Bếp khuấy từ gia nhiệt

  • Thread starter ThomUSci
  • Ngày gửi
T

ThomUSci

Guest
#1
<div><br /></div><p class="style32" style="margin: 0in 0in 0.0001pt 0.5in; text-indent: -0.25in"><strong><span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 7pt; font-weight: normal">&nbsp;</span></strong><!--[endif]--><strong>Bếp khuấy từ gia nhiệt (h&agrave;ng c&oacute; sẵn)</strong></p> <p class="style32" style="margin: 0in 0in 0.0001pt 0.25in"><strong>Cung cấp&nbsp;: Labtech &ndash; H&agrave;n Quốc</strong></p> <p class="style32" style="margin: 0in 0in 0.0001pt 0.25in"><strong>Model&nbsp;: LMS-1003</strong></p> <p class="style32" style="margin: 0in 0in 0.0001pt 0.25in"><strong>&nbsp;</strong></p><p class="style32" style="margin: 0in 0in 0.0001pt 0.25in">&nbsp;</p> <p class="style32" style="margin: 0in 0in 0.0001pt 0.25in; text-indent: -0.05in"><!--[if !supportLists]--><strong><span style="font-family: Wingdings; font-weight: normal">v<span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 7pt">&nbsp; </span></span></strong><!--[endif]--><strong>Th&acirc;n l&agrave;m bằng nh&ocirc;m đ&uacute;c: </strong><strong><span style="font-weight: normal">C&oacute; khả năng chống chịu được ăn m&ograve;n v&agrave; chịu nhiệt, trọng lượng dồn ở giữa.</span></strong></p> <p class="style32" style="margin: 0in 0in 0.0001pt 0.25in; text-indent: -0.05in"><!--[if !supportLists]--><span style="font-family: Wingdings">v<span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 7pt">&nbsp; </span></span><!--[endif]--><strong>Bề mặt l&agrave;m bằng th&eacute;p kh&ocirc;ng rỉ c&oacute; phủ ceramic</strong> cho khả năng chống chịu acid tốt, đặc biệt l&agrave; khả năng chống chịu c&aacute;c acid mạnh.</p> <p class="style32" style="margin: 0in 0in 0.0001pt 0.25in; text-indent: -0.05in"><!--[if !supportLists]--><span style="font-family: Wingdings">v<span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 7pt">&nbsp; </span></span><!--[endif]--><strong>Điều khiển tốc độ ch&iacute;nh x&aacute;c</strong>: <strong><span style="font-weight: normal">Tốc độ khuấy: 60-1500 v&ograve;ng/ph&uacute;t</span></strong>.</p> <p class="style32" style="margin: 0in 0in 0.0001pt 0.25in; text-indent: -0.05in"><!--[if !supportLists]--><strong><span style="font-family: Wingdings; font-weight: normal">v<span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 7pt">&nbsp; </span></span></strong><!--[endif]--><strong><span style="font-weight: normal">Thanh th&eacute;p kh&ocirc;ng rỉ được cung cấp bao gồm để kẹp b&igrave;nh kh&ocirc;ng di chuyển.</span></strong><strong></strong></p> <p class="style32" style="margin: 0in 0in 0.0001pt 0.25in; text-indent: -0.05in"><!--[if !supportLists]--><span style="font-family: Wingdings">v<span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 7pt">&nbsp; </span></span><!--[endif]-->K&iacute;ch thước bề mặt&nbsp;: 180x180 mm.</p> <p class="style32" style="margin: 0in 0in 0.0001pt 0.25in; text-indent: -0.05in"><!--[if !supportLists]--><span style="font-family: Wingdings">v<span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 7pt">&nbsp; </span></span><!--[endif]-->Nhiệt độ&nbsp;: nhiệt độ m&ocirc;i trường + 5<sup>0</sup>C đến 380<sup>0</sup>C</p> <p class="style32" style="margin: 0in 0in 0.0001pt 0.25in; text-indent: -0.05in"><!--[if !supportLists]--><span style="font-family: Wingdings">v<span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 7pt">&nbsp; </span></span><!--[endif]-->K&iacute;ch thước tổng&nbsp;: 200(W)x250(D)x110(H)mm</p> <p class="style32" style="margin: 0in 0in 0.0001pt 0.25in; text-indent: -0.05in"><!--[if !supportLists]--><span style="font-family: Wingdings">v<span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 7pt">&nbsp; </span></span><!--[endif]-->Năng lượng ti&ecirc;u thụ&nbsp;: Tối đa 500 watt, 4.0 amp.</p> <p class="style32" style="margin: 0in 0in 0.0001pt 0.25in; text-indent: -0.05in"><!--[if !supportLists]--><span style="font-family: Wingdings">v<span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 7pt">&nbsp; </span></span><!--[endif]-->Nguồn&nbsp;: 220V, 50/60 Hz</p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: CÔNG TY TNHH KHOA HỌC HỢP NHẤT
- Địa chỉ: số 4 Nguyễn ĐÌnh CHiểu, quận 1
- Điện thoại: 0973890160 - Fax: 0839106816
- email: thom@uscivn.com
 

Đối tác


Top