bána Bột Xương Thịt, Bột Cá, Bột Dinh Dưỡng 80% Đạm

  • Thread starter thobt
  • Ngày gửi
T

thobt

Guest
#1
<span style="color: #555555; font-family: Tahoma, Verdana, Arial; font-size: 13px">Ch&agrave;o mọi người !</span><br /><br /><span style="color: #555555; font-family: Tahoma, Verdana, Arial; font-size: 13px">C&ocirc;ng ty m&igrave;nh l&agrave; nh&agrave; cung cấp c&aacute;c nguy&ecirc;n liệu về TACN</span><br /><br /><span style="color: #555555; font-family: Tahoma, Verdana, Arial; font-size: 13px">Hiện tại c&ocirc;ng ty m&igrave;nh độc quyền mặt h&agrave;ng về bột dinh dưỡng nhập khẩu từ Ấn Độ, H&agrave;n Quốc.</span><br /><br /><span style="color: #555555; font-family: Tahoma, Verdana, Arial; font-size: 13px">bột dinh dưỡng của b&ecirc;n m&igrave;nh c&oacute; độ đạm l&agrave; 80%, d&ugrave;ng thay thế cho bột huyết, bột l&ocirc;ng vũ trong&nbsp;</span><br /><span style="color: #555555; font-family: Tahoma, Verdana, Arial; font-size: 13px">chế biến nguy&ecirc;n liệu TACN m&agrave; gi&aacute; cả cạnh tranh hơn 2 loại kia rất nhiều</span><br /><br /><span style="color: #555555; font-family: Tahoma, Verdana, Arial; font-size: 13px">c&aacute;c c&aacute; nh&acirc;n, tổ chức n&agrave;o c&oacute; y&ecirc;u cầu c&oacute; thể li&ecirc;n lạc m&igrave;nh trực tiếp, m&igrave;nh sẽ hướng dẫn v&agrave; giải&nbsp;</span><br /><span style="color: #555555; font-family: Tahoma, Verdana, Arial; font-size: 13px">th&iacute;ch chi tiết hơn</span><br /><span style="color: #555555; font-family: Tahoma, Verdana, Arial; font-size: 13px">* c&oacute; hoa hồng cho người giới thiệu</span><br /><br /><span style="color: #555555; font-family: Tahoma, Verdana, Arial; font-size: 13px">C&ocirc;ng ty CP ĐT TM-SX To&agrave;n Thắng</span><br /><br /><span style="color: #555555; font-family: Tahoma, Verdana, Arial; font-size: 13px">164 Đức H&ograve;a Đ&ocirc;ng, Ấp 5, Đức H&ograve;a, Long An</span><br /><br /><span style="color: #555555; font-family: Tahoma, Verdana, Arial; font-size: 13px">Call : 08.62685379-80 (m&aacute;y lẻ 103 )</span><br /><br /><span style="color: #555555; font-family: Tahoma, Verdana, Arial; font-size: 13px">Fax : 08.62685381</span><br /><br /><span style="color: #555555; font-family: Tahoma, Verdana, Arial; font-size: 13px">Mobile : 094.9988.552-Mr Thọ</span>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Bùi Trường Thọ
- Địa chỉ: hồ chí minh
- Điện thoại: 0949988552 - Fax:
- email: thobt@toanthanggroup.com