BẠT LÓT HỒ NUÔI TÔM,TÚI XỐP,BAO CUỘN,MÀNG CO NHIỆT CÁC LOẠI

  • Thread starter THANHNV1988
  • Ngày gửi
T

THANHNV1988

Guest
#1
<p><font size="5">K&Iacute;NH GỬI:QU&Yacute; DOANH NGHIỆP:</font></p><p>&nbsp;<font size="7">.<font size="4">CTY ch&uacute;ng t&ocirc;i chuy&ecirc;n sản xuất c&aacute;c mặt h&agrave;ng bao b&igrave; nhựa chất liệu LDPE,LLPE,HDPE,T&uacute;i xốp,bao cuộn,m&agrave;ng co nhiệt c&aacute;c loại,chuy&ecirc;n d&ugrave;ng trong c&aacute;c si&ecirc;u thị,c&oacute; in v&agrave; ko in:Đặc biệt ch&uacute;ng t&ocirc;i c&ograve;n sản xuất được m&agrave;ng LDPE khổ lớn như:Bạt l&oacute;t hồ nu&ocirc;i t&ocirc;m,m&agrave;ng nh&agrave; k&iacute;nh(nh&agrave; v&ograve;m)m&agrave;ng phủ n&ocirc;ng nghiệp,bạt l&oacute;t hồ nước thải,bạt chống thấm đổ b&ecirc; t&ocirc;ng,bạt l&agrave;m muối...vv khổ lớn từ 1M,2M,3M...7M,8M.Với độ d&agrave;y m&agrave;ng từ 0.01mm(10mic) đến 0.40mm(400mic).Tất cả đều được sản xuất tr&ecirc;n d&acirc;y chuyền m&aacute;y m&oacute;c đạt ti&ecirc;u chuẩn chất lượng đẳng cấp cao.</font></font></p><p><font size="5">. &nbsp; <strong>ƯU ĐIỂM CỦA BẠT L&Oacute;T HỒ NU&Ocirc;I T&Ocirc;M</strong></font><strong><font size="5" /></strong></p><p>*&nbsp; <font size="4">Bạt trong nu&ocirc;i trồng thủy sản:</font></p><p>*&nbsp; <font size="4">Bạt được sản xuất từ hạt nhựa LDPE 100%</font></p><p><font size="4">* M&agrave;ng được tr&aacute;ng phủ chất chống n&atilde;o h&oacute;a (uv)+(EVA) Tr&ecirc;n 2 bề mặt của sản phẩm tạo n&ecirc;n sự dẻo,dai hơn</font></p><p>*&nbsp; <font size="4">Khi người nu&ocirc;i t&ocirc;m sử dụng c&ocirc;ng nghệ l&oacute;t bạt dưới d&aacute;y hồ th&igrave; tạo cho nước trong hồ trong sạch &iacute;t phải thay nước hồ,hạn chế rủi do c&aacute;c loại bệnh cho t&ocirc;m,khống chế dược những t&aacute;c nh&acirc;n g&acirc;y hại cho t&ocirc;m,tăng năng xuất,hạ gi&aacute; th&agrave;nh do đ&oacute; đạt hiệu quả cao cho người nu&ocirc;i t&ocirc;m</font></p><p>*&nbsp; <font size="4">Bạt c&ograve;n c&oacute; t&aacute;c dụng:chống sạt bờ,giữ cho nồng độ ph&egrave;n ổn định,chống vẩn đục do mưa rửa tr&ocirc;i</font></p><p>*&nbsp; <font size="4">Chống nhiễm bẩn những mầm bệnh g&acirc;y ra như: Rong tảo,những vi sinh vật c&oacute; hại...x&acirc;m nhập v&agrave;o ao hồ</font></p><p>*&nbsp; <font size="4">Đ&acirc;y l&agrave; loại m&agrave;ng chuy&ecirc;n d&ugrave;ng kh&aacute;c với loại m&agrave;ng kh&aacute;c n&ecirc;n c&oacute; sức chịu lực cao,v&agrave; thời gian sử dụng l&acirc;u d&agrave;i</font></p><p>*&nbsp; <font size="4">Do những ưu điểm tr&ecirc;n n&ecirc;n việc l&oacute;t hồ giảm được chi ph&iacute; nh&acirc;n c&ocirc;ng,sức lực thời gian sữa chữa ao hồ,do đ&oacute; đạt hiệu quả cao cho người nu&ocirc;i t&ocirc;m như &yacute; muốn.</font></p><p>&nbsp;&nbsp; <font size="4">Rất mong được hợp t&aacute;c với c&aacute;c doanh nghiệp trong v&agrave; ngo&agrave;i nước</font></p><p>&nbsp;&nbsp; <font size="4">Đến với ch&uacute;ng t&ocirc;i l&agrave; đến với l&ograve;ng tin cậy về chất lượng về su75b ho&agrave;n hảo</font></p><p>&nbsp;&nbsp; <font size="4">Mọi chi tiết xin li&ecirc;n hệ địa chỉ sau:</font></p><p>&nbsp;&nbsp; <font size="4">NGUYỄN VĂN TH&Agrave;NH</font></p><p>&nbsp;&nbsp; <strong><font size="4">ĐT/DĐ:&nbsp; 0909 569 412</font></strong></p><p>&nbsp;&nbsp; <font size="4">FAX: &nbsp; 84 8 3712 8916</font> </p><p>&nbsp;&nbsp; <font size="4">EMAI: Thanhthanhhoa2011@yahoo.com.vn</font> <br /></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: NGUYỄN VĂN THÀNH
- Địa chỉ: 36/3D ẤP TIỀN LÂN,BÀ ĐIỂM,HÓC MÔN,HCM
- Điện thoại: 84 0909569412 - Fax: 0909569412
- email: thanhthanhhoa2011@yahoo.com.vn
 

Top