bếp hóa khí - bếp ga của nhà nông

  • Thread starter thaiduyhung
  • Ngày gửi
T

thaiduyhung

Guest
#1
<p><font size="4">Bếp ga sinh học - bếp trấu kh&ocirc;ng kh&oacute;i - Bếp của nh&agrave; n&ocirc;ng</font></p><p><span style="font-size: medium"><strong>Nhanh tay li&ecirc;n hệ : Th&aacute;i Duy H&ugrave;ng&nbsp; <span style="color: #ff6600">ĐT: 097.55.333.28</span> Ph&acirc;n phối b&aacute;n sĩ lẻ&nbsp; gi&aacute; rẻ, y&ecirc;u ti&ecirc;n số lượng</strong></span> <br /></p><p>&nbsp;</p><p><span style="font-size: medium"><strong>&nbsp;&nbsp; Thưa b&agrave; con</strong><strong>, nấu nướng quả thật l&agrave; việc rất vất vả trong thời buổi bận rộn v&agrave; n&oacute;ng nực thế n&agrave;y, gần đến m&ugrave;a gặt h&aacute;i nữa, với lại trong thời đại gi&aacute; cả đắt đỏ, gi&aacute; nhi&ecirc;n liệu tăng cao, bắt buộc ch&uacute;ng ta phải tiết kiệm.</strong></span></p> <p><span style="font-size: medium"><strong>N&ecirc;n sau qu&aacute; tr&igrave;nh d&agrave;y c&ocirc;ng nghi&ecirc;n cứu, với bao nhi&ecirc;u vất vả t&ocirc;i chỉ mong đem lại niềm vui nhỏ cho mỗi gia đ&igrave;nh để thay thế Bếp Ga hiện nay vừa đắt, vừa tốn k&eacute;m ( Mỗi b&igrave;nh ga gần 400. 000đ). V&igrave; vậy T&ocirc;i đ&atilde; đưa ra 1 loại Bếp</strong> <strong>Kh&iacute; Ga H&ugrave;ng Hi&ecirc;n&nbsp;&nbsp; -</strong> Nh&oacute;m lửa nhanh , nấu như bếp ga, ch&aacute;y to, lửa mầu xanh &hellip;.</span></p> <p><span style="font-size: medium">Nhi&ecirc;n liệu nấu rẻ tiền c&oacute; sẵn trong gia đ&igrave;nh (trấu, m&ugrave;n cưa, d&acirc;m b&agrave;o, rơm rạ, l&aacute; c&acirc;y, củi&hellip;&hellip;. <strong>), tiết kiệm nhi&ecirc;n liệu, v&agrave; gi&aacute; th&agrave;nh th&igrave; rất ph&ugrave; hợp với b&agrave; con ch&uacute;ng ta.</strong></span></p><p><span style="font-size: medium"><strong>2-Nhi&ecirc;n liệu sẵn c&oacute;, rẻ tiền</strong></span></p> <p><span style="font-size: medium">- &nbsp;&nbsp;Nhi&ecirc;n liệu nấu l&agrave; rẻ, do đ&oacute; tiết kiệm cho người d&ugrave;ng</span></p> <p><span style="font-size: medium">- &nbsp;&nbsp;Dễ nh&oacute;m lửa bằng những mảnh giấy vụn <em>(thời gian nh&oacute;m 0,5 gi&acirc;y) cực nhanh</em></span></p> <p><span style="font-size: medium">-&nbsp;&nbsp; Chỉ đỗ Trấu&hellip; <em>(chất đốt)</em> 1 lần nấu như ga, ch&aacute;y to mạnh hơn ga. ngọn lữa mầu xanh</span></p> <p><span style="font-size: medium">-&nbsp;&nbsp; Nếu 1 gia đ&igrave;nh c&oacute; khoảng 6 người, th&igrave; đủ d&ugrave;ng cho 1 bữa nấu ăn,&nbsp; 1 tiếng trở đi ,</span></p> <p><span style="font-size: medium">Nếu nấu đang giở m&agrave; hết th&igrave; th&ecirc;m 1 ,&nbsp; 2 thanh củi ngắn v&agrave;o l&agrave; lại c&oacute; thể nấu tiếp.</span></p> <p><span style="font-size: medium">Bỏ củi v&agrave; trấu nấu c&ugrave;ng, thời gian nấu sẽ l&acirc;u hơn.</span></p> <p><span style="font-size: medium">-&nbsp; Nếu đang nấu m&igrave;nh muốn tạm dừng t&iacute; nấu tiếp chỉ cần tắt quạt bếp tự tắt , đậy c&aacute;i g&igrave; l&ecirc;n hoặc kh&ocirc;ng cần đậy,&nbsp; chờ&nbsp; 1 đến 2 tiếng bật quạt ch&acirc;m lửa lại ch&aacute;y tiếp.</span></p> <p><span style="font-size: medium">-&nbsp;&nbsp; Nếu nấu &iacute;t s&aacute;ng mai kh&ocirc;ng cần đỗ trấu củ m&agrave; th&ecirc;m v&agrave;o &iacute;t trấu l&ecirc;n tr&ecirc;n v&agrave; nh&oacute;m ch&aacute;y như thường</span></p> <p><span style="font-size: medium">-&nbsp;&nbsp; Ngo&agrave;i ra c&oacute; thể chế tạo theo y&ecirc;u cầu nấu từ 2 đến 3 tiếng để nấu <strong>c&aacute;m lợn</strong> v&agrave; <strong>nấu rượu</strong></span></p><p><font size="4">Hiện tại ch&uacute;ng t&ocirc;i đang cần c&aacute;c đại l&yacute; ph&acirc;n phối sản phẩm bếp n&agrave;y&nbsp; </font><br /></p> <p><span style="font-size: medium"><strong><span style="color: #ff0000">*</span> Nhanh tay li&ecirc;n hệ : Th&aacute;i Duy H&ugrave;ng <span style="color: #ff6600">ĐT: 097.55.333.28</span> Ph&acirc;n phối b&aacute;n sĩ lẻ&nbsp; gi&aacute; rẻ, y&ecirc;u ti&ecirc;n số lượng<br /></strong></span></p> <p><span style="font-size: medium"><strong>Địa chỉ :&nbsp; Đối diện Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n x&atilde; Vạn Thắng , Huyện N&ocirc;ng Cống <a class="wikilinks" target="_blank" rel="nofollow" href="http://thanhhoa.jaovat.com/">thanh h&oacute;a</a></strong></span></p><p>&nbsp;</p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Thái duy hùng
- Địa chỉ: Đối diện UBND xã Vạn Thắng - Nông Cống - Thanh Hóa
- Điện thoại: 0975533328 - Fax: 0975533328
- email: xinhayvevoianh_51284@yahoo.com
 

Top