BỒ CÂU PHÁP GIỐNG

  • Thread starter trunghoa
  • Ngày gửi
T

trunghoa

Guest
#1
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 7.5pt; line-height: 17pt">&nbsp;</p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 7.5pt; line-height: 17pt"><strong><span style="font-size: 13.5pt; font-family: Arial; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: silver">Cơ sở cung cấp chim Bồ c&acirc;u giống</span></strong><span style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: silver"></span></p> <p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 18pt; font-family: Arial; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: silver">B&aacute;n chim Bồ C&acirc;u thịt , chim giống ( Ta, Ph&aacute;p) cho c&aacute;c : Nh&agrave; h&agrave;ng , Kh&aacute;ch Sạn ,qu&aacute;n ăn tại H&agrave; Nội, chim bảo đảm chất lượng thịt , c&acirc;n nặng từ 600 - 800 g / con .</span></strong><span style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: silver"></span></p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 17pt"><strong><span style="font-size: 13.5pt; font-family: Tahoma; color: #e4004c; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: silver; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">1/ Bảng gi&aacute; tham khảo của cơ sở ch&uacute;ng t&ocirc;i :</span></strong><strong><span style="font-size: 13.5pt; font-family: Tahoma; color: #e4004c; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: silver; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><br /> <strong>- Chim thịt l&agrave; : 70,000 đ/Con (1 th&aacute;ng)</strong><br /> <strong>- Chim giống : 180,000 đ/ d&ocirc;i (1,5 - 2 th&aacute;ng)</strong></span></strong><span style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: silver"></span></p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 17pt"><strong><span style="font-size: 13.5pt; font-family: Tahoma; color: #e4004c; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: silver; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">- chim giống: 250,000 đ/ đ&ocirc;i (2 th&aacute;ng- 4 th&aacute;ng)</span></strong><strong><span style="font-size: 13.5pt; font-family: Tahoma; color: #e4004c; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: silver; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><br /> <strong>- Chim đẻ : 380,000 đ / đ&ocirc;i (6 th&aacute;ng &ndash; 12 th&aacute;ng)</strong><br /> <strong>(G&iacute;a tr&ecirc;n c&oacute; thể thay đổi theo từng thời điểm v&agrave; theo số lượng đơn h&agrave;ng)</strong></span></strong><strong><span style="font-size: 13.5pt; font-family: Arial; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: silver">&nbsp;</span></strong><strong><span style="font-size: 13.5pt; font-family: Tahoma; color: blue; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: silver; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">2/ G&iacute;a b&aacute;n chuồng nu&ocirc;i chim gh&eacute;p c&ocirc;ng nghiệp : quy c&aacute;ch 1m x 50 x 50 , hoặc 50x50x50 , khung sắt 2,2ly ,</span></strong><span style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: silver"></span></p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 17pt"><strong><span style="font-size: 13.5pt; font-family: Tahoma; color: blue; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: silver; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">- G&iacute;a b&aacute;n tại H&agrave; Nội : 130,000 đ / 1 chuồng&nbsp;(cho 1 đ&ocirc;i)</span></strong><span style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: silver"></span></p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 17pt"><strong><span style="font-size: 13.5pt; font-family: Tahoma; color: blue; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: silver; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">- G&iacute;a b&aacute;n tại H&agrave; Nội :250,000 đ / 1 chuồng&nbsp;(cho 2 đ&ocirc;i)</span></strong><strong><span style="font-size: 13.5pt; font-family: Tahoma; color: blue; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: silver; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><br /> <strong>- Số lượng 1 đơn h&agrave;ng : 20 C&aacute;i&nbsp;-&nbsp;</strong></span></strong><strong><span style="font-size: 18pt; font-family: Arial; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: silver">Qu&yacute; kh&aacute;ch c&oacute; nhu cầu vui l&ograve;ng liện hệ :</span></strong><strong><span style="font-size: 13.5pt; font-family: Tahoma; color: blue; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: silver; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">CƠ SỞ CHIM BỒ C&Acirc;U GIỐNG</span></strong><span style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: silver"></span></p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 17pt"><strong><span style="font-size: 13.5pt; font-family: Tahoma; color: blue; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: silver; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">Địa chỉ : Song v&acirc;n &ndash; T&acirc;n Y&ecirc;n - Bắc Giang&nbsp;</span></strong><strong><span style="font-size: 13.5pt; font-family: Tahoma; color: blue; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: silver; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><br /> <strong>ĐT :&nbsp; 0986973659</strong></span></strong><span class="apple-converted-space"><strong><span style="font-size: 13.5pt; font-family: Tahoma; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: silver; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">&nbsp;</span></strong></span><strong><span style="font-size: 13.5pt; font-family: Tahoma; color: blue; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: silver; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><br /> <strong>Mail : ifone.trunghoa@gmail.com</strong><br /> <strong>Y!M: trunghoad</strong><br /> <strong>Skype : stock20112</strong><br /> </span></strong><strong><span style="font-size: 13.5pt; font-family: Arial; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: silver">RẤT CẢM ƠN QU&Yacute; KH&Aacute;CH H&Agrave;NG Đ&Atilde; QUAN T&Acirc;M V&Agrave; ỦNG HỘ CH&Uacute;NG T&Ocirc;I TRONG THỜI GIAN QUA&nbsp;</span></strong><span style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: silver"></span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt; font-family: Tahoma; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: silver">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal"><a target="_blank" href="http://sannong.cntv.cn/program/kejiyuan/20120320/109103.shtml"><span style="font-size: 11.5pt; font-family: Verdana; color: black; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">http://sannong.cntv.cn/program/kejiyuan/20120320/109103.shtml</span></a><span style="font-size: 14pt; font-family: Tahoma; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: silver"></span></p><p>&nbsp;</p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: trunghoa
- Địa chỉ: hoàng vân -song vân - tân yên - bắc giang
- Điện thoại: 0906185078 - Fax:
- email: ifone.trunghoa@gmail.com
 

Top
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx