Bình Dương chim trĩ đỏ, chim trĩ xanh

#1
<strong>B&igrave;nh Dương b&aacute;n c</strong><strong>him trĩ </strong><strong>7 m&agrave;u </strong><strong>đỏ LH 0977</strong><strong> </strong><strong>044</strong><strong> </strong><strong>714 <br /></strong><strong><a href="http://www.tramchimviet.com/"><font size="3">www.tramchimviet.com</font></a></strong><font size="3"><strong> : Trại G&agrave; kiểng Ho&agrave;ng Nam chuy&ecirc;n B&aacute;n g&agrave; Phoenix, g&agrave; th&aacute;i,</strong><strong> </strong><strong>Chim Trỉ đỏ, Chim Trĩ Trắng,</strong><strong> Chim Trĩ V&agrave;ng,</strong><strong> G&agrave; L&ocirc;i Trắng, Nh&iacute;m, chim Trĩ Xanh, chim C&ocirc;ng Xanh</strong><strong>, g&agrave; l&ocirc;i h&ocirc;ng t&iacute;a,</strong><strong> G&agrave; Rosecomb &Uacute;c, G&agrave; Vảy C&aacute;, G&agrave; M&atilde; Lại</strong><strong>(M&atilde; m&aacute;i)</strong><strong>, Trĩ 7 m&agrave;u đỏ,</strong><strong> </strong><strong>G&agrave; chuối tuyết, G&agrave; Th&aacute;i m&agrave;u, G&agrave; Phượng Ho&agrave;ng</strong><strong>, G&agrave; yuki nhật.</strong><strong> <a href="http://www.tramchimviet.com/">www.tramchimviet.com</a></strong><strong><br /></strong></font><strong><span /><br /></strong><font size="3"><strong>B&igrave;nh Dương b</strong><strong>&aacute;n số lượng lớn tại số 110 ấp Thạnh H&ograve;a X&atilde; Thạnh Hội,T&acirc;n Uy&ecirc;n B&igrave;nh Dương gi&aacute; cực rẽ c&aacute;ch cầu Thạnh Hội 700m (Hỏi nh&agrave; Mai Ho&agrave;ng Nam) số điện thoại : 0977 044 714 &ndash; 0912174706 Anh Nam. H&acirc;n hạnh được đ&oacute;n tiếp. </strong><strong>T</strong><strong>ham khảo tại </strong><strong><a href="http://www.tramchimviet.com/">www.tramchimviet.com</a></strong><strong><br /></strong></font><strong>Trang Trại cam kết về gi&aacute; v&agrave; chất lượng.<br /></strong><strong><p><font size="3">&nbsp;</font></p></strong>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: MAI HOANG NAM
- Địa chỉ: THANH HO65OI TÂN UYÊN BÌNH DƯƠNG
- Điện thoại: 0977044714 - Fax:
- email: tramchimviet@gmail.com
 

Top
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx