C/c BKC 80% Benzalkonium Chloride , TCCA, Chlorin ,iodine,kháng sinh..

  • Thread starter thuhang12
  • Ngày gửi
T

thuhang12

Guest
#1
<p style="font-family: arial,tahoma; margin: 16px 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px" class="p_first"> <span style="line-height: 19px; color: #0000ff; font-size: small"><span style="font-family: arial,tahoma; line-height: 24px"><span style="line-height: 24px; font-size: medium; font-weight: bold">BioChem chuy&ecirc;n nhập khẩu v&agrave; cung cấp nguy&ecirc;n liệu xử l&yacute; nước, s&aacute;t khuẩn:&nbsp;BKC 80%,TCCA, Chlorin 70%, Protectol,&nbsp; PVP Iodine, Formalin, Saponine...</span></span></span></p> <p style="font-family: arial,tahoma; margin: 16px 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px" class="p_first"> <span style="line-height: 19px; color: #0000ff; font-size: small"><span style="font-family: arial,tahoma; line-height: 24px"><span style="line-height: 24px; font-size: medium; font-weight: bold">* C&ocirc;ng dụng:</span></span></span></p> <p> <span style="color: #0000cd"><span style="font-size: 16px; font-style: italic">- Xử l&yacute; nước ao nu&ocirc;i t&ocirc;m c&aacute;.</span></span></p> <p> &nbsp;<span style="color: #0000cd"><span style="font-size: 16px; font-style: italic">-Tẩy tr&ugrave;ng, s&aacute;t khuẩn trong cải tao ao, khử tr&ugrave;ng dụng cụ, xử l&yacute; nước c&ocirc;ng nghiệp...</span></span></p> <p> <span style="color: #0000cd"><span style="font-size: 16px; font-style: italic"><span style="color: #0000cd"><span style="font-size: 16px; font-style: italic">-Ti&ecirc;u diệt một c&aacute;ch hữu hiệu c&aacute;c loại mầm bệnh th&ocirc;ng thường như vi khuẩn, virus, cải thiện chất lượng nước</span></span></span></span></p> <p> <span style="color: #0000cd"><span style="font-size: 16px; font-style: italic"><span style="color: #0000cd"><span style="font-size: 16px; font-style: italic">- Rất an to&agrave;n tr&ecirc;n t&ocirc;m, kh&ocirc;ng g&acirc;y sốc, kh&ocirc;ng tồn lưu l&acirc;u trong ao...</span></span></span></span></p> <p> <span style="color: #0000cd"><span style="font-size: 16px; font-style: italic"><span style="color: #0000cd"><span style="font-size: 16px; font-style: italic"><span style="font-weight: bold">* Quy c&aacute;ch:</span> </span></span></span></span></p> <p> <span style="color: #0000cd"><span style="font-size: 16px; font-style: italic"><span style="color: #0000cd"><span style="font-size: 16px; font-weight: bold; font-style: italic">200kg/phuy; 25,40, 50kg/th&ugrave;ng..</span></span></span></span></p> <p> <span style="color: #0000cd"><span style="font-size: 16px; font-style: italic"><span style="color: #0000cd"><span style="font-size: 16px; font-weight: bold; font-style: italic">* Xuất xứ: Th&aacute;i Lan, Ấn Độ, Mỹ, Trung Quốc...</span></span></span></span></p> <p> &nbsp;<span style="color: #3366ff"><span style="font-family: symbol"><span style="font-size: x-large; font-weight: bold">Ngo&agrave;i ra ch&uacute;ng t&ocirc;i c&ograve;n cung cấp:</span></span></span></p> <p> &nbsp;<span style="color: #000000; font-size: x-large"><span style="color: #333399"><span style="font-weight: bold; font-style: italic">- <span style="font-weight: bold">Enzyme , Vi sinh( ph&acirc;n hủy m&ugrave;n đ&aacute;y, giảm kh&iacute; độc&hellip;)</span></span></span></span></p> <p> <span style="font-size: x-large">&nbsp;<span style="color: #000000"><span style="color: #333399"><span style="font-weight: bold; font-style: italic">-&nbsp;<span style="font-weight: bold"> Yucca ( bột, nước) giảm kh&iacute; độc, giữ m&ocirc;i trường ao nu&ocirc;i ổn định, gi&uacute;p t&ocirc;m c&aacute; ph&aacute;t triển nhanh..</span></span></span></span></span></p> <p> <span style="font-size: x-large">&nbsp;&nbsp; <span style="color: #000000"><span style="color: #333399"><span style="font-weight: bold; font-style: italic">- <span style="font-weight: bold">Sodium Bicarbonate ( Nahco3, soda lạnh) - Sản phẩm tăng kiềm hi&ecirc;ụ quả, ổn định PH, cải thiện m&ocirc;i trường ao, gi&uacute;p t&ocirc;m ph&aacute;t triển tốt - Chất điện giải trong phụ gia thức ăn chăn nu&ocirc;i</span></span></span></span></span></p> <p> <span style="font-size: x-large">&nbsp;<span style="color: #000000"><span style="color: #333399"><span style="font-weight: bold; font-style: italic">- <span style="font-weight: bold">Sodium Percarbonate (oxytagen, oxy vi&ecirc;n, bột..) cung cấp oxy cấp tốc cho ao nu&ocirc;i - Đặc biệt cấp cứu khi t&ocirc;m nổi đầu...</span></span></span></span></span></p> <p> <span style="font-size: x-large">&nbsp;</span></p> <p> <span style="font-style: italic; font-size: 14pt"><span style="font-size: 14pt"><span style="color: #0000ff; font-size: 14pt"><span style="font-weight: bold; font-size: 14pt">V&agrave; nhiều sản phẩm kh&aacute;c như: </span></span></span></span><span style="font-size: small"><span style="color: #0000ff; font-weight: bold; font-style: italic; font-size: 14pt"><span style="font-size: 14pt">B-Glutan,&nbsp; tăng trọng, bổ gan, &aacute;o bọc thức ăn, men ti&ecirc;u h&oacute;a, vitamin C, kho&aacute;ng tạt, kho&aacute;ng trộn...</span></span> </span></p> <p> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <span style="color: #ff4500; font-size: 18pt"><span style="font-size: 18pt"><span style="font-size: 18pt">NGUY&Ecirc;N LI&Ecirc;Ụ NGOẠI NHẬP - GI&Aacute; CẢ CẠNH TRANH NHẤT!</span></span></span></p> <p> &nbsp;<br /> <span style="color: #000000"><span style="font-size: medium"><span style="font-size: 18pt">Mọi quan t&acirc;m vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ:</span></span><br /> <span style="font-size: 18pt"><span style="font-size: 18pt"> C&ocirc;ng ty TNHH TM DV BIO CHEM</span></span></span></p> <p> &nbsp; <span style="color: #000000; font-size: 18pt"><span style="font-size: 18pt">ĐC: 5/4/23 Phan Huy &Iacute;ch, P.14, Quận G&ograve; Vấp, HCM</span></span></p> <p> <span style="color: #000000; font-size: 18pt"><span style="font-size: 18pt">ĐT: 08.2216.9449 - 012.3939.4747</span></span></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Văn Thị Hạnh
- Địa chỉ: 5/4/23 Phan Huy ích, P.14, Q.Gò Vấp, Tp. HCM
- Điện thoại: 08.2216.9449 - Fax:
- email: Saleinfobiochemical@gmail.com
 

T

thuhang12

Guest
#2
<div id="raovat_description"> <div class="raovat_description"> <div> <div> <p class="p_first"><span style="font-size: large; font-weight: bold">Ch&uacute;ng t&ocirc;i &ndash; C&ocirc;ng ty BIO CHEM chuy&ecirc;n&nbsp; nhập khẩu v&agrave; ph&acirc;n phối h&agrave;ng nguy&ecirc;n liệu cao cấp trong lĩnh vực thuỷ sản như: </span></p> <p><span style="font-size: large; font-weight: bold">- Yucca ( bột, nước) giảm kh&iacute; độc, giữ m&ocirc;i trường ao nu&ocirc;i ổn định, gi&uacute;p t&ocirc;m c&aacute; ph&aacute;t triển nhanh...</span></p> <p><span style="font-size: large; font-weight: bold">- Sodium Bicarbonate ( Nahco3, soda lạnh) - Sản phẩm tăng kiềm hi&ecirc;ụ quả, ổn định PH, cải thiện m&ocirc;i trường ao, gi&uacute;p t&ocirc;m ph&aacute;t triển tốt - Chất điện giải trong phụ gia thức ăn chăn nu&ocirc;i</span></p> <p><span style="font-size: large; font-weight: bold">- Sodium Percarbonate (oxytagen, oxy vi&ecirc;n, bột..) cung cấp oxy cấp tốc cho ao nu&ocirc;i - Đặc biệt cấp cứu khi t&ocirc;m nổi đầu...</span></p> <p><span style="font-size: large; font-weight: bold">- Enzyme, men vi sinh ( ph&acirc;n hủy m&ugrave;n đ&aacute;y, giảm kh&iacute; độc&hellip;)</span></p> <p><span style="font-size: large; font-weight: bold">- Chlorin 70% c&aacute; heo,TCCA diệt khuẩn, s&aacute;t khuẩn trong cải tạo ao.</span></p> <p><span style="font-size: large; font-weight: bold">- BKC 80%, KILL DINE diệt khuẩn cực nhanh, mạnh, kh&ocirc;ng tồn lưu</span></p> <p><span style="font-size: large; font-weight: bold">- FORMALIN, SAPONINE ( Khử tr&ugrave;ng trong chăn nu&ocirc;i gia s&uacute;c, gia cầm v&agrave; thủy sản, diệt c&aacute; tạp trong ao t&ocirc;m...</span></p> <p><span style="font-size: large; font-weight: bold">- Men ti&ecirc;u h&oacute;a: cải thiện hệ ti&ecirc;u h&oacute;a, giảm c&aacute;c bệnh về đường ruột<br /></span></p> <p><span style="font-size: large; font-weight: bold">- Vitamin C, kho&aacute;ng, chất tăng trọng, bổ gan...<br /></span></p> <p><span style="font-size: large; font-weight: bold">V&agrave; nhiều sản phẩm chất lượng kh&aacute;c...&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></p> <p><span style="font-size: large; font-weight: bold">H&atilde;y li&ecirc;n hệ ngay với ch&uacute;ng t&ocirc;i để t&igrave;m được sản phẩm tốt nhất.,,,,,,,,</span></p> <p><span style="font-size: large; font-weight: bold">Mọi th&ocirc;ng tin chi tiết về sản phẩm xin li&ecirc;n hệ:</span></p> <p><span style="font-size: large; font-weight: bold">C&Ocirc;NG TY TNHH TMDV BIO CHEM</span></p> <p><span style="font-size: large; font-weight: bold">Đ/C: 5/4/23 Phan Huy &Iacute;ch, Phường 14, Quận G&ograve; Vấp</span></p> <p><span style="font-size: large; font-weight: bold">ĐT: 08.22169449</span></p> <p><span style="font-size: large; font-weight: bold">HP: 012.3939.4747 M.s HẠNH</span></p> <p class="p_last"><span style="font-size: large; font-weight: bold">Email: infobiochemical@gmail.com</span></p> </div> </div></div> </div>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Văn Thị Hạnh
- Địa chỉ: 5/4/23 Phan Huy ích, P.14, Q.Gò Vấp, Tp. HCM
- Điện thoại: 08.2216.9449 - Fax:
- email: Saleinfobiochemical@gmail.com
 
T

thuhang12

Guest
#3
Cty TNHH TM DV BIO CHEM l&agrave; nh&agrave; nhập khẩu h&agrave;ng đầu c&aacute;c nguy&ecirc;n phụ liệu cao cấp trong lĩnh vực Thủy sản.<br /> <br /> H&agrave;ng nguy&ecirc;n liệu SODIUM BICARBONATE (soda lạnh/ NaHCO3...) - Sản phẩm h&agrave;ng đầu cho tăng kiềm ao nu&ocirc;i nhanh, gi&uacute;p t&ocirc;m cứng vỏ<br /> <span style="font-family: arial; font-weight: bold; color: #000080">1. Th&agrave;nh phần: SODIUM BICARBONATE 99%</span><br /> <span style="font-family: arial; font-weight: bold; color: #000080">2. T&iacute;nh chất: dạng bột trắng mịn, tan tốt, lạnh khi h&ograve;a nước, kh&ocirc;ng để lại cặn.</span><br /> <span style="font-family: arial; font-weight: bold; color: #000080">3. Quy c&aacute;ch: 25 kg/bao, mẫu m&atilde; đẹp.</span><br /> <span style="font-family: arial; font-weight: bold; color: #000080">4. Chuy&ecirc;n d&ugrave;ng:</span><br /> <span style="font-family: arial; font-weight: bold; color: #000080">* Sản phẩm h&agrave;ng đầu cho tăng kiềm ao nu&ocirc;i nhanh, gi&uacute;p t&ocirc;m cứng vỏ; xử l&yacute; nước, ổn định pH nước ao.</span><br /> <span style="font-family: arial; font-weight: bold; color: #000080">* Phụ gia thức ăn chăn nu&ocirc;i, thực phẩm...</span><br /> <span style="font-family: arial; font-weight: bold; color: #4d4d4d"><span style="font-weight: bold; color: #000080">H&agrave;ng nhập nguy&ecirc;n kiện + chất lượng đảm bảo + Gi&aacute; cạnh tranh, ưu đ&atilde;i khi mua số lượng lớn.</span></span><span style="font-weight: bold; font-style: italic"><span style="color: #0000cd"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border-width: 0px; font-style: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; font-size: medium"><br />Ngo&agrave;i ra ch&uacute;ng t&ocirc;i c&ograve;n cung<span style="font-size: medium"> </span></span></span></span><span style="font-style: italic; font-size: 14pt"><span style="font-size: 14pt"><span style="color: #0000ff; font-size: 14pt"><span style="font-weight: bold; font-size: 14pt">cấp</span></span></span></span><span style="font-size: x-large"><span style="font-style: italic"><span style="font-size: small"><span style="color: #0000ff"><span style="font-weight: bold">:</span></span></span></span></span> <p> <span style="font-size: medium">- Yucca nguy&ecirc;n liệu ( Yucca bột v&agrave; Yucca nước) - Yucca chuy&ecirc;n hấp thu kh&iacute; độc, xử l&yacute; nước ao nu&ocirc;i t&ocirc;m, c&aacute;. Giữ m&ocirc;i trường ao nu&ocirc;i ổn định, giảm thay nước trong qu&aacute; tr&igrave;nh nu&ocirc;i.</span></p> <p> <span style="font-size: medium">- Sodium Percarbonate (oxytagen, oxy vi</span><span style="font-size: medium">&ecirc;n, bột</span><span style="font-size: medium"><span style="font-size: medium">..</span>) cung c</span><span style="font-size: medium">ấp oxy cấp tốc cho ao nu&ocirc;i - </span><span style="font-size: medium">Đặc biệt cấp cứu khi t&ocirc;m nổi đầu...</span></p> <p> -<span style="font-size: medium"> Enzyme, men vi sinh ( ph&acirc;n hủy m&ugrave;n đ&aacute;y, giảm kh&iacute; độc&hellip;)</span></p> <p> <span style="font-size: medium">- Chlorin 70% c</span><span style="font-size: medium">&aacute; heo diệt khuẩn, s&aacute;t khuẩn trong cải tạo ao.</span></p> <p> <span style="font-size: medium">- TCCA, BKC, KILL DINE, SAPONIN, FORMALIN...</span></p> <p> <span style="font-size: medium">V&agrave; nhiều sản phẩm chất lượng kh&aacute;c...</span></p><p> <span style="color: #000000"><span style="font-size: medium"><span style="font-size: 18pt">Mọi quan t&acirc;m vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ:</span></span><br /> <span style="font-size: 18pt"><span style="font-size: 18pt"> C&ocirc;ng ty TNHH TM DV BIO CHEM</span></span></span> </p><p> <span style="color: #000000; font-size: 18pt"><span style="font-size: 18pt">5/4/23 Phan Huy &Iacute;ch, P.14, Quận G&ograve; Vấp.</span></span></p> <p class="p_last"> <span style="color: #000000; font-size: 18pt"><span style="font-size: 18pt">ĐT: 08.2216.9449 - 012.3939.4747</span></span></p><br />

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Văn Thị Hạnh
- Địa chỉ: 5/4/23 Phan Huy ích, P.14, Q.Gò Vấp, Tp. HCM
- Điện thoại: 08.2216.9449 - Fax:
- email: Saleinfobiochemical@gmail.com
 
T

thuhang12

Guest
#4
<div id="raovat_description"> <div class="raovat_description"> <p class="p_first"><span style="font-size: large">C&ocirc;ng ty TNHH TM DV BIO CHEM xin gởi lời ch&agrave;o đến Qu&yacute; Doanh nghiệp</span></p> <p><span style="font-size: large"> </span></p> <p><span style="font-size: large"><br />C&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i l&agrave; nh&agrave; nhập khẩu h&agrave;ng đầu c&aacute;c nguy&ecirc;n phụ liệu cao cấp trong lĩnh vực thủy sản.</span></p> <p><span style="font-size: large">Qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng c&oacute; nhu cầu về h&agrave;ng nguy&ecirc;n liệu</span> <span style="color: #ff0000"><span style="font-size: x-large">Chlorine 70% hiệu c&aacute; heo (nguy&ecirc;n kiện, nguy&ecirc;n th&ugrave;ng, số lượng lớn v&agrave; ổn định); Bicarbonate (sodium bicarbonat, soda lạnh oxy bột, oxy hạt, YUCCA, ENZYME, VI SINH...</span></span><span style="font-size: large">d&ugrave;ng trong </span><span style="font-size: large">nu&ocirc;i trồng thủy </span><span style="font-size: medium">sản h&atilde;y li&ecirc;n hệ ngay với ch&uacute;ng t&ocirc;i để t&igrave;m được sản phẩm tốt nhất.</span></p> <p><span style="font-size: medium"> </span></p> <p><span style="font-size: medium">YUCCA SẢN PHẨM ĐẶC BIỆT CHO AO NU&Ocirc;I</span></p> <p><span style="font-size: medium"> </span></p> <p><span style="font-size: medium">Mọi chi tiết xin li&ecirc;n hệ:</span></p> <p><span style="font-size: medium"> </span></p> <p><span style="font-size: medium">C&Ocirc;NG TY TNHH TMDV BIO CHEM</span></p> <p class="p_last"><span style="font-size: medium"> Đ/C: 5/4/23 Phan Huy &Iacute;ch, Phường 14, Quận G&ograve; Vấp<br />ĐT: 08.22169449<br />HP: 012.3939.4747 M.s HẠNH<br />Email: infobiochemical@gmail.com</span></p></div> </div>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Văn Thị Hạnh
- Địa chỉ: 5/4/23 Phan Huy ích, P.14, Q.Gò Vấp, Tp. HCM
- Điện thoại: 08.2216.9449 - Fax:
- email: Saleinfobiochemical@gmail.com
 
T

thuhang12

Guest
#5
<div id="raovat_description"> <div class="raovat_description"> <div> <div> <p class="p_first"><span style="font-size: 16px">C&ocirc;ng ty TNHH TM DV BIO CHEM l&agrave; nh&agrave; nhập khẩu h&agrave;ng đầu c&aacute;c nguy&ecirc;n phụ liệu cao cấp trong lĩnh vực Thủy sản.<br /><br /> Q<span style="font-size: 20px">u&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng c&oacute; nhu cầu về h&agrave;ng nguy&ecirc;n liệu <span style="font-size: 22px"><span style="color: #0000ff">OXYGEN (sodium </span><span style="color: #0000cd">PERCARBONATE, OXY BỘT, HẠT...) </span></span>h&atilde;y li&ecirc;n hệ ngay với ch&uacute;ng t&ocirc;i để t&igrave;m được sản phẩm tốt nhất.</span></span></p> <p align="center"><span style="font-size: 20px">&nbsp;<span style="color: #ff0000; font-weight: bold">&ldquo;Sản phẩm h&agrave;ng đầu cung cấp oxy kịp thời cho ao nu&ocirc;i - </span></span><span style="color: #ff0000; font-weight: bold"><span style="font-size: 20px">Đặc biệt cấp cứu khi t&ocirc;m nổi đầu&rdquo;</span></span></p> <p><span style="font-weight: bold; font-style: italic"><span style="color: #0000cd"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border-width: 0px; font-style: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; font-size: medium">Ngo&agrave;i ra ch&uacute;ng t&ocirc;i c&ograve;n cung<span style="font-size: medium"> </span></span></span></span><span style="font-style: italic; font-size: 14pt"><span style="font-size: 14pt"><span style="color: #0000ff; font-size: 14pt"><span style="font-weight: bold; font-size: 14pt">cấp</span></span></span></span><span style="font-size: x-large"><span style="font-style: italic"><span style="font-size: small"><span style="color: #0000ff"><span style="font-weight: bold">:</span></span></span></span></span></p> <p><span style="font-size: medium">- Yucca nguy&ecirc;n liệu ( Yucca bột v&agrave; Yucca nước) - Yucca chuy&ecirc;n hấp thu kh&iacute; độc, xử l&yacute; nước ao nu&ocirc;i t&ocirc;m, c&aacute;. Giữ m&ocirc;i trường ao nu&ocirc;i ổn định, giảm thay nước trong qu&aacute; tr&igrave;nh nu&ocirc;i.</span></p> <p><span style="font-size: medium">- Sodium Bicarbonate 99% (Bicar, soda lạnh, NAHCO3</span><span style="font-size: medium" /><span style="font-size: medium"><span style="font-size: medium">..</span>)- Sản phẩm h&agrave;ng đầu gi&uacute;p tăng kiềm nhanh, ổn định PH trong ao - Phụ gia, chất điện giải trong thức ăn chăn nu&ocirc;i</span><span style="font-size: medium" /><span style="font-size: medium"><br /></span></p> <p>-<span style="font-size: medium"> Enzyme, men vi sinh ( ph&acirc;n hủy m&ugrave;n đ&aacute;y, giảm kh&iacute; độc&hellip;)</span></p> <p><span style="font-size: medium">- Chlorin 70% c</span><span style="font-size: medium">&aacute; heo diệt khuẩn, s&aacute;t khuẩn trong cải tạo ao.</span></p> <p><span style="font-size: medium">- TCCA, BKC, KILL DINE, SAPONIN, FORMALIN...</span></p> <p><span style="font-size: medium">V&agrave; nhiều sản phẩm chất lượng kh&aacute;c...</span></p> <p><span style="font-size: 16px">Mọi quan t&acirc;m về sản phẩm xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ:</span></p> <p><span style="font-size: 16px">C&Ocirc;NG TY TNHH TMDV BIO CHEM</span></p> <p class="p_last"><span style="font-size: 16px">Đ/C: 5/4/23 Phan Huy &Iacute;ch, Phường 14, Quận G&ograve; Vấp<br /> ĐT: 08.22169449<br /> HP: 012.3939.4747&nbsp; - 0903.399.537 M.s HẠNH</span></p> </div> </div></div> </div>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Văn Thị Hạnh
- Địa chỉ: 5/4/23 Phan Huy ích, P.14, Q.Gò Vấp, Tp. HCM
- Điện thoại: 08.2216.9449 - Fax:
- email: Saleinfobiochemical@gmail.com
 

Đối tác


Top