bao jumbo bag,woven bag

  • Thread starter longbh94
  • Ngày gửi
L

longbh94

Guest
#1
<font size="3">K&iacute;nh gởi: QU&Yacute; C&Ocirc;NG TY<br /><br /></font>Đầu ti&ecirc;n, NH&Agrave; M&Aacute;Y SX BAO B&Igrave; PP CHUY&Ecirc;N DỤNG THAN Đ&Ocirc;NG BẮC- BỘ QUỐC PH&Ograve;NG&nbsp; k&iacute;nh ch&uacute;c Qu&yacute; C&ocirc;ng ty lu&ocirc;n Th&agrave;nh đạt, Thắng lợi &ndash; Sức khỏe &ndash; Hạnh ph&uacute;c.<br /><br /><font size="3">NH&Agrave; M&Aacute;Y SX BAO B&Igrave; CHUY&Ecirc;N DỤNG THAN Đ&Ocirc;NG BẮC chuy&ecirc;n sản xuất c&aacute;c loại Bao Jumbo bằng vải PP (Polypropylene) cung cấp cho thị trường trong nước v&agrave; xuất khẩu với tải trọng từ 500kgs đến 2,000kgs với chỉ số an to&agrave;n 5.1. Đặc biệt ch&uacute;ng t&ocirc;i chuy&ecirc;n thiết kế v&agrave; sản xuất Đ&Ecirc; CHẮN S&Oacute;NG GEOTUBE, một giải ph&aacute;p hữu hiệu cho việc chống s&oacute;i m&ograve;n bờ biển.<br /><br />Ch&uacute;ng t&ocirc;i c&ograve;n sản xuất c&aacute;c loại bao b&igrave; đặc biệt như bao c&oacute; v&aacute;ch cứng (hard wall bags), bao c&oacute; v&aacute;ch ngăn để bao lu&ocirc;n thẳng đứng (baffle bags) v&agrave; thiết kế nhiều loại kh&aacute;c theo tất cả y&ecirc;u cầu v&agrave; nhu cầu sử dụng của Qu&yacute; C&ocirc;ng ty.<br /><br />Khi sử dụng c&aacute;c sản phẩm bao Jumbo của ch&uacute;ng t&ocirc;i, Qu&yacute; c&ocirc;ng ty sẽ tiết kiệm nhiều chi ph&iacute; như nh&acirc;n c&ocirc;ng, thời gian xếp dỡ, kh&ocirc;ng gian kho h&agrave;ng v.v.v. C&aacute;c sản phẩm của ch&uacute;ng t&ocirc;i tiện dụng cho việc vận chuyển h&agrave;ng h&oacute;a với số lượng lớn sẽ gi&uacute;p cho kh&aacute;ch h&agrave;ng trong việc quản l&yacute;, bảo quản sản phẩm được dễ d&agrave;ng. Đặc biệt, c&aacute;c loại sản phẩm n&agrave;y được t&aacute;i sử dụng nhiều lần, sẽ gi&uacute;p cho Qu&yacute; Kh&aacute;ch h&agrave;ng giảm được chi ph&iacute; cho bao b&igrave;, nhờ vậy sẽ giảm được gi&aacute; th&agrave;nh sản phẩm, gia tăng lợi nhuận.<br /><br />Hiện tại, sản phẩm của c&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i ngo&agrave;i việc cung cấp cho thị trường nội địa, ch&uacute;ng t&ocirc;i đ&atilde; gia c&ocirc;ng v&agrave; xu&acirc;t khẩu sang thị trường Bắc Mỹ v&agrave; Canada cho c&aacute;c mặt h&agrave;ng như h&agrave;ng h&oacute;a n&ocirc;ng nghiệp (gạo, c&agrave; ph&ecirc;, bột m&igrave;, ti&ecirc;u&hellip;), h&oacute;a chất, xi măng, ph&acirc;n b&oacute;n, thức ăn gia s&uacute;c, kho&aacute;ng sản (c&aacute;t, clanke, bột đ&aacute;, barit&hellip;). Với phương ch&acirc;m phục vụ tận t&igrave;nh, uy t&iacute;n, chất lượng, gi&aacute; cả cạnh tranh, ch&uacute;ng t&ocirc;i mong được hợp t&aacute;c l&acirc;u d&agrave;i, bền vững với Qu&yacute; Kh&aacute;ch H&agrave;ng.<br /><br /></font>Khi cần biết th&ecirc;m chi tiết, xin Qu&yacute; C&ocirc;ng ty vui l&ograve;ng li&ecirc;n lạc với ch&uacute;ng t&ocirc;i:<br /><br />NH&Agrave; M&Aacute;Y SX BAO B&Igrave; THAN Đ&Ocirc;NG BẮC-BỘ QUỐC PH&Ograve;NG<br />CHU THANH LONG (Mr.)<br />Địa chỉ: L&ocirc; F5,khu c&ocirc;ng nghiệp dầu gi&acirc;y,x&atilde; b&agrave;u h&agrave;m 2,huyện thống nhất ,tỉnh đồng nai<br />Điện thoại: (84-61) 3772688&nbsp; &ndash; 3772689<br />Dtdđ: 0909 967 894<br />Fax: (84-61) 3772 689<br />Email: vietnamjumbobag@gmail.com<br />Website: www.vietnamjumbobag.com<br />Xin ch&acirc;n th&agrave;nh cảm ơn<br />

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: chu thanh long
- Địa chỉ: lô f5,kcn dầu giây,đồng nai
- Điện thoại: 0909967894 - Fax:
- email: longbh94@yahoo.com
 

Top