Bể Biogas Nhựa Composite / SP Ích Nước Lợi Nhà

  • Thread starter anhthai_thaibinh
  • Ngày gửi
A

anhthai_thaibinh

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Văn Thái
- Địa chỉ: Km8 - KCN ĐÔNG ĐỘNG - ĐÔNG HƯNG - THÁI BÌNH
- Tel, Fax: 0363851112-0902039817 ::: FaX
- email: ctyanhthai@yahoo.com.vn
================================

<p style="text-align: justify"><span style="font-family: Verdana; color: navy; font-size: 13pt">C&Ocirc;NG TY SX&nbsp;&amp; TM &nbsp;ANH TH&Aacute;I ch&uacute;ng t&ocirc;i chuy&ecirc;n SX &amp; Cung cấp Hầm bể Biogas nhựa composite l&agrave; sản phẩm được kết hợp bằng nhựa Polyeste v&agrave; gia cường bởi Sợi Thuỷ tinh, sợi Carbon, đ&aacute;p ứng đầy đủ những y&ecirc;u cầu khắt khe nhất trong qu&aacute; tr&igrave;nh thi c&ocirc;ng,</span><span style="font-family: Arial; color: navy; font-size: 13pt"> </span><span style="font-family: Verdana; color: navy; font-size: 13pt">x&acirc;y dựng c&ocirc;ng tr&igrave;nh kh&iacute; sinh học biogas như độ k&iacute;n,&nbsp;oxi h&oacute;a, c&oacute; độ chịu lực lớn, chống Ax&iacute;t ăn m&ograve;n, thi c&ocirc;ng nhanh. Bể biogas composite c&oacute; thể lắp đặt cả v&ugrave;ng đất l&uacute;n, s&igrave;nh lầy.</span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-family: Verdana; color: navy; font-size: 13pt">Hầm Biogas Composite c&oacute; độ k&iacute;n kh&iacute; tuyệt đối, cho lượng Gas cao hơn bể X&acirc;y, tự động Ph&aacute; V&aacute;ng v&agrave; tự động đẩy ph&acirc;n b&atilde; ra khỏi bể. Bể được trang bị hệ thống khử m&ugrave;i n&ecirc;n loại bỏ được kh&iacute; g&acirc;y m&ugrave;i h&ocirc;i kh&oacute; chịu.</span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-family: Verdana; color: navy; font-size: 13pt">Hầm Biogas Composite cải tiến sẽ đem lại sự tiện lợi, an to&agrave;n cho người sử dụng, bảo vệ m&ocirc;i trường giải quyết c&aacute;c vấn đề &ocirc; nhiễm đất, nước, kh&ocirc;ng kh&iacute;.</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><span style="font-family: Verdana; color: navy; font-size: 13pt">C&Ocirc;NG TY SX&nbsp;&amp; TM &nbsp;ANH TH&Aacute;I ch&uacute;ng t&ocirc;i c&ograve;n c&oacute; c&aacute;c mặt h&agrave;ng đ&aacute; như l&agrave;: Đ&aacute; cầu thang, b&agrave;n (bệ) bếp bằng đ&aacute;,&nbsp;gạch b&ecirc; t&ocirc;ng&nbsp;&hellip; Cty Anh Th&aacute;i c&oacute; cung cấp c&aacute;c sản phẩm d&ugrave;ng kh&iacute; sinh học biogas như m&aacute;y ph&aacute;t điện, bếp gas, b&oacute;ng đ&egrave;n, m&aacute;y nước n&oacute;ng, nồi cơm &hellip; </span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-family: Verdana; color: navy; font-size: 13pt">Tất cả c&aacute;c mặt h&agrave;ng đều do C&ocirc;ng ty sản xuất n&ecirc;n gi&aacute; cả phải chăng. Hầm biogas composite c&oacute; c&aacute;c k&iacute;ch cỡ l&agrave; : 5 m3, 7 m3, 9m3 </span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin-bottom: 10pt; background: none repeat scroll 0% 0% #fcfdfe"><span style="font-family: Verdana; color: navy; font-size: 13pt">Th&ocirc;ng số kỹ thuật dưới đ&acirc;y thể hiện r&otilde; ưu điểm của vật liệu composite d&ugrave;ng l&agrave;m hầm bể biogas m&agrave; Trung T&acirc;m Kỹ Thuật Ti&ecirc;u Chuẩn Đo Lường Chất Lượng 1 đ&atilde; kiểm định. </span><strong><span style="font-family: Arial; color: #555555">Số </span></strong><strong><span style="font-family: Arial; color: #555555">09/0349/TN3 - CS ng&agrave;y 15/04/2009</span></strong></p> <table cellspacing="0" cellpadding="0" border="1" class="MsoTableGrid" style="border: medium none; border-collapse: collapse"> <tbody> <tr> <td style="border: 1pt solid windowtext; padding: 0cm 5.4pt; width: 45px"> <p align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center; margin-bottom: 10pt"><strong><span style="font-family: Arial; color: #555555">STT</span></strong></p> </td> <td style="border: medium none windowtext; padding: 0cm 5.4pt; width: 167px"> <p align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center; margin-bottom: 10pt"><strong><span style="font-family: Arial; color: #555555">T&ecirc;n Chỉ Ti&ecirc;u</span></strong></p> </td> <td style="border: medium none windowtext; padding: 0cm 5.4pt; width: 120px"> <p align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center; margin-bottom: 10pt"><strong><span style="font-family: Arial; color: #555555">Đơn Vị</span></strong></p> </td> <td style="border: medium none windowtext; padding: 0cm 5.4pt; width: 179px"> <p align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center; margin-bottom: 10pt"><strong><span style="font-family: Arial; color: #555555">Phương Ph&aacute;p Thử</span></strong></p> </td> <td style="border: medium none windowtext; padding: 0cm 5.4pt; width: 128px"> <p align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center; margin-bottom: 10pt"><strong><span style="font-family: Arial; color: #555555">Kết Quả</span></strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="padding: 0cm 5.4pt; width: 45px"> <p align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center"><span style="font-family: Arial; color: #555555">1</span></p> </td> <td style="border: medium none; padding: 0cm 5.4pt; width: 167px"> <p class="MsoNormal"><span style="font-family: Arial; color: #555555">Độ bền k&eacute;o đứt</span></p> </td> <td style="border: medium none; padding: 0cm 5.4pt; width: 120px"> <p align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center; margin-bottom: 10pt"><span style="font-family: Arial; color: #555555">N</span><span style="font-family: Arial; color: #555555"> </span><span style="font-family: Arial; color: #555555">/</span><span style="font-family: Arial; color: #555555"> </span><span style="font-family: Arial; color: #555555">cm<sup>2</sup></span></p> </td> <td style="border: medium none; padding: 0cm 5.4pt; width: 179px"> <p align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center"><span style="font-family: Arial; color: #555555">ISO 527</span><span style="font-family: Arial; color: #555555">: 1997</span></p> </td> <td style="border: medium none; padding: 0cm 5.4pt; width: 128px"> <p align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right"><span style="font-family: Arial; color: #555555">10421</span></p> </td> </tr> <tr> <td style="padding: 0cm 5.4pt; width: 45px"> <p align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center"><span style="font-family: Arial; color: #555555">2</span></p> </td> <td style="border: medium none; padding: 0cm 5.4pt; width: 167px"> <p class="MsoNormal"><span style="font-family: Arial; color: #555555">Độ bền uốn</span></p> </td> <td style="border: medium none; padding: 0cm 5.4pt; width: 120px"> <p align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center; margin-bottom: 10pt"><span style="font-family: Arial; color: #555555">N</span><span style="font-family: Arial; color: #555555"> </span><span style="font-family: Arial; color: #555555">/</span><span style="font-family: Arial; color: #555555"> </span><span style="font-family: Arial; color: #555555">mm<sup>2</sup></span></p> </td> <td style="border: medium none; padding: 0cm 5.4pt; width: 179px"> <p align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center"><span style="font-family: Arial; color: #555555">ISO 178</span><span style="font-family: Arial; color: #555555">: 2000</span></p> </td> <td style="border: medium none; padding: 0cm 5.4pt; width: 128px"> <p align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right"><span style="font-family: Arial; color: #555555">192</span></p> </td> </tr> <tr> <td style="padding: 0cm 5.4pt; width: 45px"> <p align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center"><span style="font-family: Arial; color: #555555">3</span></p> </td> <td style="border: medium none; padding: 0cm 5.4pt; width: 167px"> <p class="MsoNormal"><span style="font-family: Arial; color: #555555">Độ bền va đập</span></p> </td> <td style="border: medium none; padding: 0cm 5.4pt; width: 120px"> <p align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center; margin-bottom: 10pt"><span style="font-family: Arial; color: #555555">KJ</span><span style="font-family: Arial; color: #555555"> </span><span style="font-family: Arial; color: #555555">/</span><span style="font-family: Arial; color: #555555"> </span><span style="font-family: Arial; color: #555555">m<sup>2</sup></span></p> </td> <td style="border: medium none; padding: 0cm 5.4pt; width: 179px"> <p align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center"><span style="font-family: Arial; color: #555555">ISO 179</span><span style="font-family: Arial; color: #555555">: 2001</span></p> </td> <td style="border: medium none; padding: 0cm 5.4pt; width: 128px"> <p align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right"><span style="font-family: Arial; color: #555555">90,11</span></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: justify"><strong><span style="font-family: Verdana; color: navy; font-size: 13.5pt">C&Ocirc;NG TY SX&nbsp;&amp; TM &nbsp;ANH TH&Aacute;I ch&uacute;ng t&ocirc;i hiện đang t&igrave;m đại l&yacute; ph&acirc;n phối, đối t&aacute;c lắp đặt, chuyển giao hầm bể biogas composite tr&ecirc;n to&agrave;n quốc.</span></strong><span style="font-family: Verdana; color: navy; font-size: 13pt"> <strong>Hợp t&aacute;c cung cấp c&aacute;c sản phẩm d&ugrave;ng kh&iacute; sinh học Biogas.</strong></span></p> <p style="text-align: justify"><strong><span style="font-family: Verdana; color: navy; font-size: 13.5pt">Xem th&ecirc;m nhiều th&ocirc;ng tin thiết thực tại : <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://agriviet.com/home/ext.php?ref=http://vn.360plus.yahoo.com/ctyanhthai/article?mid=57">http://vn.360plus.yahoo.com/ctyanhthai/</a></span></strong></p> <p style="text-align: justify"><strong><span style="font-family: Verdana; color: navy; font-size: 13.5pt">Email: <a target="_blank" href="http://agriviet.com/home/ext.php?ref=mailto:ctyanhthai@yahoo.com.vn">ctyanhthai@yahoo.com.vn</a></span></strong></p> <p style="text-align: justify"><strong><span style="font-family: Verdana; color: navy; font-size: 13.5pt">Ngư</span></strong><strong><span style="font-family: Arial; color: navy; font-size: 13.5pt">ời li&ecirc;n hệ: NGUYỄN VĂN TH&Aacute;I (Gi&aacute;m Đốc)</span></strong></p> <p style="text-align: justify"><strong><span style="font-family: Verdana; color: navy; font-size: 13.5pt">Điện thoại trụ sở ch&iacute;nh: 0363851112</span></strong></p> <p style="text-align: justify"><strong><span style="font-family: Verdana; color: navy; font-size: 13.5pt">Hot line: 0902039817</span></strong></p> <strong><span style="font-family: Verdana; color: navy; font-size: 13.5pt">Địa chỉ trụ sở ch&iacute;nh: Km8 - KCN Đ&Ocirc;NG ĐỘNG - Đ&Ocirc;NG HƯNG - TH&Aacute;I B&Igrave;NH</span></strong><br />
 

#2
[TABLE="class: cms_table_cms_table"]
<tbody style="-webkit-box-shadow: none !important; ">[TR]
[TD]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]biogas logo[/TD]
[/TR]
</tbody>[/TABLE]

[TABLE="class: cms_table_cms_table"]
<tbody style="-webkit-box-shadow: none !important; ">[TR]
[TD]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]biogas logo[/TD]
[/TR]
</tbody>[/TABLE]
Chuyên: gia công các sp composite, các loại bồn chứa composite hóa chất, nước thải, Bể phốt thông minh.

cung cấp bồn bể biogas nhựa composite :
Biogas composite được sx từ loại nhựa cao cấp kết hợp với sợi thuỷ tinh đáp ứng đầy đủ những yêu cầu khắt khe nhất trong quá trình thi công, xây dựng công trình khí sinh học Biogas như độ kín khí, oxy hóa , chịu lực, thi công nhanh… đặc biệt là vận chuyển dễ dàng , trong khi đó hầm biogas xây bằng gạch truyền thống lại ko đáp ứng được, thi công lâu bị bào mòn .
đúc sẵn, thuận lợi trong xây lắp, độ bền cao do chế tạo bằng vật liệu composite. Hiệu xuất sử lý cao, kín khí, cho thu được nhiều gas.


CÔNG TY TNHH THUỶ CHUNG

Add: Phú thành - Lạc thủy - Hòa Bình
Tel: 0218 3 507 607 * 098 2 034 846 email:ctythuychung@gmail.com
http://biogascomposite.co.cc/
T
ÌM ĐỐI TÁC PHAN PHỐI TRÊN TOÀN QUỐC
<object class="restrain" type="application/x-shockwave-flash" height="385" data="http://www.youtube.com/v/iM-R-Wm2XQ4?version=3&color1=0xb1b1b1&color2=0xcfcfcf&feature=player_embedded" id="yui-gen29" style="-webkit-box-shadow: none !important; width: 640px; "></object> 
Top