{[Bến Tre]} bán gà con lai nồi từ 1 ngày tuổi đến 42 ngày tuổi

  • Thread starter phamthaibtre
  • Ngày gửi
P

phamthaibtre

Guest
#1
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in"><span style="font-family: VNI-Times">Hi</span>ện tại m&igrave;nh ở Bến Tre ,m&igrave;nh đang sản xuất ấp trứng v&agrave; b&aacute;n g&agrave; con cho c&ocirc;, b&aacute;c, anh chị em chăn nu&ocirc;i g&agrave; l&agrave;m kinh tế cho gia đ&igrave;nh </p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in"><strong><em>Giống g&agrave; m&igrave;nh b&aacute;n l&agrave; g&agrave; lai nồi</em></strong> rất mạnh v&agrave; đề kh&aacute;ng rất tốt ,tỉ lệ hao hụt rất thấp.</p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in">G&agrave; bố mẹ được nu&ocirc;i tại nh&agrave; điều được ngừa dịch theo lịch của g&agrave; đẽ. <strong><em>G&agrave; bố nặng từ 2kilo7 đến ngo&agrave;i 3kg ,g&agrave; mẹ th&igrave; tr&ecirc;n 2 kg.</em></strong></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><strong><em>M&igrave;nh b&aacute;n g&agrave; con từ 1 ng&agrave;y tuổi đến 42 ng&agrave;y tuổi</em></strong> (gi&aacute; &nbsp;từ thấp đến cao theo tuần tuổi g&agrave;)</p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in">G&agrave; con từ 1 tuần tuổi đến 3 tuần tuổi điều đ&atilde; được ti&ecirc;m ngừa dịch bệnh theo định kỳ v&agrave; theo số ng&agrave;y tuổi của g&agrave; con.<strong><em>Giao hang tận nơi</em></strong></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in">C&aacute;c c&ocirc; , c&aacute;c b&aacute;c , c&aacute;c ch&uacute; v&agrave; c&aacute;c anh chị em c&oacute; nhu cầu chăn nu&ocirc;i v&agrave; l&agrave;m nguồn thu nhập th&ecirc;m từ con g&agrave; lai nồi n&agrave;y xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ .</p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify">Y&ecirc;n &nbsp;địa chỉ : ấp Chợ Xếp x&atilde; T&acirc;n Th&agrave;nh B&igrave;nh ,huyện Mỏ C&agrave;y Bắc ,tỉnh Bến Tre </p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><strong>ĐT : 0917058435 gặp (Y&ecirc;n)</strong> .</p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify">&nbsp;</p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><strong><em>Xin ch&acirc;n th&agrave;nh cảm ơn !<br /> <!--[if !supportLineBreakNewLine]--><br /> <!--[endif]--></em></strong></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><strong><em>Ch&uacute;c b&agrave; con c&ocirc; b&aacute;c m&igrave;nh l&agrave;m ăn ng&agrave;y c&agrave;ng tiến tới.</em></strong></p>
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: pham thanh yen
- Địa chỉ: ấp Chợ Xếp xã Tân Thành Bình ,huyện Mỏ Cày Bắc ,tỉnh Bến Tre
- Tel, Fax: ::: FaX
- email: toi_co_don_lam2006@yahoo.com
 

Top