ban1 con gà trống đông tảo

bocaugamy

Lữ khách
#1
<p><font size="3">t&igrave;nh h&igrave;nh l&agrave; m&igrave;nh c&oacute; 1 cặp g&agrave; đ&ocirc;ng tảo đ&atilde; được 6 th&aacute;ng, nhưng hồi trước tết con g&agrave; m&aacute;i bị bệnh kh&ocirc;ng chạy chữa được n&ecirc;n đ&atilde; chết, nay m&igrave;nh đăng b&aacute;n 1 con g&agrave; trống n&agrave;y cho anh em n&agrave;o cần để l&agrave;m giống, đ&acirc;y l&agrave; v&agrave;i tấm h&igrave;nh về con g&agrave; trống. anh em n&agrave;o mua h&atilde;y alo cho m&igrave;nh (ĐT: 01234.971.691)</font></p><p>&nbsp;</p><p><font size="3"><a href="http://upanh.com/uploaded/s=5b28f4d36de2cf0a50672979f5ef7c27">http://upanh.com/uploaded/s=5b28f4d36de2cf0a50672979f5ef7c27</a></font></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân:
- Địa chỉ:
- Điện thoại: - Fax:
- email:
 

Đối tác


Top