Bồn nước - Bể Biogas - Bồn nuôi trồng thủy sản - Composite FRP

  • Thread starter Mau Pham
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
M

Mau Pham

Guest
#1
<table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" class="form_table"><tbody><tr><td class="form_name">Th&ocirc;ng tin chi tiết</td> <td class="link_show_hide"> <a title="Ẩn/Hiện nội dung chi tiết" class="button_show_hide hide" id="show_hide_raovat_content">Ẩn/Hiện nội dung chi tiết</a> </td> </tr> </tbody></table> <p class="p_first">C&ocirc;ng ty <strong>TNHH EPM PLASTICS </strong>l&agrave; c&ocirc;ng ty 100% vốn nước ngo&agrave;i. Lĩnh vực hoạt động ch&iacute;nh l&agrave; sản xuất v&agrave; cung cấp c&aacute;c sản phẩm Composite v&agrave; Plastics.</p> <p>Chuy&ecirc;n sản xuất c&aacute;c loại bồn bằng vật liệu <strong>Composite FRP bồn nước, bồn nước thải, bồn đựng h&oacute;a chất, bồn chứa dầu, bồn tự hoại </strong></p> <p>(Xem chi tiết tại đ&acirc;y: <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://composittech.com/gioi-thieu.html">http://composittech.com/gioi-thieu.html</a> )</p> <p><a rel="raovat_picture_tinyMCE" class="colorbox tooltip_picture cboxElement" target="_blank" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/17/xbb1336798998.jpg"><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/17/medium_xbb1336798998.jpg" /></a><a rel="raovat_picture_tinyMCE" class="colorbox tooltip_picture cboxElement" target="_blank" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/17/viz1336799135.JPG"><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/17/medium_viz1336799135.JPG" /></a><a rel="raovat_picture_tinyMCE" class="colorbox tooltip_picture cboxElement" target="_blank" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/17/eqc1336799206.JPG"><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/17/medium_eqc1336799206.JPG" /></a><a rel="raovat_picture_tinyMCE" class="colorbox tooltip_picture cboxElement" target="_blank" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/17/fcj1336799089.jpg"><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/17/medium_fcj1336799089.jpg" /></a><a rel="raovat_picture_tinyMCE" class="colorbox tooltip_picture cboxElement" target="_blank" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/17/sjg1336799101.jpg"><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/17/medium_sjg1336799101.jpg" /></a><a rel="raovat_picture_tinyMCE" class="colorbox tooltip_picture cboxElement" target="_blank" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/17/rmo1336799159.JPG"><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/17/medium_rmo1336799159.JPG" /></a></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>BỒN COMPOSITE&nbsp;<strong>FRP</strong></strong></p> <p>Ch&uacute;ng t&ocirc;i sản xuất c&aacute;c bồn FRP sử dụng cho việc chứa nước, h&oacute;a chất v&agrave; c&aacute;c ống dẫn h&oacute;a chất. C&aacute;c đặc t&iacute;nh hay quy c&aacute;ch của bồn dựa tr&ecirc;n việc kết hợp c&aacute;c loại keo (resin) tổng hợp kh&aacute;c nhau t&ugrave;y theo mục ti&ecirc;u sản xuất. Sản phẩm của ch&uacute;ng t&ocirc;i được l&agrave;m từ nhựa chất lượng cao c&oacute; khả năng chịu được nồng độ h&oacute;a chất v&agrave; nhiệt độ cao.</p> <p>Ngo&agrave;i ra, ch&uacute;ng t&ocirc;i sản xuất c&aacute;c mặt h&agrave;ng như: bồn uPVC, cPVC, PP, PVDF, HDPE được gia cố bằng lớp FRP phủ b&ecirc;n trong v&agrave; c&aacute;c bồn từ nhựa cảm nhiệt. Ch&uacute;ng t&ocirc;i sản xuất c&aacute;c loại bồn dựa tr&ecirc;n ti&ecirc;u chuẩn ASTM D3299-95a, BS4994, ASTM 4097 hay theo ti&ecirc;u chuẩn kỹ thuật được y&ecirc;u cầu.</p> <p><br /><strong>Bồn Composite FRP</strong> với h&igrave;nh dạng v&agrave; cấu tạo đa dạng:</p> <ul><li>Bồn Composite FRP dạng nằm ngang</li><li>Bồn Composite&nbsp;FRP dạng đứng</li><li>Bồn Composite&nbsp;FRP dạng h&igrave;nh trụ</li><li>Bồn Composite&nbsp;FRP dạng h&igrave;nh chữ nhật</li><li>Bồn Composite&nbsp;FRP theo khu&ocirc;n y&ecirc;u cầu</li><li>Bồn Composite&nbsp;FRP dạng đ&aacute;y h&igrave;nh n&oacute;n</li><li>Bồn Composite&nbsp;FRP dạng phễu</li><li>Bồn Composite&nbsp;FRP c&oacute; nắp</li><li>Bồn Composite&nbsp;FRP kh&ocirc;ng nắp</li><li>Bồn PVDF được gia cố b&ecirc;n trong d&agrave;y 3mm</li><li>Bồn Composite&nbsp;FRP c&oacute; ch&acirc;n v&agrave; kh&ocirc;ng ch&acirc;n</li><li>Bồn Composite&nbsp;FRP c&oacute; tay vịn v&agrave; thang, vv&hellip;</li></ul><p>Với c&aacute;c t&iacute;nh năng đặc biệt của vật liệu composite, Bồn FRP được sử dụng trong ng&agrave;nh c&ocirc;ng nghiệp dầu kh&iacute;, h&oacute;a ch</p> <p>&nbsp;</p> <p><br />Bồn FRP đựng axitất, dược phẩm, c&ocirc;ng nghiệp thực phẩm, xử l&yacute; nước, vv &hellip; C&aacute;c loại bồn được sử dụng phổ biến như:</p> <ul><li>Bể Composite&nbsp;FRP chứa nước</li><li>Bồn Composite&nbsp;FRP đựng nước tương</li><li>Bồn Composite&nbsp;FRP đựng nước mắm</li><li>Bồn Composite&nbsp;FRP đựng thực phẩm</li><li>Bồn Composite&nbsp;FRP Chứa dầu</li><li>Bồn tự hoại Composite&nbsp;FRP &nbsp; &nbsp;</li><li>Bồn Composite&nbsp;FRP xử l&yacute; nước thải</li><li><br />Bồn Composite&nbsp;FRP khuấy trộn h&oacute;a chất, vv</li></ul><p>&nbsp;</p> <p><strong>ỐNG COMPOSITE FRP</strong></p> <p><strong>&nbsp;</strong><strong><br /></strong>Với đặc t&iacute;nh nhẹ, dễ d&agrave;ng lắp đặt v&agrave; bảo tr&igrave;, sử dụng bền l&acirc;u, kh&ocirc;ng gỉ s&eacute;t, dễ tạo h&igrave;nh, chi ph&iacute; thấp, Hệ thống ống composite l&agrave; một lựa chọn mang lại hiệu quả cho chủ đầu tư v&agrave; người sử dụng.&nbsp;Ch&uacute;ng t&ocirc;i cung cấp hệ thống:</p> <ul><li>Ống Composite&nbsp;FRP cung cấp nước cho th&agrave;nh phố</li><li>Ống Composite&nbsp;FRP xử l&yacute; nước thải th&agrave;nh phố</li><li>Ống Composite&nbsp;FRP dẫn nước mưa tho&aacute;t khỏi th&agrave;nh phố</li><li>Ống Composite&nbsp;FRP cửa s&ocirc;ng (trước khi dẫn v&agrave;o đại dương)</li><li>Ống Composite&nbsp;FRP dẫn dầu kh&iacute; dưới biển, tr&ecirc;n v&agrave; dưới mặt đất</li><li>Ống Composite&nbsp;FRP dẫn h&oacute;a chất</li><li>Ống Composite&nbsp;FRP dẫn kh&iacute; đốt tự nhi&ecirc;n</li><li>Ống Composite&nbsp;FRP xử l&yacute; nước c&oacute; t&iacute;nh axit</li><li>Ống Composite&nbsp;FRP dẫn nước hoặc carbon dioxide lỏng trong c&ocirc;ng nghiệp khai th&aacute;c than</li><li>Ống Composite&nbsp;FRP dẫn Slurries chất thải mỏ trong c&ocirc;ng nghiệp khai kho&aacute;ng</li><li>Ch&ugrave;m Ống Composite&nbsp;FRP v&agrave; kết cấu gi&agrave;n cho c&aacute;c t&ograve;a nh&agrave; v&agrave; c&acirc;y cầu</li><li>Ống Composite&nbsp;FRP v&agrave; phao FRP cho c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh cầu cảng v&agrave; ngo&agrave;i khơi.</li></ul><p>&nbsp;</p> <p><strong>HỆ THỐNG ỐNG DẪN C&Ocirc;NG NGHIỆP V&Agrave; ĐƯỜNG ỐNG KH&Ocirc;NG &Aacute;P PLASTICS</strong></p> <p><strong>&nbsp;</strong><br />C&aacute;c loại vật liệu được sử dụng như: PVC, ABS, HDPE, PP, FRP, PVDF, PTFE, PFA, TH&Eacute;P CACBON, INOX, th&eacute;p hợp kim.&nbsp;C&aacute;c sản phẩm đa dạng được cung cấp như:</p> <ul><li>Hệ thống xử l&yacute; nước uống v&agrave; nước thải bệnh viện, nh&agrave; chung cư</li><li>Hệ thống xử l&yacute; nước thải của c&ocirc;ng ty m&ocirc;i trường</li><li>C&aacute;c hệ thống đường ống c&ocirc;ng nghiệp v&agrave; d&acirc;n dụng</li></ul><p>Nhiệm vụ của ch&uacute;ng t&ocirc;i l&agrave; loại bỏ &ocirc; nhiễm v&agrave; trả lại sự trong l&agrave;nh cho m&ocirc;i trường.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>BỌC, PHỦ FRP, MẠ ĐIỆN, HO&Agrave;N THIỆN BỀ MẶT KIM LOẠI</strong></p> <p>Việc phủ nhựa FRP được xem như một ứng dụng tuyệt vời trong c&ocirc;ng nghiệp sợi thủy tinh. Ch&uacute;ng t&ocirc;i sử dụng những loại keo (resin) tổng hợp đặc biệt nhằm đem lại những t&iacute;nh năng đa dạng cho sản phẩm. C&aacute;c lớp nhựa tổng hợp chất lượng cao m&agrave; ch&uacute;ng t&ocirc;i ph&aacute;t triển c&oacute; thể chịu được t&aacute;c động của nhiệt độ v&agrave; h&oacute;a chất ( axit, ba-zơ) nồng độ cao.</p> <ul><li>Phủ Composite&nbsp;FRP cho bề mặt b&ecirc;-t&ocirc;ng</li></ul><ul><li>Phủ Composite&nbsp;FRP cho bề mặt ống dẫn </li><li>Phủ Composite&nbsp;FRP cho bồn chứa h&oacute;a chất </li><li>Phủ Composite&nbsp;FRP cho Bồn, T&agrave;u c&aacute;c loại </li><li>Phủ Composite&nbsp;FRP cho c&aacute;c loại bồn Sắt</li><li>Phủ Composite&nbsp;FRP cho c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh cầu cảng, ngo&agrave;i khơi, c&aacute;c bề mặt tiếp x&uacute;c h&oacute;a chất</li><li>Ho&agrave;n thiện bề mặt c&aacute;c sản phẩm kim loại kh&aacute;c</li><li>Mạ điện</li></ul><p>&nbsp;</p> <p><strong>FRP TRONG C&Ocirc;NG NGHỆ LỌC KH&Iacute;&nbsp;</strong></p> <p>B&ecirc;n cạnh việc cung ứng bồn FRP v&agrave; phủ FRP bề mặt, ch&uacute;ng t&ocirc;i cũng đầu tư v&agrave;o việc sản xuất hệ thống lọc kh&iacute;, ống kh&oacute;i, ống dẫn v&agrave; van chắn kh&oacute;i trong nhiều năm qua. Ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; nhiều kinh nghiệm v&agrave; kỹ năng trong sản xuất c&aacute;c m&aacute;y lọc kh&iacute; đốt dựa tr&ecirc;n bản vẽ hay y&ecirc;u cầu của kh&aacute;ch h&agrave;ng. C&aacute;c sản phẩm ti&ecirc;u biểu như:</p> <ul><li>Ống kh&oacute;i Composite&nbsp;FRP</li><li>M&aacute;y lọc kh&iacute; Composite&nbsp;FRP dạng nằm</li><li>M&aacute;y lọc kh&iacute; Composite&nbsp;FRP dạng đứng</li><li>Ống dẫn Composite&nbsp;FRP dạng tr&ograve;n</li><li>Ống dẫn Composite&nbsp;FRP dạng vu&ocirc;ng</li><li>Ống dẫn v&agrave; lọc kh&iacute; đốt Composite&nbsp;FRP</li><li>Van chắn kh&oacute;i Composite&nbsp;FRP</li><li>Khung quạt Composite&nbsp;FRP</li></ul><p><br /><strong>S&Agrave;N LƯỚI FRP - C&Aacute;C SẢN PHẨM THEO QUI TR&Igrave;NH PULTRUSION</strong></p> <p><strong>&nbsp;</strong><br />C&aacute;c sản phẩm được sản xuất theo qui tr&igrave;nh Pultrusion với khả năng chịu lực cao v&agrave; bền dưới mọi điều kiện tiếp x&uacute;c như &aacute;nh nắng, nướ biển, h&oacute;a chất, vv &hellip; l&agrave; giải ph&aacute;p an to&agrave;n v&agrave; tiết kiệm chi ph&iacute; cho c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh x&acirc;y dựng.&nbsp;C&aacute;c sản phẩm ti&ecirc;u biểu như:</p> <ul><li>S&agrave;n lưới Composite&nbsp;&nbsp;FRP</li><li>Thang c&aacute;p v&agrave; tay vịn Composite&nbsp;FRP</li><li>Thanh chắn Composite&nbsp;FRP</li><li>Gi&agrave;n gi&aacute;o Composite&nbsp;&nbsp;FRP</li><li>Nh&agrave; để xe tự động bằng Composite&nbsp;FRP</li><li>C&aacute;c cấu tr&uacute;c ho&agrave;n to&agrave;n bằng Composite&nbsp;FRP, vv ...</li></ul><p>&nbsp;</p> <p><strong>CỬA COMPOSITE</strong></p> <p><br /> C&aacute;c sản phẩm gỗ được xem l&agrave; lựa chọn ph&ugrave; hợp nhất cho nội thất của người Việt n&oacute;i chung. C&aacute;c sản phẩm gỗ tự nhi&ecirc;n vừa đẹp lại c&oacute; độ bền cao. Nay ch&uacute;ng t&ocirc;i đưa ra cho bạn một giải ph&aacute;p ho&agrave;n hảo hơn đ&oacute; l&agrave; cửa Composite. Về mặt thẩm mỹ, cửa Composite c&oacute; m&agrave;u sắc tự nhi&ecirc;n như gỗ tự nhi&ecirc;n hoặc như đ&aacute; tự nhi&ecirc;n, độ b&oacute;ng tuyệt vời, thiết kế đa dạng theo y&ecirc;u cầu. Ngo&agrave;i ra cửa Composite với t&iacute;nh năng chống ẩm, kh&ocirc;ng bị hư hỏng dưới t&aacute;c động của &aacute;nh nắng mặt trời, trơ với muối v&agrave; h&oacute;a chất, kh&ocirc;ng ch&aacute;y. Kh&ocirc;ng dẫn điện, c&aacute;ch &acirc;m. N&oacute; ph&ugrave; hợp v&agrave; an to&agrave;n cho m&aacute;i ấm gia đ&igrave;nh bạn.&nbsp;C&aacute;c sản phẩm:</p> <ul><li>Cửa Composite</li><li>Cửa số Composite</li><li>B&agrave;n ghế Composite</li><li>C&aacute;c sản phẩm nội ngoại thất Composite</li></ul><p>&nbsp;</p> <p><strong>FRP TRONG CHẾ TẠO VỎ T&Agrave;U THỦY, VỎ XE HƠI, TRẦN XE LỬA</strong></p> <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ca n&ocirc; Composite sử dụng động cơ</p> <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ca n&ocirc; composite bơi bằng m&aacute;i ch&egrave;o</p> <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ca n&ocirc; giải tr&iacute; cho c&ocirc;ng vi&ecirc;n nước</p> <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Vỏ t&agrave;u thuyền Composite</p> <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Vỏ v&agrave; nội thất xe hơi bằng composite</p> <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Vỏ xe bu&yacute;t&nbsp;</p> <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Trần toa xe lửa bằng composite</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>C&Aacute;C SẢN PHẨM NHỰA NHIỆT DẺO V&Agrave; COMPOSITE KH&Aacute;C THEO Y&Ecirc;U CẦU </strong></p> <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Cột mốc ngăn Composite</p> <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Trụ ph&acirc;n l&agrave;n giao th&ocirc;ng Composite</p> <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Biển b&aacute;o giao th&ocirc;ng Composite</p> <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Cột đ&egrave;n đường bằng Composite</p> <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Lan can cầu Composite</p> <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Thanh chắn FRP Composite</p> <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Nắp hố ga FRP Composite</p> <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Nắp cống tho&aacute;t nước FRP Composite</p> <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tượng quảng c&aacute;o bằng Composite</p> <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Cổng ch&agrave;o th&agrave;nh phố, khu đ&ocirc; thị bằng Composite</p> <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Trạm xăng dầu cấu tr&uacute;c ho&agrave;n to&agrave;n bằng Composite</p> <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Trạm thu ph&iacute; giao th&ocirc;ng bằng Composite</p> <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ph&ograve;ng b&aacute;n v&eacute; Composite</p> <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Th&ugrave;ng thư Composite</p> <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Th&ugrave;ng r&aacute;c Composite</p> <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; M&ocirc; h&igrave;nh giải tr&iacute; Composite</p> <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Manocanh thời trang Composite</p> <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; M&aacute;y b&aacute;n nước tự động composite</p> <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Hồ bơi Mini bằng Composite</p> <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ghế s&acirc;n vận động Composite</p> <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ghế ph&ograve;ng chờ, ghế hội trường, ghế ph&ograve;ng học bằng composite</p> <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Chậu hoa Composite</p><p>&nbsp;</p><p style="text-align: left; padding-left: 30px"><strong>EPM PLASTICS </strong><strong>CO</strong><strong>MPANY </strong><strong>&nbsp;L</strong><strong>IMITED </strong><br />934 D4 Nhuyen Thi Dinh Street, Cat Lai Industrial Zone, Thanh My Loi Ward, District 2, Ho Chi Minh City, Vietnam.<br />Cell phone: +84-<strong>9-44 6</strong><strong>28 289 </strong>or<strong> 0944628289 (local)</strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;Telephone: <strong>+84-8-37423783</strong> or 0837423783</p> <p style="text-align: left; padding-left: 30px">Fax: <strong>+84-8-37423783 </strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;E-mail:&nbsp;<a target="_blank" rel="nofollow" href="mailto:sales@composittech.com">sales@composittech.com</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;<strong>&nbsp;</strong></p> <p style="text-align: left; padding-left: 30px" class="p_last"><strong>Web:&nbsp; http://composittech.com</strong></p><p>&nbsp;</p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Mau Pham
- Địa chỉ: 934 D4 Nhuyen Thi Dinh Street, Cat Lai Industrial Zone, Thanh My Loi Ward, District 2, Ho Chi Minh City, Vietnam.
- Điện thoại: 0944628289 - Fax:
- email: sales@composittech.com
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Top