C/c ba ba giống và thịt

  • Thread starter babagaigiongmoi
  • Ngày gửi
B

babagaigiongmoi

Guest
#1
<p align="center"><strong>Trại BABA Giống HAI ĐĂNG<br /></strong></p><p align="left"><font color="#66cc00"><em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Địa chỉ: 49 Nguyễn Ch&iacute; Thanh TT Dương Minh Ch&acirc;u Tỉnh T&acirc;y Ninh.</em></font></p><p align="left"><font color="#66cc00"><em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Điện&nbsp; Thoại: 0663877561, 01674569442</em></font></p><ul><li>Chuy&ecirc;n cung cấp c&aacute;c loại Baba Lai giống mới . Đảm bảo đ&uacute;ng chất lượng, dể nu&ocirc;i ,nhanh lớn.</li><li>Thu mua v&agrave; b&aacute;n ba ba th&agrave;nh phẩm (thịt)theo gi&aacute; thị trường.<br /></li><li>Trại ch&uacute;ng t&ocirc;i c&ograve;n cung cấp th&ecirc;m c&aacute;c loại c&aacute; l&oacute;c ,b&ocirc;ng v&agrave; rắn(lục đỏ đu&ocirc;i,hổ đất , hổ rừng....v.v) giống. </li><li>Đặc biệt cung cấp c&aacute; mồi tận nơi .Ưu ti&ecirc;n c&aacute;c tỉnh miền Đ&ocirc;ng nam bộ.</li></ul><p align="left"><font color="#ff3300">Trại ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; đội nh&acirc;n vi&ecirc;n tận t&igrave;nh chuy&ecirc;n tư vấn hổ trợ kỹ thuật nu&ocirc;i miển ph&iacute;.</font></p><p align="left"><u><strong>Mọi chi tiết xin li&ecirc;n hệ: 01674569442 gặp </strong><strong>Chinh <br /></strong></u></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Chinh
- Địa chỉ: 49 Nguyễn Chí Thanh TT Dương Minh Châu Tây Ninh
- Điện thoại: 01674569442 - Fax: 0663877561
- email: gyleo2004@yahoo.com