Bàn về mô hình nuôi cá Rô phi giống mới (Đường Nghiệp)

  • Thread starter dohaianh
  • Ngày gửi
Chào các bác. hiện nay em thấy ở Hải Dương đang nuôi mô hình cá Rô phi Đường Nghiệp rất thành công. Không biết các tỉnh khác có nuôi nhiều không và hiệu quả thể nào? Mời các bác cùng góp ý. em thấy mô hình này cũng Được nhưng có cái đầu tư hơi cao và không biết thị trường đầu ra thế nào?
 M

Mục-Tử

_
Nông dân @
Chào các bác. hiện nay em thấy ở Hải Dương đang nuôi mô hình cá Rô phi Đường Nghiệp rất thành công. Không biết các tỉnh khác có nuôi nhiều không và hiệu quả thể nào? Mời các bác cùng góp ý. em thấy mô hình này cũng Được nhưng có cái đầu tư hơi cao và không biết thị trường đầu ra thế nào?

<!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:punctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="--"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} </style> <![endif]--> Khi trào lưu đi đến đỉnh điểm của nó là lúc người nuôi sẽ lỗ, vì mặt hàng lúc đó thừa, do có quá nhiều người nuôi, hàng xuống giá, nhưng con giống vẫn cao giá. Vì vẫn còn nhiều người không biết vẫn lao vào nuôi theo trào lưu..nên con giống vẫn bán được giá cao, và những cơ sở sản xuất thực phẩm vẫn lời
Thông dụng như con heo con gà cũng vậy
Nuôi cá mà chờ vào thương lái thì lời không nhiều và hay bị lỗ

Cá phi đơn tính thì chóng lớn do chúng không bị giới tính chi phối nên chỉ lo ăn và lớn lên thôi

Nhưng sản xuất được cá giống đơn tính thì chỉ có các cơ sở chuyên môn cao mới làm được do đó luôn lệ thuộc về con giống
Có 1 loại cá phi mà nuôi không bao giờ lỗ mà chỉ có lời nhiều hay lời ít đó là cá phi đen, do chúng có sức đẻ thật kinh khủng..3 tháng là chúng đẻ. Nước càng nóng đẻ càng nhiều buổi sáng cá con cứ nổi ngẹt hồ.chỉ việc xúc cá con đưa sang hồ nuôi vỗ
nhưng ngoài chợ lại không thấy bán cá này do chúng nhỏ con và màu sắc không đẹp

Với tôi cá phi đen ngon nhất..chúng chỉ to bằng 3 ngón tay thôi..mang lên chiên “xù” ăn dòn và thơm mùi…bơ

Cá phi Điêu Hồng. cá phi Đài Loan to nhiều thịt nhưng với tôi thì không ngon bằng cá phi đen
Bác nên "cân nhắc thật kĩ" khi làm ăn theo trào lưu
 
Last edited:
D

dohaianh

Thành viên mới
quan trọng là thời cơ

thanks bác đã góp ý. nhưng theo em thì các đối tượng thủy sản nói chung ở miền bắc chưa có một con nào cung vượt quá cầu cả. vì có mùa đông nên đa số chỉ nuôi được 1 vụ. do đó nếu mình nắm được thời cơ thì làm vẫn thắng. hiện nay em thấy đi vào con mới thì hơi may rủi . nhưng nếu đi vào những đối tượng truyền thống nhưng mình nâng cao được chất lượng lên thì sẽ đảm bảo hơn. ví dụ cá rô phi này người nhà em nuôi 6 tháng được trên 1kg , giá thành 25.000đ/kg thì chỉ cần bán 35.000đ/kg là có lãi rồi. em thấy thực tế là thế nên mới cần các bác góp ý xem có bác nào đã nuôi chưa. còn em thấy hiện tại nuôi con này cũng được. các bác có nghĩ thế ko?
 
M

Mục-Tử

_
Nông dân @
Lão thấy con ca Đường Ngiệp giống y chang con cá phi Đài Loan 1 phong trào có từ 1977
Cá Phi Đài Loan to con nhiều thịt và trắng hơn cá phi đen, nuôi đại trà (cả trống lẫn mái nuôi chung) chúng vẫn lớn rất nhanh ( 6 tháng có con lên tới gần 1 kg) chúng đẻ con không nhiều như cá phi đen.

Về con cá Đường Ngiệp thì đây là loại thực phẩm thông dụng nên sẽ không giống như con nhím con rắn..v..v
do đó không sợ là không bán được hay lỗ to, mà cái chính là khi có thành phẩm bán sẽ được lời nhiều hay ít thôi
Vả lại khâu cá giống cũng không cao lắm (khoảng 1 ngàn đồng 1 con)

Bác đọc thêm bài này :(ở dưới bài có phần ý kiến bạn đọc. đó là ý kiến của những người đang nuôi)

Khoa học kỹ thuật / Hướng nghiệp Thứ sáu, 6/7/2012 - 12:31:29 A.M

<tbody>
</tbody>

<form name="form2" method="post" action="Contentdetail.aspx?catid=31&id=4815" id="form2">
Đường Nghiệp- Giống rô phi đơn tính mới của các trại thủy sản

12/03/2012
Hiện nay, có nhiều giống rô phi đơn tính đã được đưa vào nuôi và được thị trường ưa chuộng, trong đó có giống rô phi đơn tính Đường Nghiệp của Phillipin. Giống rô phi đơn tính dòng Đường Nghiệp có tỷ lệ đực cao, có thể đạt 100%. Chúng có kích thước, trọng lượng cơ thể lớn, đầu nhỏ, lưng cao, tỷ lệ thịt nhiều, mùi vị thơm ngon, có giá trị cao, phục vụ nội địa và xuất khẩu.
Qua thực tế nhiều mô hình nuôi cho thấy, rô phi đơn tính dòng Đường Nghiệp có tốc độ tăng trưởng trung bình cao khoảng 125-142g/con/tháng, gấp 1,4-1,6 lần rô phi đơn tính dòng GIFT, năng suất đạt khoảng 20 tấn/ha. Cá có thời gian nuôi ngắn, hệ số tiêu tốn thức ăn thấp từ 1,2 đến 1,2 kg thức ăn/ kg cá.Cá ít bị phân đàn thuận lợi cho quá trình chăm sóc, quản lý và thu hoạch. Giống cá này được nhiều đánh giá có hiệu quả kinh tế cao, có triển vọng nhân ra diện rộng, tạo hướng đi mới cho nhiều vùng nuôi trồng thủy sản.

Cá rô phi đơn tính dòng Đường Nghiệp
Rô phi đơn tính Đường Nghiệp là loài cá dễ nuôi. Chúng phù hợp với nhiều mô hình, kích thước ao nuôi, có thể nuôi ngoài sông, rạch nếu được làm bờ kè chắc chắn. Một ưu điểm nổi bật của rô phi đơn tính là cá có khả năng thích ứng với mùa đông ở miền Bắc. Mỗi ngày, có hàng chục khách hàng tìm đến Trung tâm dịch vụ thủy sản Nguyễn Đức Vụ để mua con giống và các loại tôm, cá thương phẩm. Trung tâm của ông Vụ được người nuôi trồng thủy sản ở nhiều tỉnh thành trong cả nước biết đến, bởi đây là nơi đưa nhiều dòng cá rô phi đơn tính được sản xuất từ Phillipin về nuôi thử nghiệm và cho kết quả thành công. Theo kinh nghiệm của ông Nguyễn Đức Vụ, rô phi đơn tính dòng Đường Nghiệp nên thả với mật độ khoảng 1 đến 2 con/m[SUP]2[/SUP], kết hợp với thả cá mè hoa thì ao cá sẽ cho sản lượng cao nhất. Ông Vụ cho biết: “ Riêng cá rô phi Đường Nghiệp này, ta để ở tầng nước thứ hai, sau con cá mè hoa. Vì cá mè hoa là công cụ đảo nước toàn bộ, từ đáy ao đến mặt ao, và đẩy toàn bộ khí độc lên mặt ao. Cá mè hoa đóng vai trò thay cho cái quạt nước. Chuẩn bị ao nuôi Để nuôi cá rô phi đơn tính Đường Nghiệp, bà con cần chuẩn bị ao nuôi thông thoáng, có nguồn nước chủ động, mực nước sâu từ 1,8-2m. Trước khi thả cá giống, ao cần được vệ sinh sạch sẽ, dùng vôi bột để tẩy ao với liều lượng 7-10kg/100m[SUP]2[/SUP], vôi được dải đều ở dưới đáy, phơi nắng từ 3-5 ngày, sau đó tiến hành lấy nước vào ao. Chọn giống Theo ông Vụ, cá giống tốt là cá có ngoại hình đẹp, không bị khuyết tật, xây sát. Ngoài các tiêu chuẩn về ngoại hình, bà con cần chú ý quan sát đến trạng thái hoạt động của cá giống. Con cá giống tốt phải bơi nhanh nhẹn, bơi chìm ở trong nước, không ngoi lên.
Cá giống dòng Đường Nghiệp
Để con giống có đủ sức khỏe, thích ứng với điều kiện thời tiết của nước ta, con giống được chọn nên có kích cỡ từ 10-12g, tức là nếu mua 100 con cá giống thì tổng khối lượng là khoảng 1 kg. Hiện nay, một con cá giống cá rô phi đơn tính có giá từ 1000- 1.500 đồng. Để tính hiệu quả kinh tế, bà con nên chọn giống cá có kích cỡ lớn để nuôi thời gian ngắn. Còn ở một số vùng có điều kiện tự nhiên thuận lợi, nhiệt độ ổn định, không bị ảnh hưởng mưa bão làm thất thoát cá thì bà con nên chọn những cá giống có kích thước nhỏ hơn để tiết kiệm chi phí đầu tư. Khi mang cá giống về, bà con nên sát khuẩn cho cá bằng cách tắm qua nước muối nồng độ 3%. Trước khi thả cần tăng cường cân bằng môi trường trong túi chứa và ao nuôi để gây sốc cho cá. Thời gian thả cá giống thích hợp là từ tháng 3 đến tháng 10 dương lịch. [FONT=&amp]
[/FONT]
Mật độ nuôi Mật độ thả cá là 2-4 con/1m[SUP]2[/SUP], sau thời gian khoảng 2 tháng nuôi, bà con nên san thưa với mật độ 1 đến 2 con/m[SUP]2[/SUP]. Để tận dụng thức ăn có thể thả ghép 3-5% cá Mè hoa. Bà con nên tuân thủ kỹ thuật, thả đúng mật độ và yêu cầu cá thả không được lớn hơn cá rô phi. Cho ăn Hiện nay, các cơ sở nuôi cá rô phi đơn tính chủ yếu sử dụng cám công nghiệp dạng viên nổi dành riêng cho cá rô phi ăn, có hàm lượng đạm từ 27-40 %, phân loại riêng với từng giai đoạn của cá .Khối lượng thức ăn phụ thuộc vào khối lượng của cá.
Thức ăn là cám công nghiệp dạng viên nổi
Giai đoạn cá ở tháng thứ nhất, lượng thức ăn bằng 7-8% khối lượng của cá Giai đoạn cá ở tháng thứ hai, lượng thức ăn bằng 3-4% khối lượng của cá. Giai đoạn cá từ tháng thứ ba đến lúc thu hoạch, lượng thức ăn bằng 2-3% khối lượng của cá. Khi cho cá rô phi đơn tính ăn, với cá ở tháng thứ nhất thì 1 ngày nên cho cá ăn thành ba bữa để cá dễ tiêu hóa. Còn cá từ tháng thứ hai trở đi, thì cho cá ăn hai bữa 1 ngày.
Bà con lưu ý, cho ăn lượng thức ăn vừa đủ, vì nếu thừa thức ăn không những gây ra lãng phí mà còn làm ô nhiễm nguồn nước, phát sinh mầm bệnh cho cá. Bà con nên cho cá ăn 2 lần/ngày ( vào 8h và 16h hàng ngày, tùy vào điều kiện thời tiết) Khẩu phần ăn tùy thuộc vào từng giai đoạn phát triển. Những ngày thời tiết thay đổi cá bị nổi đầu thì ngừng không cho ăn. Chăm sóc cá - Định kỳ 2-4 lần/tháng thay nước cho ao nuôi để điều chỉnh màu nước cho phù hợp. - Kiểm tra tốc độ tăng trưởng của cá định kỳ 2 lần/tháng để có kế hoạch điều chỉnh thức ăn cho phù hợp. Phòng và trị bệnh Cá rô phi đơn tính là loài cá dễ nuôi, có khả năng chống chịu bệnh tật tốt. Tuy nhiên, trong quá trình nuôi, cá vẫn có thể mắc một số bệnh như bệnh trùng bánh xe, bệnh đường ruột, nấm thủy mi. Để phòng bệnh cho cá, ngoài việc tắm cho cá giống bằng nước muối trước khi thả nuôi và cải thiện môi trường ao nuôi, người nuôi có thể dùng thuốc để phòng bệnh cho cá.Thu hoạch cá

Sau 5, 6 tháng nuôi, bà con có thể thu hoạch toàn bộ đàn cá nếu cá có cỡ đồng đều. Nhưng cũng có thể đánh tỉa để đáp ứng nhu cầu của thị trường. Bà con cần chú ý thả bù đủ số lượng cá đã đánh mỗi đợt để đảm bảo mật độ. Khi thả bù phải thả cá có kích cỡ lớn để hạn chế sự chênh lệch về đàn cá trong ao. Với mật độ thả 1-2con/m[SUP]2[/SUP], sau 5 tháng nuôi, trung bình cá đạt trọng lượng từ 700-800 gam/con, có những con trên 1kg. Thả 1 vạn con giống, bà con có thể thu trên 5.5 tấn, trừ chi phí, số lãi thu về khoảng 100 triệu.
Phương Loan

<tbody>
</tbody>


</form> ý kiến bạn đọc (19)

--------

Để đọc được các ý kiến về con cá này bác vào đường link chính dưới đây :

http://vtc16.vn/news/31/4815/Duong-Nghiep-Giong-ro-phi-don-tinh-moi-cua-cac-trai-thuy-san
 
Last edited:
Kieutranvu

Kieutranvu

Thành viên mới
Quan trọng là thị trường

E thấy giống rô phi đơn tính này nuôi rất dễ mà lại sinh trưởng nhanh. Kỹ thuật nuôi thì rất đơn giản so với các giống khác, em nghĩ chủ thớt nên phân tích kỹ đầu ra trước khi đầu tư nuôi nó nhé. Trước nhà e cũng nuôi con này xong chuyển sang nuôi cá rô phi đồng nhờ nguồn nhập dể thở hơn.:lol:
 
D

dohaianh

Thành viên mới
mong được chia sẻ về kỹ thuật

cám ơn các bác nhiều. thật ra em muốn các bác chia sẻ thêm về kỹ thuật để tích lũy kinh nghiệm thôi. chứ em đã theo dõi con này 2 năm tại các mô hình rồi.
kết quả khá tốt. các số liệu mà nhà báo phương loan đưa ra ở trên là do em viết ra nên có lẽ ko cần đọc nữa. theo bác thì con rô đồng mà bác làm hiệu quả thế nào?
 
A

anhmytran

_
Nông dân @
Nghe các con số mà ham, vì không thực sự biết các con số
có đúng không. Có vẻ như đếm cua trong lỗ.
*
Vậy thì nhà nước và các bộ thuỷ sản có vận động bà con xoá
đói giảm nghèo bằng cách nuôi con này không? Rồi chừng vài
năm sau thì tỷ lệ con cá này bán trong chợ nhà, và SaiGon,
HaNội có làm lệch cán cân với Cá Cua khác không?
*
 
V

vuductu1704

Lữ khách
Em chào các bác trên diễn đàn. Hiện tại nhà em ở Vĩnh Phúc, đợt vừa rồi nhà em cũng nuôi cá rô phi Đường Nghiệp làm mô hình thí điểm. Tính tới thời điểm hiện tại cũng gần được 3 tháng rồi. Ao nhà em có diện tích khoảng 1 mẫu 6, đợt nuôi tỉnh hỗ trợ 1 vạn 2 con giống nhưng nhà e chỉ nuôi khoảng 7000 con, em thấy tốc độ lớn rất nhanh, có thể 5 tháng thu hoạch được. Nhà em cho ăn toàn bộ cám Callgirl, nhìn chung e chưa biết lỗ lãi ra sao nhưng đầu tư tương đối lớn. Theo em bác lên tìm hiểu kĩ càng trước khi nuôi rồi đưa ra kết luận cuối cùng, có thể xin dự án của tỉnh về thử nghiệm sẽ bớt được chi phí và chăm sóc đúng kĩ thuật.
Chúc bác thành công. Thân
 
CafeDN

CafeDN

Nhà vườn Đồng Nai
Em cũng nghe rô phi Đường Nghiệp ít bệnh, lớn nhanh nè. Bên topic khác bác @htxquanghuc có chia sẻ hình của loại này:


Em ở Đồng Nai, đang tính thả giống này trong ao 200m2 trước, bằng thức ăn tự chế, bác nào có kinh nghiệm làm thức ăn tự chế chỉ em với...em cũng chưa mua máy xay luôn nữa, hic.
 
T

tonhia

Nhanong.Com
Em cũng nghe rô phi Đường Nghiệp ít bệnh, lớn nhanh nè. Bên topic khác bác @htxquanghuc có chia sẻ hình của loại này:


Em ở Đồng Nai, đang tính thả giống này trong ao 200m2 trước, bằng thức ăn tự chế, bác nào có kinh nghiệm làm thức ăn tự chế chỉ em với...em cũng chưa mua máy xay luôn nữa, hic.
200 m 2 thì nhỏ quá , chả được bao nhiêu , với con rô phi tàu này thì với dt rộng chỉ nuôi ghép là có kinh tế thôi , với đk dt phải rộng , nhỏ thế này chưa biết nó thế nào cả . còn việc nuôi lồng bè thì chắc sẽ lỗ , lỗ to đấy , bởi nó phải có 2 kg thức ăn , mới có 1 kg cá , vậy giá là bao nhiêu , khi ta biết rằng phải có lãi ngân hàng , phải khấu hao tài sản .. và phải có công lao động nữa chứ
 
C

chuong1501

Lữ khách
Em chào các bác trên diễn đàn. Hiện tại nhà em ở Vĩnh Phúc, đợt vừa rồi nhà em cũng nuôi cá rô phi Đường Nghiệp làm mô hình thí điểm. Tính tới thời điểm hiện tại cũng gần được 3 tháng rồi. Ao nhà em có diện tích khoảng 1 mẫu 6, đợt nuôi tỉnh hỗ trợ 1 vạn 2 con giống nhưng nhà e chỉ nuôi khoảng 7000 con, em thấy tốc độ lớn rất nhanh, có thể 5 tháng thu hoạch được. Nhà em cho ăn toàn bộ cám Callgirl, nhìn chung e chưa biết lỗ lãi ra sao nhưng đầu tư tương đối lớn. Theo em bác lên tìm hiểu kĩ càng trước khi nuôi rồi đưa ra kết luận cuối cùng, có thể xin dự án của tỉnh về thử nghiệm sẽ bớt được chi phí và chăm sóc đúng kĩ thuật.
Chúc bác thành công. Thân

cho em hỏi bác là cám callgirl bao nhiêu tiền một bao và 1 bao thi có bao nhiêu kg??? em cũng đang tìm hiểu để nuôi các rô phi
 
T

trannhatlinh291990

Guest
Em chào các bác trên diễn đàn. Hiện tại nhà em ở Vĩnh Phúc, đợt vừa rồi nhà em cũng nuôi cá rô phi Đường Nghiệp làm mô hình thí điểm. Tính tới thời điểm hiện tại cũng gần được 3 tháng rồi. Ao nhà em có diện tích khoảng 1 mẫu 6, đợt nuôi tỉnh hỗ trợ 1 vạn 2 con giống nhưng nhà e chỉ nuôi khoảng 7000 con, em thấy tốc độ lớn rất nhanh, có thể 5 tháng thu hoạch được. Nhà em cho ăn toàn bộ cám Callgirl, nhìn chung e chưa biết lỗ lãi ra sao nhưng đầu tư tương đối lớn. Theo em bác lên tìm hiểu kĩ càng trước khi nuôi rồi đưa ra kết luận cuối cùng, có thể xin dự án của tỉnh về thử nghiệm sẽ bớt được chi phí và chăm sóc đúng kĩ thuật.
Chúc bác thành công. Thân
Bác ở chỗ nào vĩnh phúc đấy ạ...e cũng ỏe vĩnh phúc...e muốn tham quan và học hỏi mô hình của bác với đc ko ạ...e cũng tính thả rô đường nghiệp mà non kinh nghiệm quá ạ
 
NguyenDu

NguyenDu

Lữ khách
Nhà e nuôi loại này lâu r, đúng là rất hiệu quả và dễ nuôi. 1.5kg cám là được 1kg cá ước tính chi phí 1kg cá hết khoảng 25>27 nghìn
 
D

DuNguyen

Lữ khách
Nhà e gắn bó với giống này năm nay chắc 5 năm r, nói chung bây giờ nó vẫn là con có chất lượng tốt, ổn định và hiệu quả so với các loại cá nước ngọt bây giờ.
 
hoangson121vx

hoangson121vx

_
Nông dân @
Nhà e gắn bó với giống này năm nay chắc 5 năm r, nói chung bây giờ nó vẫn là con có chất lượng tốt, ổn định và hiệu quả so với các loại cá nước ngọt bây giờ.
Cá này có tự để giống được không thím. Hay mỗi lần nuôi phải mua giống lại.
 
D

DuNguyen

Lữ khách
Cá này có tự để giống được không thím. Hay mỗi lần nuôi phải mua giống lại.
Nó mà đẻ ra cá con thì cho cũng không ai dám lấy đâu bạn ạ :)) loại này bà con mình 1 là nhập cá hương về tự gột giá thành <6m/1 vạn, 2 là mua cá loại từ 20g trở lên về nuôi thôi.
 
hoangson121vx

hoangson121vx

_
Nông dân @
Nó mà đẻ ra cá con thì cho cũng không ai dám lấy đâu bạn ạ :)) loại này bà con mình 1 là nhập cá hương về tự gột giá thành <6m/1 vạn, 2 là mua cá loại từ 20g trở lên về nuôi thôi.
Bị thoái hóa giống hay nó là con lai của 2 loài khác nhau vậy thím :D. Tại em định đào cái ao thả cho nó tự sinh sôi rồi đánh tỉa dần :D
 

Quảng cáoTop