Cách làm chuồng nuôi nhông đạt chất lượng cao

  • Thread starter nguyentruong
  • Ngày gửi
N

nguyentruong

Guest
#1
<h1><font size="3">Theo hướng dẫn những b&agrave;i viết đăng tr&ecirc;n mạng hướng dẫn về kỹ thuật nu&ocirc;i con nh&ocirc;ng th&igrave; m&igrave;nh kh&ocirc;ng c&oacute; g&igrave; phải b&igrave;nh luận rồi nhưng m&igrave;nh muốn trao đổi th&ecirc;m ch&uacute;t x&iacute;u kinh nghiệm từ chuồng nu&ocirc;i của m&igrave;nh cho c&aacute;c bạn n&agrave;o c&oacute; y&ecirc;u th&iacute;ch về nghề nu&ocirc;i nh&ocirc;ng. Nếu l&agrave;m chuồng c&aacute;c bạn n&ecirc;n trải lưới b&ecirc;n dưới lớp c&aacute;t thay v&igrave; bạn tr&aacute;n 1 lớp xi măng d&agrave;y 2-3cm như vậy sẽ hiệu quả hơn.V&igrave; khi trời mưa nước dễ d&agrave;ng thấm xuống đất hơn v&agrave; loại lưới đ&aacute;nh c&aacute; n&agrave;y cũng l&acirc;u bị ph&acirc;n hủy lắm khoảng 5 - 10 năm đ&oacute;.Bạn n&agrave;o sợ th&igrave; m&igrave;nh trải 2 lớp l&agrave; chắc ăn để cả chục năm cũng ko sao.Nếu d&ocirc;ng nu&ocirc;i l&acirc;u d&agrave;i th&igrave; tập t&iacute;nh của n&oacute; ở đ&acirc;u quen đ&oacute; cho d&ugrave; lưới c&oacute; mục hay r&aacute;ch th&igrave; n&oacute; ko tho&aacute;t ra ngo&agrave;i đ&acirc;u. C&aacute;c ban cứ y&ecirc;n t&acirc;m đi v&igrave; m&igrave;nh đ&atilde; thử nghiệm th&agrave;nh c&ocirc;ng rồi.</font></h1><h1><font size="3">Bạn n&agrave;o c&oacute; c&aacute;ch g&igrave; hay hơn th&igrave; hướng dẫn kinh nghiệm cho m&igrave;nh học hỏi nha. Số điện thoại của Trường l&agrave; 0936583159 - Quận 10, TPHCM.M&igrave;nh cũng b&aacute;n d&ocirc;ng nữa đ&oacute;, ai muốn mua th&igrave; li&ecirc;n hệ m&igrave;nh nha.Gi&aacute; chuồng m&igrave;nh xuất ra l&agrave; 380.000 đồng/kg, chưa t&iacute;nh c&ocirc;ng vận chuyển.C&aacute;m ơn c&aacute;c bạn đ&atilde; xem b&agrave;i của m&igrave;nh.C&oacute; g&igrave; cho &yacute; kiến nha.<br /></font></h1>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Nhật Trường
- Địa chỉ: Quận 10 - Thành phố HCM
- Điện thoại: 0936583159 - Fax:
- email: nnhattruong38@yahoo.com