BÁN VICATO- HÓA CHẤT KHỬ TRÙNG TCCA DẠNG VIÊN SỦI

  • Thread starter Đào Trường Chinh
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Ä

Đào Trường Chinh

Guest
#1
<div><font size="2"><p style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-family: 'times new roman'; color: navy; font-size: 17pt; mso-no-proof: no; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><font size="4">C&ocirc;ng ty cổ phần ph&aacute;t triển vicato chuy&ecirc;n kinh doanh mặt h&agrave;ng</font></span></p>&nbsp;</font><font size="2">vicato khử trùng dạng vi&ecirc;n sủi 2g, 20g, 200g&nbsp;TCCA 90 <br />1.Th&agrave;nh phần<br />T&ecirc;n gọi: Tricholoroisocyanuric acid<br />C&ocirc;ng thức ho&aacute; học: CH3N3O3Cl3<br />C&ocirc;ng thức cấu tạo.<br />L&agrave; ho&aacute; chất mang t&iacute;nh hữu cơ<br />2. C&ocirc;ng dụng<br />- Ti&ecirc;u diệt c&aacute;c mầm bệnh c&oacute; hại trong nước. <br />- Ph&ograve;ng chống bệnh tật cho gia s&uacute;c, gia cầm, c&aacute;, t&ocirc;m<br />- Diệt vi khuẩn, vi r&uacute;t, k&yacute; sinh tr&ugrave;ng g&acirc;y bệnh. Ph&ograve;ng ngừa v&agrave; kiểm so&aacute;t dịch bệnh<br />- Diệt trừ nấm mốc, k&yacute; sinh tr&ugrave;ng v&agrave; c&aacute;c m&ugrave;i h&ocirc;i thối nhanh ch&oacute;ng tr&ecirc;n đồ d&ugrave;ng, m&aacute;y m&oacute;c v&agrave; c&aacute;c thiết bị y tế, chăn m&agrave;n, quần &aacute;o, nh&agrave; xưởng...<br />- Khử tr&ugrave;ng m&ocirc;i trường nơi gần bải r&aacute;c, v&ugrave;ng lũ lụt, thi&ecirc;n tai...<br />- Khử khuẩn nước sinh hoạt, y tế, cộng đồng.<br />- kh&ocirc;ng L&agrave;m m&acirc;́t &ocirc;xy trong nước v&agrave; kh&ocirc;ng l&agrave;m thay đổi nồng độ pH của nước.<br />- Đ&oacute;ng g&oacute;i dạng vi&ecirc;n n&eacute;n, c&oacute; phản ứng sủi từ dưới l&ecirc;n đem lại hiệu quả xử l&yacute; cao.<br />An to&agrave;n cho người sử dụng, th&acirc;n thiện với m&ocirc;i trường.<br />II. Tại sao cần sử dụng vi&ecirc;n sủi khử tr&ugrave;ng Vicato?<br />Trong nước đầm thường c&oacute; nhiều loại virus, vi khuẩn, nấm, tảo v&agrave; nguy&ecirc;n sinh động vật sinh ra c&aacute;c loại bệnh cho t&ocirc;m như bệnh đầu v&agrave;ng, bệnh đốm trắng, bệnh MBV, bệnh ph&aacute;t s&aacute;ng, bệnh đ&oacute;ng rong, bệnh đỏ mang, bệnh hoại tử phụ bộ, v.v... V&igrave; vậy, trước khi thả t&ocirc;m giống cần phải khử tr&ugrave;ng nguồn nước. <br />Ho&aacute; chất d&ugrave;ng để khử tr&ugrave;ng nguồn nước phổ biến l&agrave; chlorine. Người d&acirc;n hiện nay đang phổ biến sử dụng hỗn hợp Canxium hypochlorine (Ca(OCl)2) c&oacute; h&agrave;m lượng Clo hoạt t&iacute;nh 65%. Với th&agrave;nh phần l&agrave; hợp chất v&ocirc; cơ, c&oacute; ion Canxi n&ecirc;n kh&oacute; h&ograve;a tan, lượng canxi này khi tách nguy&ecirc;n tử clo sẽ t&ocirc;̀n lại dưới nước và li&ecirc;n tục h&acirc;́p phụ thành ph&acirc;̀n này g&acirc;y ra hi&ecirc;̣n tượng t&ocirc;̀n dư trong nước làm ảnh hưởng đ&ecirc;́n phát tri&ecirc;̉n của v&acirc;̣t nu&ocirc;i, ngo&agrave;i ra do ở dạng bột, v&agrave; được đ&oacute;ng g&oacute;i từ 40kg trở l&ecirc;n v&igrave; vậy ngừơi sử dụng phải tiếp x&uacute;c với sản phẩm, m&ugrave;i clo đậm đặc g&acirc;y ảnh hưởng đến phổi. <br />Do ho&aacute; chất n&agrave;y kh&ocirc;ng được thả trực tiếp xuống hồ n&ecirc;n người sử dụng phải d&ugrave;ng c&acirc;n để c&acirc;n rồi khu&acirc;́y ho&agrave; tan v&agrave;o th&ugrave;ng hoặc x&ocirc;, đợi lắng cặn rồi mới t&eacute; hoặc đổ xuống hồ (nếu đổ xuống th&igrave; clo sẽ tập trung một chỗ l&agrave;m cho hiệu quả xử l&yacute; kh&ocirc;ng triệt để) . V&igrave; vậy, tốn nhiều chi ph&iacute; nh&acirc;n c&ocirc;ng, ảnh hường sức khoẻ người trực tiếp sử dụng.<br />Gốc canxi có t&iacute;nh kiềm n&ecirc;n pH của nước kh&ocirc;ng &ocirc;̉n định, ảnh hưởng m&ocirc;i trường sống của v&acirc;̣t nu&ocirc;i. Do đó để đảm bảo, phải d&ugrave;ng th&ecirc;m chất điều ho&agrave; pH<br />VICATO: H&agrave;m lượng clo hoạt t&iacute;nh tr&ecirc;n 90% . lại được k&ecirc;́t hợp với m&ocirc;̣t s&ocirc;́ th&agrave;nh phần hữu cơ n&ecirc;n hoạt đ&ocirc;̣ng khử trùng r&acirc;́t t&ocirc;́t nhưng sau 48 ti&ecirc;́ng sẽ cho nước v&ecirc;̀ trạng thái ban đ&acirc;̀u và kh&ocirc;ng còn khả năng g&acirc;y t&ocirc;̀n dư các ch&acirc;́t khử trung trong nước nữa. <br />VICATO Được định lượng sẵn 1 vi&ecirc;n 2g n&ecirc;n theo nguy&ecirc;n lý trọng lượng sẽ làm vi&ecirc;n khử trùng trìm xu&ocirc;́ng và phản ứng khuy&ecirc;́ch tán từ dưới đáy l&ecirc;n r&acirc;́t hi&ecirc;̣u quả. hi&ecirc;̣u su&acirc;́t khử trùng sẽ đạt hơn 90%<br />Đ&ocirc;́i với m&ocirc;̣t s&ocirc;́ lĩnh vực c&acirc;̀n lượng clo giữ được l&acirc;u trong nước thành ph&acirc;̀n c&oacute; chứa th&ecirc;m gốc ổn định Clo v&igrave; vậy với liều lượng 0.6g Vicato/m3 Clo hoạt t&iacute;nh tồn tại tới 24 giờ phù hợp với xử lý nước b&ecirc;̉ bơi hoặc các vùng nu&ocirc;i thủy sản bằng l&ocirc;̀ng, bè.... <br />*Xử l&yacute; đ&aacute;y hồ: nhằm mục đ&iacute;ch ti&ecirc;u diệt c&aacute;c mầm bệnh t&iacute;ch tụ dưới đ&aacute;y hồ của những vụ trước đ&oacute;. rút g&acirc;̀n h&ecirc;́t nước trong h&ocirc;̀ (chỉ đ&ecirc;̉ 5-10cm nước r&ocirc;̀i sử dùng VICATO 2g với liều lượng 15kg/1000m3, sau đó n&ecirc;́u phơi kh&ocirc; h&ocirc;̀ thì càng t&ocirc;́t, khi hoàn t&acirc;́t quá trình làm mới đáy h&ocirc;̀ cho nước vào h&ocirc;̀ và chuy&ecirc;̉n sang xử lý nước trước khi nu&ocirc;i.<br />*Xử l&yacute; nước trước khi nu&ocirc;i t&ocirc;m: mục đ&iacute;ch ti&ecirc;u diệt c&aacute;c mầm bệnh v&agrave; di&ecirc;̣t tạp c&oacute; trong nước chứa m&acirc;̀m b&ecirc;̣nh trước khi nu&ocirc;i t&ocirc;m. Liều lượng 8-15kg VICATO loại 2g cho 1000m3. khử tr&ugrave;ng sau 48 ti&ecirc;́ng là có th&ecirc;̉ thả giống.<br />* Ph&ograve;ng bệnh: mục đ&iacute;ch ti&ecirc;u diệt v&agrave; hạn chế mầm bệnh ph&aacute;t sinh trong khi nu&ocirc;i, ph&ograve;ng chống dịch b&ugrave;ng ph&aacute;t v&agrave; l&acirc;y lan. Liều lượng 0,3-0,5kg VICATO loại 2g cho 1000m3 sau 10-15 ng&agrave;y d&ugrave;ng 1 lần tùy thu&ocirc;̣c vào từng thời kỳ sinh trưởng của v&acirc;̣t nu&ocirc;i<br />* Ph&ograve;ng v&agrave; trị bệnh ngoại k&yacute; sinh:gi&uacute;p ph&ograve;ng bệnh k&yacute; sinh tr&ugrave;ng như rận c&aacute;, đ&ocirc;́m trắng, teo gan tụy trong nu&ocirc;i t&ocirc;m. Liều lượng 0,5-0,8 kg vi&ecirc;n 2g cho 1000m3 d&ugrave;ng 2-3 lần mỗi lần c&aacute;ch nhau 3 ng&agrave;y.<br />*Khử tr&ugrave;ng dụng cụ ươm nu&ocirc;i: ch&agrave;i lưới, đồ đựng giống. Liều d&ugrave;ng 10-20g/m3 ng&acirc;m qua 1 đ&ecirc;m. <br />*Trị bệnh: VICATO c&ograve;n được d&ugrave;ng khi t&ocirc;m cá đ&atilde; bị mắc bệnh, trong trường hợp n&agrave;y VICATO với liều lượng 0.5-1,0 kg/1000m3 sau 1-2 ng&agrave;y d&ugrave;ng 1 lần, d&ugrave;ng li&ecirc;n tục trong 2 ng&agrave;y t&ocirc;m sẽ khỏi bệnh m&agrave; kh&ocirc;ng làm t&ocirc;m cá ch&ecirc;́t.<br />Liều lựơng tr&ecirc;n c&oacute; thể thay đổi tuỳ thuộc v&agrave;o điều kiện thời tiết, địa h&igrave;nh, m&ocirc;i trường nước, t&igrave;nh h&igrave;nh dịch bệnh.</font></div><div><font size="2"><span style="font-size: small"><font size="2"><span style="font-family: 'times new roman'; color: navy; mso-no-proof: no">-VICATO Khử tr&ugrave;ng</span><span style="font-family: 'times new roman'; mso-no-proof: no"> sử dụng cho cải tạo l&agrave;m sạch m&ocirc;i trường trong lĩnh vực vực nu&ocirc;i trồng thủy sản, xử l&yacute; nước bể bơi, xử l&yacute; nước thải c&ocirc;ng nghiệp v&agrave; d&acirc;n dụng, xử l&yacute; nước sạch,ph&ograve;ng dịch cho t&ocirc;m c&aacute; v&agrave; gia s&uacute;c gia cầm.</span></font></span></font></div><div><font size="2"><span style="font-size: small"><font size="2"><span style="font-family: 'times new roman'; mso-no-proof: no" /></font></span><span style="font-size: small"><font size="2"><span style="font-family: 'times new roman'; color: navy; mso-no-proof: no">-Chlorine khử tr&ugrave;ng </span><span style="font-family: 'times new roman'; mso-no-proof: no">sử dụng cho cải tạo l&agrave;m sạch m&ocirc;i trường trong lĩnh vực vực nu&ocirc;i trồng thủy sản, xử l&yacute; nước bể bơi, xử l&yacute; nước thải c&ocirc;ng nghiệp v&agrave; d&acirc;n dụng, xử l&yacute; nước sạch, ph&ograve;ng dịch cho t&ocirc;m c&aacute; v&agrave; gia s&uacute;c gia cầm.</span></font></span></font></div><div><font size="2"><span style="font-size: small"><font size="2"><span style="font-family: 'times new roman'; mso-no-proof: no">-</span></font></span><span style="font-family: 'times new roman'; mso-no-proof: no"><span style="font-size: small"><font size="2"><span style="color: navy">TCCA khử tr&ugrave;ng </span>sử dụng cho cải tạo l&agrave;m sạch m&ocirc;i trường trong lĩnh vực vực nu&ocirc;i trồng thủy sản, xử l&yacute; nước bể bơi, xử l&yacute; nước thải c&ocirc;ng nghiệp v&agrave; d&acirc;n dụng, xử l&yacute; nước sạch, ph&ograve;ng dịch cho t&ocirc;m c&aacute; v&agrave; gia s&uacute;c gia cầm</font></span></span>&nbsp;<br /><font color="red"><font face="Arial">Để biết th&ecirc;m th&ocirc;ng tin chi tiết vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ: 0975461638 (Gặp Trường CHinh) để được tư vấn. </font></font></font></div><div><font color="#ff0000" face="Arial" size="2">Web: vicato.com.vn</font></div><!-- / message --><!-- attachments -->

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Đào Trường Chinh
- Địa chỉ: 24, Đường Quán Tre, p. Trung Mỹ Tây, Q2, Tp. HCM
- Điện thoại: 0975 461 638 - Fax:
- email: truongchinhvicato@gmail.com
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Top