các công trình nghiên cứu trong nước về nấm lim xanh (bán nấm lim xanh

#1
<font face="Times New Roman"></font><font face="Times New Roman"><p align="center" class="MsoNormal"><a href="http://dacsanquangnam.weebly.com/index.html" target="_blank"><font color="#034b8a">&quot;Đặc sản Quảng Nam&quot;</font></a><br /></p>ĐT: 0932 381 798.<br /><br /><strong>(GIAO DỊCH TO&Agrave;N QUỐC, ĐẠI L&Yacute; RỘNG KHẮP, L&Agrave;M VIỆC CHUY&Ecirc;N NGHIỆP)<br /><br /></strong>Địa chỉ uy t&iacute;n v&agrave; tin cậy chuy&ecirc;n cung cấp, thu mua c&aacute;c sản phẩm đặc sản với gi&aacute; cả hợp l&yacute;.<br />ĐỊA CHỈ GIAO DỊCH: TO&Agrave;N QUỐC, MIỀN TRUNG (Đ&Agrave; NẴNG, QUẢNG NAM, QUẢNG NG&Atilde;I, B&Igrave;NH ĐỊNH, PH&Uacute; Y&Ecirc;N, KH&Aacute;NH H&Ograve;A, NINH THUẬN, B&Igrave;NH THUẬN, THỪA THI&Ecirc;N HUẾ, QUẢNG B&Igrave;NH, QUẢNG TRỊ, H&Agrave; TĨNH, NGHỆ AN, THANH H&Oacute;A)<br /><a href="http://dacsanquangnam.weebly.com/index.html" target="_blank">Web: dacsanquangnam.weebly.com</a><br /><a href="http://dacsanquangnam.weebly.com/index.html" target="_blank">Đặc sản Quảng Nam, Tam Kỳ, Quảng Nam.</a><br /><p></p></font><font face="Times New Roman"><strong>* C&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh nghi&ecirc;n cứu trong nước về nấm Lim xanh:</strong><br /></font><font face="Times New Roman">Vừa qua dược sĩ Nguyễn Như Ch&iacute;nh đ&atilde; c&ocirc;ng khai cung cấp C&ocirc;ng văn số 08, do Viện trưởng Viện Dược liệu, TSKH Nguyễn Minh Khởi k&yacute; t&ecirc;n, đ&oacute;ng dấu gửi Sở Y tế tỉnh Quảng Nam v&agrave;o ng&agrave;y 10/1/2011.<br /></font><font face="Times New Roman">C&ocirc;ng văn c&oacute; nội dung rằng: Được sự gi&uacute;p đỡ của GS, TSKH Trịnh Tam Kiệt, c&ocirc;ng t&aacute;c tại Khoa C&ocirc;ng nghệ Sinh học Đại học Quốc gia H&agrave; Nội v&agrave; GS, TS Bae Ki-hwan, c&ocirc;ng t&aacute;c tại Khoa Dược, Trường đại học Changnam, H&agrave;n Quốc, Viện Dược liệu - Bộ Y tế đ&atilde; x&aacute;c định lo&agrave;i nấm mọc tr&ecirc;n th&acirc;n gỗ thiết lim m&agrave; Sở Y tế tỉnh Quảng Nam, chuyển ra để ph&acirc;n t&iacute;ch, kiểm nghiệm, th&igrave; đ&oacute; ch&iacute;nh l&agrave; nấm linh chi tự nhi&ecirc;n. Lo&agrave;i nấm n&agrave;y c&oacute; t&ecirc;n khoa học l&agrave; Ganoderma lucidum (Leyss. Ex Fr.) Karst., c&ograve;n c&oacute; t&ecirc;n đồng nghĩa l&agrave; Polyporum lucidus W. Curt., thuộc họ nấm lim. (Ganodermataceae).<br /></font><font face="Times New Roman">Văn bản n&ecirc;u &yacute; kiến của GS Trịnh Tam Kiệt cho biết, c&oacute; thể sử dụng nấm mọc tr&ecirc;n gỗ thiết lim theo y học cổ truyền m&agrave; kh&ocirc;ng lo độc hại, độc t&iacute;nh của nấm... V&igrave; vậy, Viện Dược liệu trao đổi với Sở Y tế tỉnh Quảng Nam n&ecirc;n khuyến nghị người d&acirc;n d&ugrave;ng nấm lim xanh theo hướng dẫn đ&atilde; c&oacute; trong c&aacute;c t&agrave;i liệu ch&iacute;nh thống về dược liệu, như cuốn: &quot;Những c&acirc;y thuốc v&agrave; vị thuốc Việt Nam&quot; của GS, TS Đỗ Tất Lợi v&agrave; s&aacute;ch về &quot;C&acirc;y thuốc v&agrave; động vật l&agrave;m thuốc ở Việt Nam&quot; của tập thể t&aacute;c giả Viện Dược liệu...<br /></font><font face="Times New Roman">T&igrave;m hiểu nghi&ecirc;n cứu của GS, TS Đỗ Tất Lợi, c&acirc;y đại thụ ng&agrave;nh Đ&ocirc;ng y dược Việt Nam, th&igrave; t&agrave;i liệu về những c&acirc;y thuốc v&agrave; vị thuốc Việt Nam của &ocirc;ng x&aacute;c định: C&acirc;y thiết lim (lim xanh) c&ograve;n gọi l&agrave; X&iacute;ch Diệp mộc, c&oacute; t&ecirc;n khoa học l&agrave; Erythrophloeum fordii Oliv, thuộc họ Vang (Caesalpiniaceae) mọc nhiều ở những khu rừng miền Bắc v&agrave; miền Trung. Gỗ lim xanh rất độc, song nấm mọc tr&ecirc;n th&acirc;n gỗ n&oacute; lại kh&ocirc;ng c&oacute; độc t&iacute;nh.<br /></font><font face="Times New Roman">C&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh nghi&ecirc;n cứu của GS, TS Đỗ Tất Lợi c&ograve;n đặc biệt lưu t&acirc;m việc Viện nghi&ecirc;n cứu linh chi hoang dại (nấm lim xanh) của Trung Quốc đ&atilde; ph&aacute;t hiện trong hỗn hợp của 6 loại nấm lim xanh, gồm: Thanh chi (xanh), Hồng chi (đỏ), Ho&agrave;ng chi (v&agrave;ng), Bạch chi (trắng), Tử chi (t&iacute;m đỏ), Hắc chi (đen), c&oacute; h&agrave;m lượng germanium cao gấp 5-6 lần trong nh&acirc;n s&acirc;m.&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /></font><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp; PGS-TS Nguyễn Thị Ch&iacute;nh, c&ocirc;ng t&aacute;c tại Trường đại học Khoa học Tự nhi&ecirc;n (Đại học Quốc gia H&agrave; Nội) được mệnh danh l&agrave; &quot;B&agrave; ch&uacute;a nấm linh chi&quot; cho hay, trong số lo&agrave;i nấm mọc tr&ecirc;n c&acirc;y lim xanh, c&oacute; nấm linh chi, gi&aacute; trị dược liệu cao. Song, nấm lim mọc trong tự nhi&ecirc;n c&oacute; hoạt t&iacute;nh dược liệu nhiều hay &iacute;t c&ograve;n t&ugrave;y thuộc v&agrave;o kh&iacute; hậu, thổ nhưỡng của từng v&ugrave;ng. Do điều kiện thổ nhưỡng v&agrave; kh&iacute; hậu n&ecirc;n h&agrave;m lượng Polysacharit v&agrave; acid Gnodermic trong &nbsp;<strong><a href="http://www.vatgia.com/raovat/8232/3810248/nam-lim-xanh-thanh-phan-cong-dung-y-hoc.html" target="_blank"><font color="#605d57">nấm lim xanh</font></a></strong>&nbsp; tại Quảng Nam cao hơn nấm lim xanh c&aacute;c khu vực kh&aacute;c rất nhiều, ch&iacute;nh v&igrave; vậy người ta thường d&ugrave;ng nấm lim xanh Quảng Nam để trị bệnh.<br /></font><p class="MsoNormal"><a href="http://dacsanquangnam.weebly.com/index.html" target="_blank"><font color="#605d57">&quot;Đặc sản Quảng Nam&quot;</font></a><br /><br /><strong>(GIAO DỊCH TO&Agrave;N QUỐC, ĐẠI L&Yacute; RỘNG KHẮP, L&Agrave;M VIỆC CHUY&Ecirc;N NGHIỆP)</strong><br /><br />Địa chỉ uy t&iacute;n v&agrave; tin cậy chuy&ecirc;n cung cấp, thu mua c&aacute;c sản phẩm đặc sản với gi&aacute; cả hợp l&yacute;.<br />ĐỊA CHỈ GIAO DỊCH: TO&Agrave;N QUỐC, MIỀN TRUNG (Đ&Agrave; NẴNG, QUẢNG NAM, QUẢNG NG&Atilde;I, B&Igrave;NH ĐỊNH, PH&Uacute; Y&Ecirc;N, KH&Aacute;NH H&Ograve;A, NINH THUẬN, B&Igrave;NH THUẬN, THỪA THI&Ecirc;N HUẾ, QUẢNG B&Igrave;NH, QUẢNG TRỊ, H&Agrave; TĨNH, NGHỆ AN, THANH H&Oacute;A)<br /><br />- Nấm lim xanh (thương hiệu Ti&ecirc;n Phước).<br /><br />- S&acirc;m Ngọc Linh. <br /><br />- Dế. <br /><br />- B&ograve; cạp. <br /><br />- C&aacute; Ngựa. <br /><br />- Tắc k&egrave;. <br /><br />- Kỳ t&ocirc;m. <br /><br />- Mối ch&uacute;a. <br /><br />- V&agrave; c&aacute;c loại đặc sản kh&aacute;c. <br /><br />H&atilde;y li&ecirc;n hệ ngay với <a href="http://dacsanquangnam.weebly.com/index.html" target="_blank"><strong><font color="#605d57">&quot;ĐẶC SẢN QUẢNG NAM&quot;</font></strong></a> để được cung cấp những sản phẩm chất lượng nhất.<br /><br />ĐT: 0932 381 798.</p><a href="http://dacsanquangnam.weebly.com/index.html" target="_blank"><font face="Times New Roman">Web: dacsanquangnam.weebly.com</font></a><br /><a href="http://dacsanquangnam.weebly.com/index.html" target="_blank"><font face="Times New Roman">Đặc sản Quảng Nam, Tam Kỳ, Quảng Nam.</font></a><br /><p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p><p><font face="Times New Roman" size="5">&nbsp;</font></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: đặc sản quảng nam
- Địa chỉ: Quảng Nam
- Điện thoại: 0932381798 - Fax:
- email: dacsanquangnam@yahoo.com