Bếp chiên khoai tây lốc xoáy giá rẻ

danyh8x

Lữ khách
#1
<ul style="margin: 0px 0px 0px 20px; padding: 0px; list-style-type: none; font-family: Arial, Tahoma, Verdana; font-size: 11.818181991577148px"><li style="margin: 0px 0px 0px 20px; padding: 0px; list-style-type: none"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif">C&Ocirc;NG TY TNHH C&Ocirc;NG NGHỆ TR&Iacute; VIỆT XIN GIỚI THIỆU:</span></li><li style="margin: 0px 0px 0px 20px; padding: 0px; list-style-type: none">C&aacute;c loại m&aacute;y c&ocirc;ng nghiệp, m&aacute;y in hạn sử dụng, mực in date, c&aacute;c m&aacute;y h&agrave;n miệng t&uacute;i kết hợp in date li&ecirc;n tục .....</li><li style="margin: 0px 0px 0px 20px; padding: 0px; list-style-type: none">Mọi chi tiết xin li&ecirc;n hệ:</li><li style="margin: 0px 0px 0px 20px; padding: 0px; list-style-type: none"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif"><strong style="margin: 0px; padding: 0px"><span style="margin: 0px; padding: 0px">C&ocirc;ng ty TNHH C&ocirc;ng Nghệ Tr&iacute; Việt</span></strong><br /><strong style="margin: 0px; padding: 0px"><span style="margin: 0px; padding: 0px">Địa chỉ: Số 5 - Tổ 19 - Phường Long Bi&ecirc;n - Quận Long Bi&ecirc;n - H&agrave; Nội</span></strong><br /><strong style="margin: 0px; padding: 0px"><span style="margin: 0px; padding: 0px">Điện thoại: 043. 6750114 - Hotline: 0904 415 536</span>&nbsp;</strong><br /><strong style="margin: 0px; padding: 0px"><span style="margin: 0px; padding: 0px">Website:&nbsp;<a class="elink" rel="nofollow" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; cursor: pointer; color: #034b8a; text-decoration: none" href="http://congnghetriviet.vn/">www.congnghetriviet.vn</a>&nbsp;- Email:&nbsp;<a rel="nofollow" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; cursor: pointer; color: #034b8a; text-decoration: none" href="mailto:samhq0310@gmail.com">samhq0310@gmail.com</a></span></strong></span></li></ul><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; font-family: Arial, Tahoma, Verdana; font-size: 11.818181991577148px">Bếp chi&ecirc;n 1 buồng</p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; font-family: Arial, Tahoma, Verdana; font-size: 11.818181991577148px"><br /><img style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px" src="http://rongbay2.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2012/09/27/1033300/201209091655_5370_58741_bep_chien_don_bep.jpg" border="0" />&nbsp;<br />Bếp chi&ecirc;n 2 buồng</p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; font-family: Arial, Tahoma, Verdana; font-size: 11.818181991577148px"><br /><img style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px" src="http://rongbay2.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2012/09/27/1033300/201209091651_images__1_.jpg" border="0" />&nbsp;<br />C&oacute; c&aacute;c thể t&iacute;ch kh&aacute;c nhau<br /><br /></p><ul style="margin: 0px 0px 0px 20px; padding: 0px; list-style-type: none; font-family: Arial, Tahoma, Verdana; font-size: 11.818181991577148px"><li style="margin: 0px 0px 0px 20px; padding: 0px; list-style-type: none">Mọi chi tiết xin li&ecirc;n hệ:</li><li style="margin: 0px 0px 0px 20px; padding: 0px; list-style-type: none"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif"><strong style="margin: 0px; padding: 0px"><span style="margin: 0px; padding: 0px">C&ocirc;ng ty TNHH C&ocirc;ng Nghệ Tr&iacute; Việt</span></strong><br /><strong style="margin: 0px; padding: 0px"><span style="margin: 0px; padding: 0px">Địa chỉ: Số 5 - Tổ 19 - Phường Long Bi&ecirc;n - Quận Long Bi&ecirc;n - H&agrave; Nội</span></strong><br /><strong style="margin: 0px; padding: 0px"><span style="margin: 0px; padding: 0px">Điện thoại: 043. 6750114 - Hotline: 0904 415 536</span>&nbsp;</strong><br /><strong style="margin: 0px; padding: 0px"><span style="margin: 0px; padding: 0px">Website:&nbsp;<a class="elink" rel="nofollow" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; cursor: pointer; color: #034b8a; text-decoration: none" href="http://congnghetriviet.vn/">www.congnghetriviet.vn</a>&nbsp;- Email:&nbsp;<a rel="nofollow" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; cursor: pointer; color: #034b8a; text-decoration: none" href="mailto:samhq0310@gmail.com">samhq0310@gmail.com</a></span></strong></span></li></ul><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; font-family: Arial, Tahoma, Verdana; font-size: 11.818181991577148px">&nbsp;<strong style="margin: 0px; padding: 0px"><span class="apple-style-span" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif"><a class="elink" rel="nofollow" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; cursor: pointer; color: #034b8a; text-decoration: none" href="http://congnghetriviet.vn/gl001/c2011p/6259/6272/May-han-mieng-tui.aspx"><span class="SpellE" style="margin: 0px; padding: 0px">M&aacute;y</span>&nbsp;<span class="SpellE" style="margin: 0px; padding: 0px">h&agrave;n</span>&nbsp;<span class="SpellE" style="margin: 0px; padding: 0px">t&uacute;i</span>&nbsp;<span class="SpellE" style="margin: 0px; padding: 0px">li&ecirc;n</span>&nbsp;<span class="SpellE" style="margin: 0px; padding: 0px">tục</span>&nbsp;</a>|<a class="elink" rel="nofollow" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; cursor: pointer; color: #034b8a; text-decoration: none" href="http://congnghetriviet.vn/gl001/c2011p/6259/6277/May-dai-thung.aspx">&nbsp;</a></span></strong><span class="apple-style-span" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif"><a class="elink" rel="nofollow" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; cursor: pointer; color: #034b8a; text-decoration: none" href="http://congnghetriviet.vn/gl001/c2011p/6259/6277/May-dai-thung.aspx"><span class="SpellE" style="margin: 0px; padding: 0px">m&aacute;y</span>&nbsp;<span class="SpellE" style="margin: 0px; padding: 0px">đ&oacute;ng</span>&nbsp;<span class="SpellE" style="margin: 0px; padding: 0px">đai</span>&nbsp;<span class="SpellE" style="margin: 0px; padding: 0px">th&ugrave;ng</span></a><a class="elink" rel="nofollow" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; cursor: pointer; color: #034b8a; text-decoration: none" href="http://quangtrung.eu/may-dong-dai-thung">&nbsp;</a>|&nbsp;<a class="elink" rel="nofollow" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; cursor: pointer; color: #034b8a; text-decoration: none" href="http://congnghetriviet.vn/gl001/d2011p/6277/13954/May-nieng-day-dai-tu-dong-SK-2A.aspx"><span class="SpellE" style="margin: 0px; padding: 0px">m&aacute;y</span>&nbsp;<span class="SpellE" style="margin: 0px; padding: 0px">đ&oacute;ng</span>&nbsp;<span class="SpellE" style="margin: 0px; padding: 0px">đai</span>&nbsp;<span class="SpellE" style="margin: 0px; padding: 0px">tự</span>&nbsp;<span class="SpellE" style="margin: 0px; padding: 0px">động</span></a>&nbsp;|&nbsp;<a class="elink" rel="nofollow" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; cursor: pointer; color: #034b8a; text-decoration: none" href="http://congnghetriviet.vn/gl001/d2011p/6277/13954/May-nieng-day-dai-tu-dong-SK-2A.aspx"><span class="SpellE" style="margin: 0px; padding: 0px">m&aacute;y</span>&nbsp;<span class="SpellE" style="margin: 0px; padding: 0px">đ&oacute;ng</span>&nbsp;<span class="SpellE" style="margin: 0px; padding: 0px">đai</span>&nbsp;<span class="SpellE" style="margin: 0px; padding: 0px">b&aacute;n</span>&nbsp;<span class="SpellE" style="margin: 0px; padding: 0px">tự</span>&nbsp;&nbsp;<span class="SpellE" style="margin: 0px; padding: 0px">động</span></a>&nbsp;|<a class="elink" rel="nofollow" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; cursor: pointer; color: #034b8a; text-decoration: none" href="http://congnghetriviet.vn/gl001/d2011p/6272/13999/May-han-mep-dap-chan.aspx">&nbsp;<span class="SpellE" style="margin: 0px; padding: 0px">m&aacute;y</span>&nbsp;<span class="SpellE" style="margin: 0px; padding: 0px">h&agrave;n</span>&nbsp;<span class="SpellE" style="margin: 0px; padding: 0px">t&uacute;i</span>&nbsp;<span class="SpellE" style="margin: 0px; padding: 0px">dập</span>&nbsp;<span class="SpellE" style="margin: 0px; padding: 0px">ch&acirc;n</span>&nbsp;</a>|&nbsp;<a class="elink" rel="nofollow" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; cursor: pointer; color: #034b8a; text-decoration: none" href="http://congnghetriviet.vn/gl001/d2011p/6272/13989/May-han-mmieng-tui-thu-cong-PFS.aspx"><span class="SpellE" style="margin: 0px; padding: 0px">m&aacute;y</span>&nbsp;<span class="SpellE" style="margin: 0px; padding: 0px">h&agrave;n</span>&nbsp;<span class="SpellE" style="margin: 0px; padding: 0px">t&uacute;i</span>&nbsp;<span class="SpellE" style="margin: 0px; padding: 0px">dập</span><span class="SpellE" style="margin: 0px; padding: 0px">tay</span>&nbsp;</a>|&nbsp;<a class="elink" rel="nofollow" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; cursor: pointer; color: #034b8a; text-decoration: none" href="http://congnghetriviet.vn/gl001/c2011p/6259/6262/May-in-date--NSXHSD.aspx"><span class="SpellE" style="margin: 0px; padding: 0px">m&aacute;y</span>&nbsp;in&nbsp;<span class="SpellE" style="margin: 0px; padding: 0px">hạn</span>&nbsp;<span class="SpellE" style="margin: 0px; padding: 0px">sử</span>&nbsp;<span class="SpellE" style="margin: 0px; padding: 0px">dụng</span></a>&nbsp;<a class="elink" rel="nofollow" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; cursor: pointer; color: #034b8a; text-decoration: none" href="http://congnghetriviet.vn/gl001/d2011p/6262/14201/May-in-date--NSX--HSD-HP241S.aspx">|<span class="SpellE" style="margin: 0px; padding: 0px">m&aacute;y</span>&nbsp;in date&nbsp;<span class="SpellE" style="margin: 0px; padding: 0px">dập</span>&nbsp;<span class="SpellE" style="margin: 0px; padding: 0px">tay</span></a>&nbsp;|<a class="elink" rel="nofollow" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; cursor: pointer; color: #034b8a; text-decoration: none" href="http://congnghetriviet.vn/gl001/d2011p/6262/14201/May-in-date--NSX--HSD-HP241S.aspx">&nbsp;<span class="SpellE" style="margin: 0px; padding: 0px">m&aacute;y</span>&nbsp;in&nbsp;<span class="SpellE" style="margin: 0px; padding: 0px">hạn</span>&nbsp;<span class="SpellE" style="margin: 0px; padding: 0px">sử</span>&nbsp;<span class="SpellE" style="margin: 0px; padding: 0px">dụng</span>&nbsp;<span class="SpellE" style="margin: 0px; padding: 0px">dập</span>&nbsp;<span class="SpellE" style="margin: 0px; padding: 0px">tay</span>&nbsp;</a>|&nbsp;<a class="elink" rel="nofollow" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; cursor: pointer; color: #034b8a; text-decoration: none" href="http://congnghetriviet.vn/gl001/c2011p/6259/6274/May-hut-chan-khong.aspx"><span class="SpellE" style="margin: 0px; padding: 0px">m&aacute;y</span>&nbsp;<span class="SpellE" style="margin: 0px; padding: 0px">đ&oacute;ng</span>&nbsp;<span class="SpellE" style="margin: 0px; padding: 0px">g&oacute;i</span>&nbsp;<span class="SpellE" style="margin: 0px; padding: 0px">h&uacute;t</span>&nbsp;<span class="SpellE" style="margin: 0px; padding: 0px">ch&acirc;n</span>&nbsp;<span class="SpellE" style="margin: 0px; padding: 0px">kh&ocirc;ng</span>&nbsp;</a>|&nbsp;<a class="elink" rel="nofollow" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; cursor: pointer; color: #034b8a; text-decoration: none" href="http://congnghetriviet.vn/gl001/d2011p/6274/17142/May-hut-chan-khong-gia-dinh-DZ300A.aspx"><span class="SpellE" style="margin: 0px; padding: 0px">m&aacute;y</span>&nbsp;<span class="SpellE" style="margin: 0px; padding: 0px">h&uacute;t</span>&nbsp;<span class="SpellE" style="margin: 0px; padding: 0px">ch&acirc;n</span>&nbsp;<span class="SpellE" style="margin: 0px; padding: 0px">kh&ocirc;ng</span>&nbsp;<span class="SpellE" style="margin: 0px; padding: 0px">gia</span><span class="SpellE" style="margin: 0px; padding: 0px">đ&igrave;nh</span>&nbsp;|</a>&nbsp;<a class="elink" rel="nofollow" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; cursor: pointer; color: #034b8a; text-decoration: none" href="http://congnghetriviet.vn/gl001/d2011p/6274/15654/May-hut-chan-khong-che-ZF-300-x-2.aspx"><span class="SpellE" style="margin: 0px; padding: 0px">m&aacute;y</span>&nbsp;<span class="SpellE" style="margin: 0px; padding: 0px">h&uacute;t</span>&nbsp;<span class="SpellE" style="margin: 0px; padding: 0px">ch&acirc;n</span>&nbsp;<span class="SpellE" style="margin: 0px; padding: 0px">kh&ocirc;ng</span>&nbsp;<span class="SpellE" style="margin: 0px; padding: 0px">ch&egrave;</span>&nbsp;</a>|<a class="elink" rel="nofollow" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; cursor: pointer; color: #034b8a; text-decoration: none" href="http://congnghetriviet.vn/gl001/c2011p/6259/6275/May-co-mang.aspx">&nbsp;<span class="SpellE" style="margin: 0px; padding: 0px">m&aacute;y</span>&nbsp;co&nbsp;<span class="SpellE" style="margin: 0px; padding: 0px">m&agrave;ng</span>&nbsp;|</a></span><a class="elink" rel="nofollow" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; cursor: pointer; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; color: #034b8a; text-decoration: none" href="http://congnghetriviet.vn/gl001/c2011p/6259/6274/May-hut-chan-khong.aspx">May hut chan khong</a><a class="elink" rel="nofollow" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; cursor: pointer; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; color: #034b8a; text-decoration: none" href="http://congnghetriviet.vn/gl001/d2011p/6274/17141/May-hut-chan-khong-mot-buong-gia-re.aspx">| may hut chan khong 1 buong |&nbsp;</a><a class="elink" rel="nofollow" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; cursor: pointer; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; color: #034b8a; text-decoration: none" href="http://congnghetriviet.vn/gl001/d2011p/6274/16641/May-hut-chan-khong-hai-buong-DZ600A2S.aspx">may hut chan khong 2 buong</a><a class="elink" rel="nofollow" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; cursor: pointer; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; color: #034b8a; text-decoration: none" href="http://congnghetriviet.vn/gl001/d2011p/6274/17140/May-hut-chan-khong-buong-don-DZ400-gia-re.aspx">&nbsp;| may hut chan khong gia re&nbsp;</a>|&nbsp;<a class="elink" rel="nofollow" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; cursor: pointer; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; color: #034b8a; text-decoration: none" href="http://congnghetriviet.vn/gl001/c2011p/6259/6274/May-hut-chan-khong.aspx">m&aacute;y h&uacute;t ch&acirc;n kh&ocirc;ng</a>&nbsp;|&nbsp;<a class="elink" rel="nofollow" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; cursor: pointer; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; color: #034b8a; text-decoration: none" href="http://congnghetriviet.vn/gl001/d2011p/6274/13984/May-hut-chan-khong-DZ400-2S.aspx">may hut chan khong tu dong</a><a class="elink" rel="nofollow" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; cursor: pointer; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; color: #034b8a; text-decoration: none" href="http://congnghetriviet.vn/gl001/c2011p/6259/6274/May-hut-chan-khong.aspx">&nbsp;| may dong goi hut chan khong |&nbsp;</a><a class="elink" rel="nofollow" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; cursor: pointer; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; color: #034b8a; text-decoration: none" href="http://congnghetriviet.vn/gl001/c2011p/6259/6274/May-hut-chan-khong.aspx">may hut han chan khong&nbsp;</a><a class="elink" rel="nofollow" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; cursor: pointer; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; color: #034b8a; text-decoration: none" href="http://congnghetriviet.vn/gl001/d2011p/6274/17142/May-hut-chan-khong-gia-dinh-DZ300A.aspx">| may hut chan khong gia dinh |&nbsp;</a><a class="elink" rel="nofollow" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; cursor: pointer; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; color: #034b8a; text-decoration: none" href="http://congnghetriviet.vn/gl001/d2011p/6274/15654/May-hut-chan-khong-che-ZF-300-x-2.aspx">may hut chan khong che |</a><a class="elink" rel="nofollow" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; cursor: pointer; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; color: #034b8a; text-decoration: none" href="http://congnghetriviet.vn/gl001/d2011p/6274/13980/May-dong-goi-hut-chan-khong-1-Buong-DZ-400.aspx">may hut chan khong thuc pham |</a><a class="elink" rel="nofollow" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; cursor: pointer; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; color: #034b8a; text-decoration: none" href="http://congnghetriviet.vn/gl001/d2011p/6274/13974/May-hut-chan-khong-mot-buong-DZ500.aspx">may hut chan khong do dong lanh&nbsp;</a>|&nbsp;<span class="apple-style-span" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif">|</span><span class="apple-style-span" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif"><a class="elink" rel="nofollow" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; cursor: pointer; color: #034b8a; text-decoration: none" href="http://congnghetriviet.vn/gl001/c2011p/6259/6266/May-che-bien-thit-rau-cu-qua.aspx">&nbsp;<span class="SpellE" style="margin: 0px; padding: 0px">m&aacute;y</span>&nbsp;<span class="SpellE" style="margin: 0px; padding: 0px">đ&ugrave;n</span><span class="SpellE" style="margin: 0px; padding: 0px">x&uacute;c</span>&nbsp;<span class="SpellE" style="margin: 0px; padding: 0px">x&iacute;ch</span>&nbsp;|&nbsp;</a><a class="elink" rel="nofollow" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; cursor: pointer; color: #034b8a; text-decoration: none" href="http://congnghetriviet.vn/gl001/c2011p/6259/6266/May-che-bien-thit-rau-cu-qua.aspx"><span class="SpellE" style="margin: 0px; padding: 0px">m&aacute;y</span>&nbsp;<span class="SpellE" style="margin: 0px; padding: 0px">l&agrave;m</span></a><a class="elink" rel="nofollow" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; cursor: pointer; color: #034b8a; text-decoration: none" href="http://congnghetriviet.vn/gl001/c2011p/6259/6266/May-che-bien-thit-rau-cu-qua.aspx">&nbsp;<span class="SpellE" style="margin: 0px; padding: 0px">x&uacute;c</span>&nbsp;<span class="SpellE" style="margin: 0px; padding: 0px">x&iacute;ch</span></a>&nbsp;<a class="elink" rel="nofollow" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; cursor: pointer; color: #034b8a; text-decoration: none" href="http://congnghetriviet.vn/gl001/d2011p/6264/15649/May-kem-tuoi-ba-mau-.aspx">| &nbsp;<span class="SpellE" style="margin: 0px; padding: 0px">m&aacute;y</span>&nbsp;<span class="SpellE" style="margin: 0px; padding: 0px">l&agrave;m</span>&nbsp;<span class="SpellE" style="margin: 0px; padding: 0px">kem</span>&nbsp;|&nbsp;</a><a class="elink" rel="nofollow" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; cursor: pointer; color: #034b8a; text-decoration: none" href="http://congnghetriviet.vn/gl001/d2011p/6264/15649/May-kem-tuoi-ba-mau-.aspx"><span class="SpellE" style="margin: 0px; padding: 0px">m&aacute;y</span>&nbsp;<span class="SpellE" style="margin: 0px; padding: 0px">l&agrave;m</span>&nbsp;<span class="SpellE" style="margin: 0px; padding: 0px">kem</span>&nbsp;<span class="SpellE" style="margin: 0px; padding: 0px">tươi</span></a>&nbsp;|&nbsp;<a class="elink" rel="nofollow" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; cursor: pointer; color: #034b8a; text-decoration: none" href="http://congnghetriviet.vn/gl001/d2011p/6264/15651/May-ep-nuoc-mia-sieu-sach.aspx"><span class="SpellE" style="margin: 0px; padding: 0px">m&aacute;y</span>&nbsp;<span class="SpellE" style="margin: 0px; padding: 0px">&eacute;p</span>&nbsp;<span class="SpellE" style="margin: 0px; padding: 0px">m&iacute;a</span></a>&nbsp;<a class="elink" rel="nofollow" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; cursor: pointer; color: #034b8a; text-decoration: none" href="http://congnghetriviet.vn/gl001/d2011p/6264/15651/May-ep-nuoc-mia-sieu-sach.aspx">|&nbsp;<span class="SpellE" style="margin: 0px; padding: 0px">m&aacute;y</span>&nbsp;<span class="SpellE" style="margin: 0px; padding: 0px">&eacute;p</span>&nbsp;<span class="SpellE" style="margin: 0px; padding: 0px">m&iacute;a</span>&nbsp;<span class="SpellE" style="margin: 0px; padding: 0px">si&ecirc;u</span>&nbsp;<span class="SpellE" style="margin: 0px; padding: 0px">sạch</span>&nbsp;|&nbsp;</a><a class="elink" rel="nofollow" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; cursor: pointer; color: #034b8a; text-decoration: none" href="http://congnghetriviet.vn/gl001/d2011p/6264/15651/May-ep-nuoc-mia-sieu-sach.aspx"><span class="SpellE" style="margin: 0px; padding: 0px">m&aacute;y</span>&nbsp;<span class="SpellE" style="margin: 0px; padding: 0px">&eacute;p</span>&nbsp;<span class="SpellE" style="margin: 0px; padding: 0px">m&iacute;a</span>&nbsp;<span class="SpellE" style="margin: 0px; padding: 0px">ba</span>&nbsp;<span class="SpellE" style="margin: 0px; padding: 0px">l&ocirc;</span>&nbsp;</a>|&nbsp;<a class="elink" rel="nofollow" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; cursor: pointer; color: #034b8a; text-decoration: none" href="http://congnghetriviet.vn/gl001/d2011p/6264/15647/May-bao-da-ban-tu-dong.aspx"><span class="SpellE" style="margin: 0px; padding: 0px">m&aacute;y</span>&nbsp;<span class="SpellE" style="margin: 0px; padding: 0px">b&agrave;o</span>&nbsp;<span class="SpellE" style="margin: 0px; padding: 0px">đ&aacute;</span>|</a></span><span class="apple-style-span" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif"><a class="elink" rel="nofollow" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; cursor: pointer; color: #034b8a; text-decoration: none" href="http://congnghetriviet.vn/gl001/c2011p/6259/6260/May-dong-goi.aspx"><span class="SpellE" style="margin: 0px; padding: 0px">m&aacute;y</span>&nbsp;<span class="SpellE" style="margin: 0px; padding: 0px">đ&oacute;ng</span>&nbsp;<span class="SpellE" style="margin: 0px; padding: 0px">g&oacute;i</span>|&nbsp;</a><a class="elink" rel="nofollow" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; cursor: pointer; color: #034b8a; text-decoration: none" href="http://congnghetriviet.vn/gl001/c2011p/6259/6260/May-dong-goi.aspx"><span class="SpellE" style="margin: 0px; padding: 0px">m&aacute;y</span>&nbsp;<span class="SpellE" style="margin: 0px; padding: 0px">thực</span>&nbsp;<span class="SpellE" style="margin: 0px; padding: 0px">phẩm</span></a>&nbsp;<strong style="margin: 0px; padding: 0px">|</strong></span></p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; font-family: Arial, Tahoma, Verdana; font-size: 11.818181991577148px">&nbsp;</p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TRÍ VIỆT
- Địa chỉ: SỐ 5 - TỔ 19 - PHƯỜNG LONG BIÊN - LONG BIÊN - HÀ NỘI
- Điện thoại: 0904415536 - Fax:
- email: samhq0310@gmail.com
 

Top
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx