BỘT KẼM PHÒNG TIÊU CHẢY CHO HEO CON

  • Thread starter ndhai67
  • Ngày gửi
N

ndhai67

Guest
#1
<p class="MsoNormal" style="margin-top: 3pt; text-align: justify; line-height: 14.4pt"><span style="font-size: 13pt; color: #333333">C&ocirc;ng ty Đại Thiện Ph&aacute;t chuy&ecirc;n cung cấp: </span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top: 3pt"><span style="line-height: 14.4pt; font-size: 13pt; color: #333333">Bột KẼM ph&ograve;ng ti&ecirc;u ch</span><font color="#333333"><span style="font-size: 17px; line-height: 18px">ả</span></font><span style="color: #333333; font-size: 13pt; line-height: 14.4pt">y cho </span><strong style="color: #333333; font-size: 13pt; line-height: 14.4pt">heo con sau cai sữa</strong><span style="color: #333333; font-size: 13pt; line-height: 14.4pt"> khỏi bị vi khuẩn </span><strong style="color: #333333; font-size: 13pt; line-height: 14.4pt">E.COLI</strong><span style="color: #333333; font-size: 13pt; line-height: 14.4pt"> g&acirc;y độc tố đường ruột. Bột được trộn theo tỷ lệ r</span><font color="#333333" size="3"><span style="line-height: 17px">ất n</span><span style="line-height: 15px">h</span><span style="line-height: 14px">ỏ&nbsp;</span></font><span style="color: #333333; font-size: 13pt; line-height: 14.4pt">để sản xuất thức ăn tăng nguồn KẼM mới cho Heo con.</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top: 3pt; line-height: 14.4pt"><span style="font-size: 13pt; color: #333333">Nguồn Kẽm c&oacute; t&aacute;c dụng sự ti&ecirc;u h&oacute;a <strong>E.COLI</strong> g&acirc;y bệnh, sự x&acirc;m nhập kh&ocirc;ng tr&agrave;ng v&agrave; hồi tr&agrave;ng, nước v&agrave; chất điện giải. </span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top: 3pt; line-height: 14.4pt"><span style="font-size: 13pt; color: #333333">Ph&ograve;ng được <strong>ti&ecirc;u chảy, giảm c&acirc;n, chết...</strong></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top: 3pt; line-height: 14.4pt"><strong><u><span style="font-size: 13pt; color: #333333">T&aacute;c dụng:</span></u></strong><span style="font-size: 13pt; color: #333333"> Heo khỏe, tăng trưởng nhanh, giảm chi ph&iacute; sản xuất. </span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top: 3pt; line-height: 14.4pt"><span style="font-size: 13pt; color: #333333">Tỷ lệ pha trộn: <strong>150g /tấn thức ăn ho&agrave;n chỉnh</strong>. </span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top: 3pt; line-height: 14.4pt"><span style="font-size: 13pt; color: #333333">Tiết kiệm, kinh tế hiệu quả hơn c&aacute;c loại th&ocirc;ng thường kh&aacute;c.</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top: 3pt; line-height: 14.4pt"><span style="font-size: 13pt; color: #333333">H&agrave;ng dạng bột nhập khẩu từ PH&Aacute;P, đạt ti&ecirc;u chuẩn EU. </span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top: 3pt; text-align: justify; line-height: 14.4pt"><span style="font-size: 13pt; color: #333333">Với phương ch&acirc;m: <strong>&ldquo;Chất Lượng - Uy T&iacute;n &ndash; Hiệu Quả&rdquo;.</strong> Ch&uacute;ng t&ocirc;i lu&ocirc;n sẵn s&agrave;ng đ&aacute;p ứng được những y&ecirc;u cầu của Qu&yacute; Kh&aacute;ch h&agrave;ng.</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top: 3pt; text-align: justify; line-height: 14.4pt"><span style="font-size: 13pt; color: #333333">Xin ch&acirc;n th&agrave;nh cảm ơn sự quan t&acirc;m v&agrave; sự hợp t&aacute;c của Qu&yacute; Kh&aacute;ch h&agrave;ng! </span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top: 3pt; line-height: 14.4pt"><span style="font-size: 13pt; color: #333333">Qu&yacute; Kh&aacute;ch c&oacute; nhu cầu vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ A. Hải : 0908223439</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top: 3pt; line-height: 14.4pt"><span style="font-size: 13pt; color: #333333">Email: <a href="mailto:ndhai67@gmail.com">ndhai67@gmail.com</a> </span></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyen Hai
- Địa chỉ: Thủ Đức, tp. HCM
- Điện thoại: 0908223439 - Fax:
- email: ndhai67@yahoo.com