Bạt nuôi tôm

  • Thread starter Trần Văn Khải
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
T

Trần Văn Khải

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Trần Văn Khải
- Địa chỉ: 10/7 đường, kp1, p. Linh Tây, q. Thủ Đức, tp HCM
- Tel, Fax: 0909679777 ::: FaX 0837205995
- email: khai.apo@gmail.com
================================

<h2><strong><font color="#404040" face="Verdana" size="5">&agrave;ng chống thấm HDPE l&agrave;m hồ nu&ocirc;i t&ocirc;m, nu&ocirc;i trồng thuỷ sản<br /></font></strong></h2><font color="#404040" face="Verdana" size="1">M&agrave;ng chống thấm HDPE:<br /></font><font color="#404040" face="Verdana" size="1">-<font face="Times New Roman" size="1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font></font><font color="#404040" face="Verdana" size="1">Khổ 7m x d&agrave;i t&ugrave;y độ d&agrave;y;<br /></font><font color="#404040" face="Verdana" size="1">-<font face="Times New Roman" size="1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font></font><font color="#404040" face="Verdana" size="1">Chống tia UV; chịu lực cao; chịu axit; chịu muối;&hellip;<br /></font><font color="#404040" face="Verdana" size="1">-<font face="Times New Roman" size="1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font></font><font color="#404040" face="Verdana" size="1">H&agrave;n gh&eacute;p bằng m&aacute;y h&agrave;n chuy&ecirc;n dụng;<br /></font><font color="#404040" face="Verdana" size="1">-<font face="Times New Roman" size="1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font></font><font color="#404040" face="Verdana" size="1">D&ugrave;ng nu&ocirc;i t&ocirc;m tr&ecirc;n đất c&aacute;t, đất chua ph&egrave;n v&agrave; c&aacute;c loại đất xấu kh&aacute;c; cải tạo ao hồ cũ (nhiễm ph&egrave;n, nhiễm bẩn); bảo vệ nguồn nước, tr&aacute;nh sự x&acirc;m nhập của vi khuẩn v&agrave; sinh vật... <br /></font><font color="#404040" face="Verdana" size="1">-<font face="Times New Roman" size="1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font></font><font color="#404040" face="Verdana" size="1">C&aacute;c ưu điểm <br />a. Chủ động giữ nước: <br />b. Bảo đảm lượng oxy trong nước: <br />Ngăn ngừa hiện tượng lắng đọng oxy xuống lớp b&ugrave;n mềm nh&atilde;o dưới đ&aacute;y ao, giảm lượng ti&ecirc;u hao oxy do sinh vật sống trong nền đất dứơi đ&aacute;y ao, giảm được thiết bị sục kh&iacute; v&agrave; giảm chi ph&iacute; điện để tạo oxy. <br />c. Duy tr&igrave; chất lượng nước v&agrave; cải thiện tỉ lệ chuyển đổi thức ăn: <br />Loại trừ nước đục do x&oacute;i m&ograve;n bờ hoặc do lớp b&ugrave;n đất mềm dưới đ&aacute;y hồ g&acirc;y ra Do lượng nước trong ao &iacute;t thay đổi n&ecirc;n dễ d&agrave;ng duy tr&igrave; h&agrave;m lượng oxy h&ograve;a tan, độ chua, độ mặn tron ao Bề mặt cứng v&agrave; trơn l&aacute;ng của m&agrave;ng HDPE bảo đảm dễ d&agrave;ng rửa sạch đ&aacute;y hồ trước khi cho nước v&agrave;o. Nước chất lượng xấu như nước nhiễm chua ph&egrave;n, hữu cơ, x&aacute;c động vật, vi khuẩn trong nền đ&aacute;y ao kh&ocirc;ng thể th&acirc;m nhập v&agrave;o ao. Đ&aacute;y hồ cứng, sạch bảo đảm thức ăn kh&ocirc;ng lẫn v&agrave;o lớp b&ugrave;n mềm dưới đ&aacute;y ao n&ecirc;n cải thiện được tỉ lệ chuyển đổi thức ăn, tăng khả năng ăn của t&ocirc;m dưới đ&aacute;y. Chất lượng nước tốt v&agrave; đ&aacute;y hồ sạch bảo đảm t&ocirc;m khỏe mạnh v&agrave; kh&ocirc;ng bị nhiễm bẩn n&ecirc;n chất lượng t&ocirc;m cao hơn. <br />d. Giảm rủi ro bệnh tật <br />Bề mặt trơn cứng của m&agrave;ng HDPE dễ d&agrave;ng diệt khuẩn sau khi thu hoạch. Nước trong hồ được c&aacute;ch ly triệt để với m&ocirc;i trường đất b&ecirc;n ngo&agrave;i n&ecirc;n ngăn ngừa được sự ph&aacute;t triển của k&yacute; sinh tr&ugrave;ng hay sinh vật mang mầm bệnh kh&aacute;c m&agrave; n&oacute; thường t&iacute;ch tụ trong lớp đất mềm yếu dưới đ&aacute;y ao. Thường th&igrave; kh&ocirc;ng cần phải d&ugrave;ng thuốc mạnh n&ecirc;n t&ocirc;m kh&ocirc;ng bị nhiễm thuốc v&agrave; v&igrave; vậy chi ph&iacute; chế biến thấp hơn. Nếu hồ bị nhiễm bệnh, c&oacute; thể khử tr&ugrave;ng dễ d&agrave;ng v&agrave; nhanh ch&oacute;ng đư hồ trở lại sử dụng. <br />e. Thuận tiện cho thu hoạch <br />Nhờ bề mặt trơn cứng của đ&aacute;y v&agrave; bờ ao n&ecirc;n c&ocirc;ng t&aacute;c thu hoạch dễ d&agrave;ng v&agrave; kh&ocirc;ng bị thất tho&aacute;t do t&ocirc;m lẫn trong b&ugrave;n hoặc ẩn nấp trong c&aacute;c hang lỗ. Thời gian thu hoạch nhanh hơn, sức khỏe v&agrave; vệ sinh tốt hơn, do đ&oacute; chất lượng sản phẩm khi đưa đến nh&agrave; m&aacute;y chế biến bảo đảm tốt hơn. <br />f. Dễ d&agrave;ng l&agrave;m vệ sinh <br />Với bề mặt trơn v&agrave; kh&ocirc;ng thấm nước n&ecirc;n dễ d&agrave;ng l&agrave;m sạch HDPE <br />C&aacute;c hệ thống tho&aacute;t nước tự l&agrave;m sạch đ&aacute;y ao c&oacute; thể dễ d&agrave;ng lắp đặt với m&agrave;ng HDPE Trong qu&aacute; tr&igrave;nh nu&ocirc;i, c&aacute;c chất thải v&agrave; cặn b&atilde; c&oacute; thể được ph&aacute;t hiện dễ d&agrave;ng v&agrave; dọn sạch theo y&ecirc;u cầu. Sau khi thu hoạch, c&ocirc;ng t&aacute;c vệ sinh đ&aacute;y hồ v&agrave; diệt khuẩn rất dễ d&agrave;ng thường l&agrave; bằng c&aacute;ch rửa nước v&agrave; phơi nắng với nh&acirc;n c&ocirc;ng v&agrave; thời gian &iacute;t hơn nhiều so với ao đất. <br />i. Quay v&ograve;ng thời vụ nhanh <br />R&uacute;t ngắn thời gian l&agrave;m vệ sinh v&agrave; phơi ao diệt khuẩn, thường chỉ trong v&ograve;ng 7 đến 10 ng&agrave;y trong khi ao đất phải mất gần 1 th&aacute;ng. Kh&ocirc;ng mất thời gian nạo v&eacute;t, sửa chữa bờ ao, kh&ocirc;ng tốn thời gian v&agrave; chi ph&iacute; cho việc khử ph&egrave;n. <br />k. Bảo vệ m&ocirc;i trường ao nu&ocirc;i tốt hơn <br />Đ&aacute;y v&agrave; bờ ao kh&ocirc;ng bị x&oacute;i lỡ, loại trừ được tạp chất v&agrave; b&ugrave;n đất trong ao nu&ocirc;i Quan s&aacute;t đ&aacute;y v&agrave; bờ hồ tốt hơn, dễ d&agrave;ng nhận biết sự ph&aacute;t triển của t&ocirc;m, sự sinh trưởng của tảo.v.v... Dể d&agrave;ng lắp đặt hệ thống xả chất bẩn, bảo đảm chất lượng nước trong suốt qu&aacute; tr&igrave;nh nu&ocirc;i <br />l. Chi ph&iacute; vận h&agrave;nh v&agrave; bảo tr&igrave; thấp hơn <br />Giảm chi ph&iacute; bảo dưỡng như c&ocirc;ng t&aacute;c bồi đắp bờ ao, sửa chữa đ&aacute;y ao Giảm chi ph&iacute; trong c&ocirc;ng t&aacute;c thu hoạch, l&agrave;m vệ sinh, diệt khuẩn, khử ph&egrave;n Giảm chi ph&iacute; thức ăn v&agrave; chi ph&iacute; bơm nước, sục kh&iacute;, bơm oxy Ao nu&ocirc;i c&oacute; thể được thiết kế s&acirc;u v&agrave; rộng hơn n&ecirc;n vừa giảm được chi ph&iacute; nh&acirc;n c&ocirc;ng vừa tăng mật độ con giống. <br />n. Sản lượng ổn định v&agrave; chất lượng cao hơn <br />Do bảo đảm được chất lượng nước, giảm rủi ro bệnh tật n&ecirc;n &iacute;t dịch bệnh bất thường, sản lượng được ổn định. Chiều s&acirc;u nước trong ao c&oacute; m&agrave;ng HDPE từ 1,6m đến 1,8m, mật độ con giống được thả khoảng 50con/m2, cao gấp 1,5 đến 2 lần so với ao đất thường c&oacute; mực nước khoảng 0,8m đến 1,2m, v&igrave; vậy sản lượng cao hơn. Đ&aacute;y ao sạch, chất lượng nước tốt, hệ số chuyển đổi thức ăn bảo đảm n&ecirc;n t&ocirc;m khoẻ mạnh v&agrave; kh&ocirc;ng bị nhiễm bẩn. <br /><br /><br /></font><strong><u><font color="#16387c" face="Arial" size="2">Vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ: <br /></font></u></strong><strong><font color="#16387c" face="Arial" size="2">C&ocirc;ng ty APO<br /></font></strong><font color="#16387c" face="Arial" size="2">-</font><font color="#16387c" face="Times New Roman" size="1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font><font color="#16387c" face="Arial" size="2">Mr Trần Văn Khải.</font><font color="#16387c" face="Arial" size="1"><br /></font><font color="#16387c" face="Arial" size="2">-</font><font color="#16387c" face="Times New Roman" size="1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font><font color="#16387c" face="Arial" size="2">Điện thoại: 0909. 679 777</font><font color="#16387c" face="Arial" size="1"><br /></font><font color="#16387c" face="Arial" size="2">-</font><font color="#16387c" face="Times New Roman" size="1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font><font color="#16387c" face="Arial" size="2">Email: </font><u><font color="#0909ae" face="Arial" size="2"><a href="mailto:khai.apo@gmail.com">khai.apo@gmail.com</a></font></u><font color="#16387c" face="Arial" size="2"> , <a href="http://www.quangcaosanpham.com/redirector.php?url=mailto:khai.dhk@gmail.com" target="_blank"><font color="#0909ae">khai.dhk@gmail.com</font></a> </font><font color="#16387c" face="Arial" size="1"><br /></font><font color="#16387c" face="Arial" size="2">-</font><font color="#16387c" face="Times New Roman" size="1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font><font color="#16387c" face="Arial" size="2">Fax: 083. 7205995</font><font color="#16387c" face="Arial" size="1"><br /></font>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Top