bán vôi nông nghiệp trong xử lí nước thủy sản

  • Thread starter leanhtuan_vitek
  • Ngày gửi
L

leanhtuan_vitek

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: CÔNG TY CP ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI DOANH NHÂN
- Địa chỉ: 59 Phạm Ngọc Thạch, P.6, Quận 3
- Tel, Fax: 08.62710024 ::: FaX 08.38207082
- email: bitracorp@viettel.vn
================================

<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in">C&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i l&agrave; nh&agrave; sản xuất v&agrave; ph&acirc;n phối bột đ&aacute; v&ocirc;i CaCO3 chất lượng cao phục vụ cho c&aacute;c ng&agrave;nh sản xuất: thức ăn thuỷ sản, xử l&iacute; nước ao hồ, bột tr&eacute;t tường, chăn nu&ocirc;i, dược phẩm, cao su, sơn, gốm sứ, polime,&hellip;</p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in">Sản lượng cung ứng 8.000-10.000Tấn/ th&aacute;ng, h&agrave;ng h&oacute;a đ&atilde; được c&ocirc;ng bố ti&ecirc;u chuẩn, c&oacute; chứng nhận kiểm nghiệm của trung t&acirc;m ti&ecirc;u chuẩn đo lường chất lượng 3 (Trung t&acirc;m 3). Gi&aacute; cả cực k&igrave; cạnh tranh. B&aacute;n trực tiếp tới từng c&ocirc;ng ty c&oacute; nhu cầu mua phục vụ sản xuất.</p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify">Chất lượng v&agrave; gi&aacute; cả của ch&uacute;ng t&ocirc;i mang lại ưu thế cạnh tranh cho qu&yacute; kh&aacute;ch. Đạt lợi &iacute;ch h&agrave;i h&ograve;a, ch&uacute;ng ta c&ugrave;ng ph&aacute;t triển!</p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; BITRACORP l&agrave; một c&ocirc;ng ty chuy&ecirc;n đầu tư sản xuất v&agrave; thương mại trong v&agrave; ngo&agrave;i nước, ch&uacute;ng t&ocirc;i chuy&ecirc;n nghiệp trong c&aacute;c kh&acirc;u sản xuất v&agrave; kinh doanh của m&igrave;nh. Kh&aacute;ch h&agrave;ng của ch&uacute;ng t&ocirc;i được hỗ trợ từ kh&acirc;u tư vấn sử dụng, vận tải chuy&ecirc;n chở cho tới kĩ thuật sản xuất nhằm n&acirc;ng cao khả năng cạnh tranh. </p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Nhằm đ&aacute;p ứng nhu cầu rộng r&atilde;i của kh&aacute;ch h&agrave;ng trong cả nước, đặc biệt phục vụ cho thị trường miền Trung v&agrave; miền Nam Việt Nam, c&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i k&iacute;nh mời c&aacute;c đơn vị thương mại kh&aacute;c c&oacute; năng lực l&agrave;m đại l&iacute; cho hai d&ograve;ng sản phẩm bột đ&aacute; v&ocirc;i c&ocirc;ng nghiệp v&agrave; v&ocirc;i n&ocirc;ng nghiệp Super C. Với ch&iacute;nh s&aacute;ch b&aacute;n h&agrave;ng cụ thể v&agrave; r&otilde; r&agrave;ng c&ugrave;ng mức gi&aacute; ưu đ&atilde;i, ch&uacute;ng t&ocirc;i tin rằng c&aacute;c đối t&aacute;c sẽ c&oacute; một cơ hội tốt khi hợp t&aacute;c c&ugrave;ng ch&uacute;ng t&ocirc;i.</p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify">Chi tiết li&ecirc;n hệ:&nbsp;&nbsp; Mr Tuấn- 090.7678317- Ph&ograve;ng kinh doanh</p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; C&ocirc;ng ty cổ phần đầu tư v&agrave; thương mại Doanh Nh&acirc;n</p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 59 Phạm Ngọc Thạch- p.6- Q.3- Tp.HCM</p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tel: 08.62170024&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Fax: 08.38207082 </p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Email: sales@bitracorp.com&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Website: www.bitracorp.com</p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial">C&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i chuy&ecirc;n cung ứng PAC với số lượng lớn, chất lượng ổn định với th&ocirc;ng tin kỹ thuật về sản phẩm như sau:<br /> - T&ecirc;n gọi: PAC<br /> - C&aacute;c chỉ ti&ecirc;u kĩ thuật:<br /> &nbsp;&nbsp; + H&agrave;m lượng Al2O3 29,69%<br /> &nbsp;&nbsp; + H&agrave;m lượng CaO&nbsp;&nbsp; 11,08%<br /> &nbsp;&nbsp; + H&agrave;m lượng Pb&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2,368 mg/Kg<br /> &nbsp;&nbsp; + H&agrave;m lượng As&nbsp;&nbsp;&nbsp; 0,069 mg/Kg<br /> &nbsp;&nbsp; + H&agrave;m lượng Zn 4,286 mg/Kg<br /> &nbsp;&nbsp; + H&agrave;m lượng Cu&nbsp; 2,988 mg/Kg<br /> Ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; ch&iacute;nh s&aacute;ch b&aacute;n h&agrave;ng ưu đ&atilde;i cho c&aacute;c đơn vị mua h&agrave;ng với số lượng lớn v&agrave; ổn định.</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial">Chi tiết li&ecirc;n hệ:&nbsp;&nbsp; Mr Tuấn- 090.7678317- Ph&ograve;ng kinh doanh</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; C&ocirc;ng ty cổ phần đầu tư v&agrave; thương mại Doanh Nh&acirc;n</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 59 Phạm Ngọc Thạch- p.6- Q.3- Tp.HCM</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tel: 08.62170024&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Fax: 08.38207082 </span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Email: sales@bitracorp.com&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Website: www.bitracorp.com</span></p>
 

Quảng cáo

Top