BÁN VÀ THU MUA LỢN RỪNG TẠI NAM ĐỊNH VÀ NINH BÌNH

  • Thread starter NGUYỄN TIẾN DŨNG
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
N

NGUYỄN TIẾN DŨNG

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: NGUYỄN TIẾN DŨNG
- Địa chỉ: Thị trấn Lưu Vệ , huyện Quảng Xương tỉnh Thanh hóa
- Tel, Fax: 01657023839
- email: lon rung thanh hoa@yahoo.com
================================

<p align="center"><strong><font size="4">TRANG TRẠI LỢN RỪNG THANH HOA</font></strong></p><p><font size="3"><strong><em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Địa chỉ :&nbsp; Thị trấn Lưu vệ , huyện Quảng Xương tỉnh Thanh h&oacute;a ( gần quốc lộ 1 A đoạn đi Thanh h&oacute;a-Vinh )</em></strong></font></p><p><font size="3"><strong><em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Điện thoại :&nbsp;&nbsp; 01657023839 ( anh Dũng )</em></strong></font></p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;<strong><font size="3">Trang trại lợn rừng Thanh hoa chuy&ecirc;n cung cấp lợn rừng giống, lợn rừng thương phẩm với số lượng lớn v&agrave; gi&aacute; cạnh tranh cho c&aacute; nh&acirc;n , t&acirc;p thể tr&ecirc;n địa b&agrave;n c&aacute;c tỉnh Nam Định v&agrave; Ninh B&igrave;nh. Hiện nay trang trại ch&uacute;ng t&ocirc;i đang c&oacute; c&aacute;c loại giống lợn rừng sau :</font></strong></p><p><strong><font size="3">&nbsp; +&nbsp; Lợn rừng Việt Nam</font></strong></p><p><strong><font size="3">&nbsp; +&nbsp; Lợn rừng Việt Th&aacute;i</font></strong></p><p><strong><font size="3">&nbsp; +&nbsp; Lợn rừng Th&aacute;i</font></strong></p><p><strong><font size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Đến với trang trại ch&uacute;ng t&ocirc;i qu&yacute; kh&aacute;ch sẽ c&oacute; chất lượng con giống đảm bảo, được ti&ecirc;m ph&ograve;ng đầy đủ, giấy tờ hợp ph&aacute;p, tư vấn quy tr&igrave;nh kĩ thuật chăn nu&ocirc;i chu đ&aacute;o nhiệt t&igrave;nh. Nếu qu&yacute; kh&aacute;ch mua số lượng nhiều trang trại sẽ vận chuyển tận nơi cho qu&yacute; kh&aacute;ch.</font></strong></p><p><strong><font size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; *&nbsp; Hiện nay trang trại ch&uacute;ng t&ocirc;i đang thu mua lợn rừng giống v&agrave; thương phẩm ( loại dưới 20kg ) Qu&yacute; kh&aacute;ch c&oacute; nhu cầu xin li&ecirc;n hệ theo địa chỉ v&agrave; số điện thoại tr&ecirc;n</font></strong></p><p><strong><font size="3" /></strong></p><p align="center"><font size="2"><strong>&nbsp;<em>Trang trại ch&uacute;ng t&ocirc;i cảm ơn qu&yacute; kh&aacute;ch&nbsp;đ&atilde; truy cập th&ocirc;ng tin n&agrave;y!</em></strong></font></p><p><font size="2"></font></p>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Top
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx