Cách chơi mới vuờn chim quý trong nhà (hàng độc )

  • Thread starter vuon chim
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
V

vuon chim

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: vuon chim
- Địa chỉ: hanoi
- Tel, Fax: 0977774677 ::: FaX
- email: boyhanoi74@yahoo.com
================================

<font size="2">TI&Ecirc;U ĐỀ :C&aacute;ch chơi mới vườn chim trong nh&agrave; bạn(h&agrave;ng độc)<br /></font><p><font face="Times New Roman" size="2">Nội dung: Vườn được bao bọc bởi lưới th&eacute;p mắt c&aacute;o chống rỉ ho hoặc k&iacute;nh t&ugrave;y theo từng phần v&aacute;ch ngăn b&ecirc;n trong trồng cỏ,c&acirc;y cảnh,tiểu cảnh,giả sown,th&aacute;c nước nh&acirc;n tạo,hồ nhỏ...(t&ugrave;y theo đii\iều kiện c&oacute; thể th&ecirc;m bớt hoặc lược bỏc&aacute;c chi tiết cho ph&ugrave; hợp với bối cảnh v&agrave; sơ th&iacute;ch của bạn).Như vậy ch&uacute;ng ta đ&atilde; tạo được một m&ocirc;i trường gần giống với tự nhi&ecirc;n.Trong khu vườn đ&oacute; bạn h&atilde;y thả những con chim hoặc th&uacute; cưng m&igrave;nh y&ecirc;u th&iacute;ch(miễn sao ch&uacute;ng kh&ocirc;ng ăn thịt nhau).Nếu bạn chơi b&igrave;nh d&acirc;n c&oacute; thể thả c&aacute;c lo&agrave;i chim như:ch&ograve;e lửa,tr&agrave;o m&agrave;o,cu g&aacute;y,họa my s&aacute;o yểng . . .những lo&agrave;i n&agrave;y c&oacute; thể mua rất rẻ ở c&aacute;c tiệm chim cảnh.Nếu bạn c&oacute; điều kiện về kinh tế v&agrave; l&agrave; người th&iacute;ch sưu tầm v&agrave; chơi c&aacute;c loại h&agrave;ng độc bạn c&oacute; thể tảh trong vườn chim của m&igrave;nh c&aacute;c lo&agrave;i chim qu&yacute; như:Chim c&ocirc;ng,Trĩ đỏ,G&agrave; l&ocirc;i,Thi&ecirc;n nga,Hồng Hạc ,Hồng ho&agrave;ng.....</font></p><font size="2">Nếu bạn c&ograve;n e ngại về vấn đề vệ sinh vườn nu&ocirc;i th&igrave; với giải ph&aacute;p vườn chim bạn c&oacute; thể y&ecirc;n t&acirc;m bới ch&uacute;ng ta sẽ thiết kế vườn chim theo m&ocirc; h&igrave;nh sinh th&aacute;i kh&eacute;p k&iacute;n:V&iacute; dụ:ph&acirc;n chim rớt xuống sẽ l&agrave;m ph&acirc;n b&oacute;n cho cỏ,c&acirc;y cảnh hoặc l&agrave;m thức ăn cho c&aacute;(nếu dưới c&oacute; hồ nước nhỏ thả c&aacute;)hoặc những lo&agrave;i đặc hữu c&oacute; thể sử l&yacute; ph&acirc;n chim một c&aacute;ch tự nhi&ecirc;n m&agrave; bạn kh&ocirc;ng cần dọn nhiều,bạn cũng c&oacute; thể d&ugrave;ng thuốc khử m&ugrave;i sinh học hoặc hệ thống rửa phun mưa tự động<br /></font><font size="2">Với những biện ph&aacute;p đ&oacute; vườn chim của bạn lu&ocirc;n sạch tho&aacute;ng v&agrave; kh&ocirc;ng mang mầm bệnh.Bạn c&oacute; thể y&ecirc;n t&acirc;m ngồi uống tr&agrave; nghe chim h&oacute;t hay n&acirc;ng những ly rượu vang hảo hạng v&agrave; những bữa tiệc ngo&agrave;i trời c&ugrave;ng những ch&uacute; chim c&ocirc;ng đang x&ograve;e đu&ocirc;i mua<br /></font><font size="2">Khi c&oacute; một m&ocirc;i trường đủ rộng để bay nhảy chim sẽ ph&aacute;t triển v&agrave; sinh trưởng tốt ,bạn c&oacute; thể l&agrave;m những tổ chim nh&acirc;n tạo tr&ecirc;n c&aacute; hốc,c&agrave;nh c&acirc;y cảnh chim đẻ trứng<br /></font><font size="2">Đ&acirc;y l&agrave; m&ocirc; h&igrave;nh rất hay&nbsp; đ&aacute;p ứng c&ugrave;ng l&uacute;c được nhu cầu về chơi c&acirc;y cảnh ,giả sơn,chim cảnh,c&aacute; cảnh kh&ocirc;ng những tạo được m&ocirc;i trường cảnh quan đẹp cho căn nh&agrave; của bạn m&agrave; c&ograve;n tạo được một phong c&aacute;ch chơi mới độc đ&aacute;o c&oacute; t&iacute;nh thẩm mỹ cao,đ&ocirc;i khi c&ograve;n đem lại gi&aacute; trị kinh tế nếu bạn nu&ocirc;i th&agrave;nh c&ocirc;ng c&aacute;c lo&agrave;i chim qu&yacute; sinh sản.H&atilde;y từ bỏ những chiếc lồng chim chật hẹp để tạo một vườn chim cho bạn<br /></font><font size="2">Vườn chim được thiết kế t&ugrave;y theo k&iacute;ch thước,diện t&iacute;ch mặt bằng sẵn c&oacute; của bạn(tổi thiểu 5m2,cao 2.5m trở l&ecirc;n).C&oacute; thể tận dụng s&acirc;n thượng,c&aacute;c khu đất trống hoặc sau n&agrave;h bạn diện t&iacute;ch c&agrave;ng rộng c&agrave;ng tốt.<br /></font><font size="2">Để c&oacute; một vườn chim đẹp theo &yacute; tưởng của bạn v&agrave; tạo được phong c&aacute;ch chơi độc đ&aacute;o h&atilde;y li&ecirc;n hệ với ch&uacute;ng t&ocirc;i. &Yacute; tưởng đ&oacute; sẽ th&agrave;nh hiện thực:<br /></font><font size="2">Mr: Trần Gi&aacute;p chuy&ecirc;n thiết kế vườn chim sinh th&aacute;i v&agrave; cung cấp c&aacute;c lo&agrave;i chim qu&yacute; hi&ecirc;m:<br /></font><font size="2">Mobile:0977774677 C&ocirc;ng ty VINASEN<br /></font><font size="2"></font><br /><font size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tầng 7A T&ograve;a nh&agrave; S&ocirc;ng Đ&agrave; &ndash; Ng&otilde; 165 Cầu Giấy &ndash; H&agrave; Nội<br /></font><font size="2">Trại chim tại&nbsp; H&agrave; Nam&nbsp; : x&atilde; Nh&acirc;n Thịnh&nbsp; - L&yacute; Nh&acirc;n<br /></font><font size="2">&nbsp;<br /></font><font size="2" /><br /><font size="2" /><font size="2" /><br /><font size="2" /><br />
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Back
Top