BỒ CÂU PHÁP VÀ THÕ MỸ CÂY CÃNH CÁC LOẠI

  • Thread starter LE HOANG BINH
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
L

LE HOANG BINH

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: LE HOANG BINH
- Địa chỉ: NINH HOA KHANH HOA
- Tel, Fax: ::: FaX 01652942690
- email: BETAY_PA@YAHOO.COM
================================

<span class="Apple-style-span" style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium"><table class="standardForm" cellspacing="0" cellpadding="0" style="margin-top: 3px; border-bottom-style: initial; border-left-style: initial; border-top-style: initial; border-right-style: initial; border-width: 1px; border-color: initial" width="501" border="0"><tbody><tr class="standardRow" style="margin-top: 2px"><td class="table-cell-member2" style="border-bottom-width: 0px; border-bottom-style: initial; border-bottom-color: initial">99&nbsp;</td></tr><tr class="standardRow" style="margin-top: 2px"><td class="standardLabel2" style="width: 27px; padding-left: 15px; border-bottom-width: 0px; border-bottom-style: initial; border-bottom-color: initial; border-right-width: 0px; border-right-style: initial; border-right-color: initial; font-weight: bold; font-size: 13px; color: #2470a0">H&igrave;nh ảnh:</td><td class="table-cell-member2" style="border-bottom-width: 0px; border-bottom-style: initial; border-bottom-color: initial"><img width="400" src="http://www.enbien.com/club/image/advert/128533328182977.jpg" border="0" />&nbsp;</td></tr><tr class="standardRow" style="margin-top: 2px"><td class="standardLabel2" style="width: 27px; padding-left: 15px; border-bottom-width: 0px; border-bottom-style: initial; border-bottom-color: initial; border-right-width: 0px; border-right-style: initial; border-right-color: initial; font-weight: bold; font-size: 13px; color: #2470a0">Chi tiết tin</td><td class="table-cell-member2" style="border-bottom-width: 0px; border-bottom-style: initial; border-bottom-color: initial"><p><a rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration: none; color: black" href="http://www.upanh.com/uploaded/s=e0b97cd99a5da8d609ee07f9e1c90c6d">http://www.upanh.com/uploaded/s=e0b97cd99a5da8d609ee07f9e1c90c6d</a></p><p>CHUYEN CUNG CẤP C&Acirc;Y C&Atilde;NH THEO ĐƠN ĐẶT H&Agrave;NG XIN V&Agrave;O TRANG WEB TR&Ecirc;N XEM H&Agrave;NG</p><p>LIEN HE ANH BINH: 01652942690 NINH HOA KHANH HOA VA BAN BO CAU PHAP SIEU THIT CAN NANG 0,9 DEN 1,2 KG NUOI NHOT VA THO MY NANG 4,5 DEN5KG 35 DEN 40 NGAY DE MOT LUA MOI LUA TU 7 DEN 9 CON</p></td></tr></tbody></table></span>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Top