BÁN VÀ THU MUA LỢN RỪNG TẠI THÁI BÌNH VÀ HÀ NAM

  • Thread starter NGUYỄN TIẾN DŨNG
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
N

NGUYỄN TIẾN DŨNG

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: NGUYỄN TIẾN DŨNG
- Địa chỉ: Thị trấn Lưu Vệ, huyện Quảng Xương tỉnh Thanh hóa
- Tel, Fax: 01657023839
- email: lon rung thanhhoa@yahoo.com
================================

<p align="center"><font size="4"><strong>TRANG TRẠI LỢN RỪNG THANH HOA</strong></font></p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <em><font size="3"><strong>Địa chỉ : Thị trấn Lưu Vệ , huyện Quảng Xương tỉnh Thanh h&oacute;a ( Gần quốc lộ1A đoạn đi Thanh h&oacute;a-Vinh )</strong></font></em></p><p><em><font size="3"><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Điện thoại : 01657023839 ( anh Dũng )</strong></font></em></p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<font size="3"><strong> Trang trại lợn rừng Thanh hoa chuy&ecirc;n cung cấp lợn rừng giống v&agrave; lợn rừng thương phẩm với số lượng lớn v&agrave; gi&aacute; cả cạnh tranh cho c&aacute; nh&acirc;n v&agrave; tập thể tr&ecirc;n địa b&agrave;n tỉnh Th&aacute;i B&igrave;nh v&agrave; H&agrave; Nam. Hiện nay trang trại ch&uacute;ng t&ocirc;i đang c&oacute; c&aacute;c giống lợn sau :</strong></font></p><p><font size="3"><strong>&nbsp; +&nbsp; Lợn rừng Việt Nam</strong></font></p><p><font size="3"><strong>&nbsp; +&nbsp; Lợn rừng Việt Th&aacute;i</strong></font></p><p><font size="3"><strong>&nbsp; +&nbsp; Lợn rừng Th&aacute;i</strong></font></p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong><font size="3">&nbsp;&nbsp; Đến với trang trại ch&uacute;ng t&ocirc;i qu&yacute; kh&aacute;ch sẽ c&oacute; chất lượng con giống đảm bảo được ti&ecirc;m ph&ograve;ng đầy đủ, giấy tờ hợp ph&aacute;p, tư vấn quy tr&igrave;nh kĩ thuật chăn nu&ocirc;i chu đ&aacute;o nhiệt t&igrave;nh . Nếu qu&yacute; kh&aacute;ch mua số lượng nhiều trang trại sẽ vận chuyển tận nơi cho qu&yacute; kh&aacute;ch.</font></strong></p><p><strong><font size="3">&nbsp;*&nbsp; Hiện nay trang trại ch&uacute;ng t&ocirc;i đang thu mua lợn rừng giống v&agrave; thương phẩm ( loại dưới 20kg ) Qu&yacute; kh&aacute;ch c&oacute; nhu cầu ti&ecirc;u thụ xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ theo địa chỉ v&agrave; số điện thoại tr&ecirc;n</font></strong></p><p><strong><font size="3" /></strong></p>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Top