Bồ câu vị thuốc trị bệnh (bán bồ câu tại Quảng Nam, Miền trung)

#1
<p class="MsoNormal"><span style="font-family: Tahoma; color: red; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>THẾ GIỚI LO&Agrave;I VẬT</strong></span><strong><span style="font-family: Tahoma; color: red"><br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<span style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">ĐT: 0932 381 798</span></span></strong><span style="font-family: Tahoma; color: red"><br /> </span><span style="font-size: 7pt; font-family: Tahoma">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<span style="font-size: 7pt; color: #003366; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white">(GIAO DỊCH TO&Agrave;N QUỐC, ĐẠI L&Yacute; RỘNG KHẮP, L&Agrave;M VIỆC CHUY&Ecirc;N NGHIỆP)</span></span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 7pt; font-family: Tahoma; color: #003366; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 7pt; font-family: Tahoma">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 7pt; font-family: Tahoma; color: fuchsia; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">Địa chỉ uy t&iacute;n v&agrave; tin cậy chuy&ecirc;n cung cấp, thu mua c&aacute;c sản phẩm đặc sản với gi&aacute; cả hợp l&yacute;.</span><span style="font-size: 7pt; font-family: Tahoma; color: fuchsia"><br /> <span style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">ĐỊA CHỈ GIAO DỊCH: TO&Agrave;N QUỐC, MIỀN TRUNG (Đ&Agrave; NẴNG, QUẢNG NAM, QUẢNG NG&Atilde;I, B&Igrave;NH ĐỊNH, PH&Uacute; Y&Ecirc;N, KH&Aacute;NH H&Ograve;A, NINH THUẬN, B&Igrave;NH THUẬN, THỪA THI&Ecirc;N HUẾ, QUẢNG B&Igrave;NH, QUẢNG TRỊ, H&Agrave; TĨNH, NGHỆ AN, THANH H&Oacute;A</span></span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 7pt; font-family: Tahoma; color: fuchsia; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal"><strong><span style="font-family: Tahoma; color: red; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">BỒ C&Acirc;U VỊ THUỐC TRỊ BỆNH</span></strong></p> <h2 style="margin-top: 5pt; margin-right: 10pt; margin-bottom: 5pt; margin-left: 10pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: #efefef; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><span style="font-size: 12pt; color: red">&nbsp;</span></h2> <h2 style="margin-top: 5pt; margin-right: 10pt; margin-bottom: 5pt; margin-left: 10pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: #efefef; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><span style="font-size: 12pt; color: navy">Theo đ&ocirc;ng y, thịt bồ c&acirc;u t&iacute;nh b&igrave;nh, vị mặn, dinh dưỡng phong ph&uacute;, thơm, vị ngọt, l&agrave; loại thực phẩm tốt cho người gi&agrave;, trẻ em, người bệnh v&agrave; sản phụ.</span></h2> <p style="margin-top: 0.1pt; margin-right: 0in; margin-bottom: 0.1pt; margin-left: 0in; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: #efefef; outline-style: none; outline-width: initial; outline-color: initial; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><span style="color: navy">Chim bồ c&acirc;u l&agrave; loại động vật thuộc họ chim g&aacute;y, t&ecirc;n kh&aacute;c l&agrave; bồ c&acirc;u nh&agrave;, chim c&acirc;u, l&agrave; lo&agrave;i chim được nh&acirc;n d&acirc;n nu&ocirc;i rộng r&atilde;i. C&oacute; nhiều giống rất kh&aacute;c nhau về k&iacute;ch thước v&agrave; m&agrave;u sắc, được ph&acirc;n chia th&agrave;nh c&aacute;c nh&oacute;m như bồ c&acirc;u đưa thư, bồ c&acirc;u bay lượn, bồ c&acirc;u cảnh v&agrave; bồ c&acirc;u thịt. Trong đ&oacute;, chỉ c&oacute; bồ c&acirc;u thịt được d&ugrave;ng phổ biến l&agrave;m thực phẩm v&agrave; l&agrave;m thuốc chữa bệnh.</span></p> <span style="outline-style: none; outline-width: initial; outline-color: initial"> </span><table class="MsoNormalTable" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" align="left" width="45.2pt" style="background-color: white; border-collapse: collapse; margin-left: 2.5pt; margin-right: 2.5pt; margin-top: 0.25pt; margin-bottom: 0.25pt; outline-style: none; outline-width: initial; outline-color: initial; -webkit-border-horizontal-spacing: 0px; -webkit-border-vertical-spacing: 0px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; border-color: initial"> <tbody><tr style="height: 18.65pt; outline-style: none; outline-width: initial; outline-color: initial"> <td valign="top" style="padding-top: 0in; padding-right: 0in; padding-bottom: 0in; padding-left: 0in; height: 18.65pt; outline-style: none; outline-width: initial; outline-color: initial; border-color: initial"> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center"><span style="color: navy">&nbsp;</span></p> </td> </tr> </tbody></table> <p class="MsoNormal" style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: #efefef; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><span style="color: navy">Theo đ&ocirc;ng y, thịt bồ c&acirc;u t&iacute;nh b&igrave;nh, vị mặn, dinh dưỡng phong ph&uacute;, thơm, vị ngọt, l&agrave; loại thực phẩm tốt cho người gi&agrave;, trẻ em, người bệnh v&agrave; sản phụ. Trứng bồ c&acirc;u c&oacute; chứa protein 9,5% chất b&eacute;o 6,4%, hợp chất đường v&agrave; calci, sắt, phốt pho...</span></p> <p class="MsoNormal" style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: #efefef; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><span style="color: navy">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: #efefef; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><span style="color: navy">Thịt chim bồ c&acirc;u c&oacute; t&aacute;c dụng bổ thận kiện t&igrave; vị, &iacute;ch kh&iacute; huyết. D&ugrave;ng cho trường hợp g&acirc;y yếu, hư nhược, ti&ecirc;u kh&aacute;t, hay qu&ecirc;n, mất ngủ, thần kinh suy nhược, dinh dưỡng kh&ocirc;ng tốt, phụ nữ huyết hư tắc kinh... Trong y học cổ truyền, chim bồ c&acirc;u được d&ugrave;ng với t&ecirc;n thuốc l&agrave; c&aacute;p điểu hay gia c&aacute;p gồm thịt chim (c&aacute;p điểu nhục), tiết chim (c&aacute;p điểu huyết). Trong một số trường hợp, trứng chim (c&aacute;p điểu no&atilde;n) cũng được d&ugrave;ng.</span></p> <p style="margin-top: 0in; margin-right: 0in; margin-left: 0in; margin-bottom: 0.0001pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: #efefef; outline-style: none; outline-width: initial; outline-color: initial; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><span style="outline-style: none; outline-width: initial; outline-color: initial"><u><span style="color: navy">Sau đ&acirc;y l&agrave; một số b&agrave;i thuốc &aacute;p dụng:</span></u></span><span style="color: navy"></span></p> <p style="margin-top: 0in; margin-right: 0in; margin-left: 0in; margin-bottom: 0.0001pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: #efefef; outline-style: none; outline-width: initial; outline-color: initial; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><span style="outline-style: none; outline-width: initial; outline-color: initial"><strong><span style="color: navy">B&agrave;i 1:</span></strong></span><span class="apple-converted-space"><span style="color: navy">&nbsp;</span></span><span style="color: navy">Chữa suy nhược cơ thể: Chim bồ c&acirc;u 2 con, ho&agrave;i sơn 15g , long nh&atilde;n 10g, mộc nhĩ trắng 10g, hạt sen 15g, đ&ocirc;ng tr&ugrave;ng hạ thảo 15g, một &iacute;t gừng v&agrave; đường ph&egrave;n. C&aacute;ch l&agrave;m: chim bồ c&acirc;u bỏ nội tạng, l&agrave;m sạch l&ocirc;ng để r&aacute;o nước. Hạt sen cho v&agrave;o nồi luộc qua, d&ugrave;ng đũa khuấy nhanh, b&oacute;c bỏ vỏ ngo&agrave;i. Mộc nhĩ trắng ng&acirc;m trong nước ấm, rửa sạch. Hạt sen v&agrave; chim cho v&agrave;o b&aacute;t hấp, tr&ecirc;n rắc một lớp gừng rồi cho tiếp đ&ocirc;ng tr&ugrave;ng hạ thảo, ho&agrave;i sơn, long nh&atilde;n, mộc nhĩ trắng v&agrave; đường ph&egrave;n v&agrave;o. Đổ nước s&ocirc;i v&agrave;o gần đầy b&aacute;t th&igrave; đậy lại, cho b&aacute;t v&agrave;o nồi nước s&ocirc;i hầm c&aacute;ch thủy trong 3 giờ l&agrave; d&ugrave;ng được. D&ugrave;ng trong 1 tuần.</span></p> <p style="margin-top: 0in; margin-right: 0in; margin-left: 0in; margin-bottom: 0.0001pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: #efefef; outline-style: none; outline-width: initial; outline-color: initial; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><span style="outline-style: none; outline-width: initial; outline-color: initial"><strong><span style="color: navy">B&agrave;i 2:</span></strong></span><span class="apple-converted-space"><span style="color: navy">&nbsp;</span></span><span style="color: navy">Chữa chứng liệt dương, thiếu m&aacute;u, hoa mắt hay cho&aacute;ng v&aacute;ng: Lấy chim bồ c&acirc;u non 1 con l&agrave;m thịt, bỏ l&ograve;ng ruột, cắt nhỏ, sấy kh&ocirc; gi&ograve;n, t&aacute;n bột mịn; đỗ trọng 120g sao tồn t&iacute;nh, t&aacute;n nhỏ c&ugrave;ng với muối rang 4g. Trộn đều c&aacute;c bột, luyện với mật ong l&agrave;m th&agrave;nh vi&ecirc;n bằng hạt ng&ocirc;. Ng&agrave;y uống hai lần, mỗi lần 15 vi&ecirc;n với nước ấm (thuốc bổ thận tr&aacute;ng dương).</span></p> <p style="margin-top: 0in; margin-right: 0in; margin-left: 0in; margin-bottom: 0.0001pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: #efefef; outline-style: none; outline-width: initial; outline-color: initial; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><span style="outline-style: none; outline-width: initial; outline-color: initial"><strong><span style="color: navy">B&agrave;i 3:</span></strong></span><span class="apple-converted-space"><span style="color: navy">&nbsp;</span></span><span style="color: navy">Để chữa kinh nguyệt kh&ocirc;ng đều, kinh bế l&acirc;u ng&agrave;y kh&ocirc;ng th&ocirc;ng: Lấy tiết chim trộn với bột xơ mướp đốt tồn t&iacute;nh l&agrave;m th&agrave;nh b&aacute;nh, phơi kh&ocirc;; khi d&ugrave;ng, t&aacute;n nhỏ, ng&agrave;y uống hai lần, mỗi lần 8g với rượu v&agrave;o l&uacute;c đ&oacute;i.</span></p> <p style="margin-top: 0in; margin-right: 0in; margin-left: 0in; margin-bottom: 0.0001pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: #efefef; outline-style: none; outline-width: initial; outline-color: initial; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><span style="outline-style: none; outline-width: initial; outline-color: initial"><strong><span style="color: navy">B&agrave;i 4:</span></strong></span><span class="apple-converted-space"><span style="color: navy">&nbsp;</span></span><span style="color: navy">Bổ tỳ, tăng cường kh&iacute; huyết, nhất l&agrave; cho người mới ốm dậy. C&aacute;ch l&agrave;m: Chim bồ c&acirc;u non 1 con, l&agrave;m thịt, bỏ ruột, chặt nhỏ; ho&agrave;ng kỳ 30g, c&acirc;u kỷ tử 30g, phơi kh&ocirc;, th&aacute;i nhỏ, trộn đều, th&ecirc;m nước, hấp c&aacute;ch thủy cho ch&iacute;n nhừ, th&ecirc;m gia vị, rồi ăn c&aacute;i, uống nước. Cứ 3 ng&agrave;y ăn một lần. D&ugrave;ng 3-5 lần.</span></p> <p style="margin-top: 0in; margin-right: 0in; margin-left: 0in; margin-bottom: 0.0001pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: #efefef; outline-style: none; outline-width: initial; outline-color: initial; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><span style="outline-style: none; outline-width: initial; outline-color: initial"><strong><span style="color: navy">B&agrave;i 5:</span></strong></span><span class="apple-converted-space"><span style="color: navy">&nbsp;</span></span><span style="color: navy">Hỗ trợ chữa đ&aacute;i th&aacute;o đường: Lấy thịt bồ c&acirc;u 1 con nấu ch&iacute;n với mộc nhĩ trắng 15g hoặc ho&agrave;i sơn 30g v&agrave; ngọc tr&uacute;c 20g. Ăn c&aacute;i, uống nước l&agrave;m một lần trong ng&agrave;y, kh&ocirc;ng d&ugrave;ng gia vị, ăn nhạt</span></p> <p style="margin-top: 0in; margin-right: 0in; margin-left: 0in; margin-bottom: 0.0001pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: #efefef; outline-style: none; outline-width: initial; outline-color: initial; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><span style="outline-style: none; outline-width: initial; outline-color: initial"><strong><span style="color: navy">B&agrave;i 6:</span></strong></span><span class="apple-converted-space"><span style="color: navy">&nbsp;</span></span><span style="color: navy">Chữa v&aacute;ng đầu, hoa mắt, tim đập kh&ocirc;ng đều, mất ngủ: D&ugrave;ng 30g ngũ vị tử, 30g khởi tử, 30g h&agrave; thủ &ocirc; đem nấu lấy nước, d&ugrave;ng nước thuốc n&agrave;y luộc 4 quả trứng chim bồ c&acirc;u, gia th&ecirc;m 100g rượu nếp c&aacute;i. Khi trứng ch&iacute;n cho th&ecirc;m 50g đường đỏ, bỏ vỏ trứng, ăn trứng v&agrave; h&uacute;p nước l&uacute;c c&ograve;n n&oacute;ng.</span></p> <p style="margin-top: 0in; margin-right: 0in; margin-left: 0in; margin-bottom: 0.0001pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: #efefef; outline-style: none; outline-width: initial; outline-color: initial; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><span style="outline-style: none; outline-width: initial; outline-color: initial"><strong><span style="color: navy">B&agrave;i 7:</span></strong></span><span class="apple-converted-space"><span style="color: navy">&nbsp;</span></span><span style="color: navy">Chữa chứng ra mồ h&ocirc;i trộm: D&ugrave;ng một con bồ c&acirc;u, 20g ho&agrave;ng kỳ, 25g kỷ tử. Bồ c&acirc;u l&agrave;m sạch, bỏ hết nội tạng, rồi cho ho&agrave;ng kỳ, kỷ tử v&agrave;o bụng v&agrave; kh&acirc;u lại rồi hấp c&aacute;ch thủy. Khi ch&iacute;n bỏ x&aacute;c ho&agrave;ng kỳ, kỷ tử, chỉ d&ugrave;ng thịt chim v&agrave; nước. D&ugrave;ng 3 lần c&aacute;ch nhau 5 ng&agrave;y, chứng mồ h&ocirc;i trộm sẽ đỡ.</span></p> <p style="margin-top: 0in; margin-right: 0in; margin-left: 0in; margin-bottom: 0.0001pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: #efefef; outline-style: none; outline-width: initial; outline-color: initial; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><span style="outline-style: none; outline-width: initial; outline-color: initial"><strong><span style="color: navy">B&agrave;i 8:</span></strong></span><span class="apple-converted-space"><span style="color: navy">&nbsp;</span></span><span style="color: navy">Chữa xuất tinh sớm, mộng tinh, dinh tinh: D&ugrave;ng một con chim bồ c&acirc;u đực, cắt tiết giữ lại, l&agrave;m sạch, bỏ nội tạng; 30g ho&agrave;ng tinh; 15g &iacute;ch trĩ nh&acirc;n; 30g ngũ bội tử; 30g khởi tử; 200ml rượu nếp c&aacute;i. Hầm ch&iacute;n bằng lửa nhỏ rồi ăn n&oacute;ng.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: right; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: #efefef; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><span style="color: navy">B&aacute;c sĩ&nbsp;<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span><strong><span style="outline-style: none; outline-width: initial; outline-color: initial">Trần Văn Thuấn</span></strong></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: right; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: #efefef; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><em><span style="color: navy"><span style="outline-style: none; outline-width: initial; outline-color: initial">SKDS</span></span></em><span style="color: navy"></span></p> <p style="margin-top: 0in; margin-right: 0in; margin-left: 0in; margin-bottom: 0.0001pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: #efefef; outline-style: none; outline-width: initial; outline-color: initial; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><span style="color: navy"><a style="outline-style: none; outline-width: initial; outline-color: initial" href="http://kitschow.blogspot.com/2009/02/214-spinach-tofu-soup-recipe.html"></a>&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 7pt; font-family: Tahoma; color: red; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">THẾ GIỚI LO&Agrave;I VẬT ĐỊA CHỈ UY T&Iacute;N CHUY&Ecirc;N CUNG CẤP</span><span style="font-size: 7pt; font-family: Tahoma; color: navy"><br /> <span style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">- Bồ c&acirc;u (nu&ocirc;i c&ocirc;ng nghiệp)</span><br /> <span style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">- C&aacute; giống</span><br /> <span style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">- D&ecirc;</span><br /> <span style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">- Thỏ</span><br /> <span style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">- Kỳ đ&agrave;</span><br /> <span style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">- Chim Trĩ</span><br /> <span style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">- Nh&iacute;m</span><br /> <span style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">- Kỳ nh&ocirc;ng (gi&ocirc;ng)</span><br /> <span style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">- Nấm lim xanh (thương hiệu Ti&ecirc;n Phước).</span><br /> <span style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">- S&acirc;m Ngọc Linh.</span><br /> <span style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">- Dế.</span><br /> <span style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">- B&ograve; cạp.</span><br /> <span style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">- C&aacute; Ngựa.</span><br /> <span style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">- Tắc k&egrave;.</span><br /> <span style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">- Kỳ t&ocirc;m.</span><br /> <span style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">- Mối ch&uacute;a.</span><br /> <span style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">- V&agrave; c&aacute;c lo&agrave;i vật kh&aacute;c</span><br /> <span style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">H&atilde;y li&ecirc;n hệ ngay với &ldquo;THẾ GIỚI LO&Agrave;I VẬT&rdquo; để được cung cấp những sản phẩm chất lượng nhất.</span><br /> <span style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">ĐT: 0932 381 798.</span><br /> <span style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">Web: http://thegioiloaivat.mov.vn/</span><br /> <span style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">Web: dacsanquangnam.weebly.com</span><br /> <span style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">Thế giới lo&agrave;i vật, Tam Kỳ, Quảng Nam.<br /> <!--[if !supportLineBreakNewLine]--><br /> <!--[endif]--><span style="-webkit-box-shadow: none !important" /></span></span></p> <p class="MsoNormal"><span style="color: navy">&nbsp;</span></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: thế giới loài vật
- Địa chỉ: Tam Kỳ, Quảng Nam
- Điện thoại: 0932 381 798 - Fax:
- email: thegioiloaivat@gmail.com
 

V

vuhoa

Guest
#2
Bồ Câu Đua

Nếu bạn có quan tâm đến giống bồ câu đua thì vui lòng liên hệ a.Hoà dt : 01243152777 ( TT Núi thành,Quảng Nam),rất vui được giao lưu với bạn.
 

chienqt

Lữ khách
#3
Thu mua bồ câu thịt, ra ràng

Công ty chúng tôi thu mua bồ câu thịt (bồ câu dò), bồ câu ra ràng số lượng ổn định.

Bồ câu còn sống và bồ câu thịt đã đóng gói

Liên hệ:

ĐC: k34/36 Lê Hữu Trác - Đà Nẵng.

ĐT: 0933625171

Email: chienqt@gmail.com