Anh Thư 0906 963 261 or</font></font></p><p><font face="Times New Roman"><font size="3">Ms Huỳnh Như 0932 098 556</font></font></p><p><font face="Times New Roman"><font size="3">Cty TNHH Quốc Tế Th&aacute;i Sơn</font></font></p><p><font face="Times New Roman"><font size="3">34 Bến C&aacute;t, Phường 7, T&acirc;n B&igrave;nh, TP. HCM</font></font></p>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Top