Bi o ga Nhựa Composite _ Giải Pháp Tối Ưu

  • Thread starter anhthai_thaibinh
  • Ngày gửi
A

anhthai_thaibinh

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyen Van Thai
- Địa chỉ: Km8 - KCN ĐÔNG ĐỘNG - ĐÔNG HƯNG - THÁI BÌNH
- Tel, Fax: 0363851112 - 0902039817 ::: FaX ::: FaX ::: FaX
- email: ctyanhthai@yahoo.com.vn
================================

<div id="\&quot;\\&quot;raovat_description\\&quot;\&quot;"><p>- Xăng đ&atilde; tăng 2.900đ/l&iacute;t&nbsp;l&ecirc;n gi&aacute; 19.300đ/l&iacute;t, <strong>Điện</strong> tăng gi&aacute;, <strong>Than</strong> tăng gi&aacute;, <strong>Nước</strong> tăng gi&aacute; sẽ k&eacute;o theo tất cả c&aacute;c h&agrave;ng h&oacute;a ăn theo cũng tăng gi&aacute; dẫn tới chi ph&iacute; đầu v&agrave;o của c&aacute;c hộ chăn nu&ocirc;i, c&aacute;c trang trại, c&aacute;c KCN, ... đều tăng l&agrave;m giảm đi một phần lợi nhuận của c&aacute;c hộ chăn nu&ocirc;i, c&aacute;c trang trại, c&aacute;c cty.<br /><br />Giải ph&aacute;p tối ưu mang lại nhiều lợi &iacute;ch nhất cho c&aacute;c hộ chăn nu&ocirc;i, c&aacute;c trang trại, c&aacute;c KCN, ... cũng như cho m&ocirc;i trường đ&oacute; l&agrave; sử dụng hầm Biogas composite.</p><p>- Bể bằng chất liệu nhựa Composite c&oacute; độ bền cao v&agrave; k&iacute;n tuyệt đối, v&igrave; thế c&oacute; thể kiểm tra độ k&iacute;n ngay sau khi lắp đặt bể. Kh&ocirc;ng c&oacute; khả năng g&atilde;y nứt, kh&ocirc;ng bị d&ograve; kh&iacute; trong điều kiện m&oacute;ng yếu, l&uacute;n, nứt, kh&ocirc;ng bị axit, Bazơ ăn m&ograve;n&hellip;</p><p>- Hiệu suất kh&ocirc;ng kh&iacute; của bể BIOGAS COMPOSITE cao v&igrave; chịu được &aacute;p suất lớn v&agrave; k&iacute;n tuyệt đối, c&oacute; khả năng tự động ph&aacute; v&aacute;ng 100% v&agrave; chuyển ho&aacute; l&ecirc;n men kỵ kh&iacute; 100%.</p><p>- Lắp đặt bể BIOGAS COMPOSITE kh&ocirc;ng tốn nhiều thời gian v&agrave; c&ocirc;ng nh&acirc;n lắp đặt, kể cả c&ocirc;ng vận chuyển, lắp đặt 2-4 giờ l&agrave; xong, ta đổ ph&acirc;n ủ trước v&agrave;o l&agrave; d&ugrave;ng được ngay.</p><p>- Bể BIOGAS COMPOSITE c&oacute; &aacute;p lực kh&iacute; Gas cao đến 1,6m cột nước v&agrave; khả năng tự điều &aacute;p kh&iacute; Gas, Gas qu&aacute; nhiều bể tự động xả kh&iacute; th&ocirc;ng qua hai cột điều &aacute;p kh&ocirc;ng cần van an to&agrave;n. Tự động ph&aacute; v&aacute;ng 100%</p><p>- Bể BIOGAS COMPOSITE khi sử dụng kh&ocirc;ng phải lấy ph&acirc;n b&atilde; ra khỏi bể m&agrave; ph&acirc;n đ&atilde; ph&acirc;n huỷ hết c&ograve;n b&atilde; tự động đẩy ra bể. H&agrave;ng năm kh&ocirc;ng mất tiền dọn bể v&agrave; ph&aacute; v&aacute;ng.</p><p>- Bể BIOGAS COMPOSITE c&oacute; thể lắp đặt mọi địa h&igrave;nh kh&aacute;c nhau, đặc biệt v&ugrave;ng trũng khi đ&agrave;o c&oacute; nước việc lắp đặt rất đơn giản</p><p>- Bể BIOGAS COMPOSITE khi lắp đặt xong, d&ugrave;ng một thời gian tại địa điểm kh&ocirc;ng ph&ugrave; hợp c&oacute; thể đ&agrave;o l&ecirc;n di chuyển đi nơi kh&aacute;c một c&aacute;ch dễ d&agrave;ng. Khi gặp sự cố xử l&yacute; trong v&ograve;ng một giờ l&agrave; xong, đổ ph&acirc;n l&agrave; sử dụng được ngay.</p><p>- Bể BIOGAS COMPOSITE c&oacute; thể lắp đặt th&ecirc;m nhiều c&aacute;c thiết bị phụ để n&acirc;ng cao t&iacute;nh hiệu suất sinh kh&iacute; như: khử m&ugrave;i, m&aacute;y ph&aacute;t điện chạy bằng Gas, nồi cơm điiện chạy bằng Gas, b&igrave;nh nước n&oacute;ng chạy bằng Gas, thắp s&aacute;ng...</p><p>&nbsp;Lắp đặt ho&agrave;n thiện:</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Bể Biogas Composite h&igrave;nh cầu&nbsp; đường k&iacute;nh&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong><em>1,9m</em></strong></p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Bể Biogas Composite h&igrave;nh cầu&nbsp; đường k&iacute;nh<strong><em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2,25m</em></strong></p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Bể Biogas Composite h&igrave;nh cầu&nbsp; đường k&iacute;nh&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong><em>2,4m</em></strong></p><p>&nbsp;</p><p>Th&ocirc;ng số kỹ thuật dưới đ&acirc;y thể hiện r&otilde; ưu điểm của vật liệu composite d&ugrave;ng l&agrave;m hầm bể biogas m&agrave; Trung T&acirc;m Kỹ Thuật Ti&ecirc;u Chuẩn Đo Lường Chất Lượng 1 đ&atilde; kiểm định. <strong>Số </strong><strong>09/0349/TN3 - CS ng&agrave;y 15/04/2009</strong><strong>&nbsp;</strong></p><table cellspacing="0" cellpadding="0" border="1"><tbody><tr><td>STT <p>&nbsp;</p></td><td>T&ecirc;n Chỉ Ti&ecirc;u <p>&nbsp;</p></td><td>Đơn Vị <p>&nbsp;</p></td><td>Phương Ph&aacute;p Thử <p>&nbsp;</p></td><td>Kết Quả <p>&nbsp;</p></td></tr><tr><td>1 <p>&nbsp;</p></td><td>Độ bền k&eacute;o đứt <p>&nbsp;</p></td><td>N / cm<sup>2</sup> <p>&nbsp;</p></td><td>ISO 527: 1997 <p>&nbsp;</p></td><td>10421 <p>&nbsp;</p></td></tr><tr><td>2 <p>&nbsp;</p></td><td>Độ bền uốn <p>&nbsp;</p></td><td>N / mm<sup>2</sup> <p>&nbsp;</p></td><td>ISO 178: 2000 <p>&nbsp;</p></td><td>192 <p>&nbsp;</p></td></tr><tr><td>3 <p>&nbsp;</p></td><td>Độ bền va đập <p>&nbsp;</p></td><td>KJ / m<sup>2</sup> <p>&nbsp;</p></td><td>ISO 179: 2001 <p>&nbsp;</p></td><td>90,11 <p>&nbsp;</p></td></tr></tbody></table><font size="3"><font size="3"><p><strong>C&Ocirc;NG TY SX&nbsp;&amp; TM &nbsp;ANH TH&Aacute;I ch&uacute;ng t&ocirc;i hiện đang t&igrave;m đại l&yacute; ph&acirc;n phối, đối t&aacute;c lắp đặt, chuyển giao hầm bể biogas composite tr&ecirc;n to&agrave;n quốc.</strong> <strong>Hợp t&aacute;c cung cấp c&aacute;c sản phẩm d&ugrave;ng kh&iacute; sinh học Biogas.</strong><strong>&nbsp;</strong></p></font><p>Xem th&ecirc;m nhiều th&ocirc;ng tin thiết thực tại : <a href="http://agriviet.com/%22http://agriviet.com/%22http://vn.360plus.yahoo.com/ctyanhthai/article?mid=57\\&quot;\&quot;" target="\&quot;\\&quot;_blank\\&quot;\&quot;" rel="\&quot;\\&quot;nofollow\\&quot;\&quot;">http://vn.360plus.yahoo.com/ctyanhthai/</a></p><p>Email: <a href="http://agriviet.com/%22http://agriviet.com/%22mailto:ctyanhthai@yahoo.com.vn/%22/%22" target="\&quot;\\&quot;_blank\\&quot;\&quot;" rel="\&quot;\\&quot;nofollow\\&quot;\&quot;">ctyanhthai@yahoo.com.vn</a></p><p><strong>Website:</strong><strong> http://biogas-anhthai.divivu.com/</strong></p><font size="3"><font size="3"><p><strong>Ngư</strong><strong>ời li&ecirc;n hệ: NGUYỄN VĂN TH&Aacute;I (Gi&aacute;m Đốc)</strong></p></font><p><strong>Điện thoại trụ sở ch&iacute;nh: 0363851112</strong><strong>&nbsp;</strong></p><p><strong>Hot line: 0902039817</strong><strong>&nbsp;</strong></p><p>Địa chỉ trụ sở ch&iacute;nh: Km8 - KCN Đ&Ocirc;NG ĐỘNG - Đ&Ocirc;NG HƯNG - TH&Aacute;I B&Igrave;NH</p></font></font></div>
 

Top