cách tự trồng rau sạch rau mầm cho bữa ăn gia đình

caycanhmamxanh

Thành viên mới
#1
<font face="Times New Roman"><strong>Tự bảo vệ gia đ&igrave;nh ch&uacute;ng ta bằng c&aacute;ch tự trồng rau mầm, rau hữu cơ</strong><strong><br /></strong></font><strong><font face="Times New Roman">Lợi &iacute;ch: <br /></font></strong><font face="Times New Roman">-đảm bảo rau sạch,<br /></font><font face="Times New Roman">-Thư gi&atilde;n, vui&nbsp; sau ng&agrave;y l&agrave;m việc vất vả<br /></font><font face="Times New Roman">- Gi&uacute;p trẻ nhỏ gần gũi, y&ecirc;u thi&ecirc;n nhi&ecirc;n hơn<br /></font><font face="Times New Roman">- Chống n&oacute;ng cho m&aacute;i nh&agrave;, ban c&ocirc;ng<br /></font><font face="Times New Roman">- Rất tiện khi thu h&aacute;i tại nh&agrave;,tiết kiệm thời gian đi chợ&hellip;.<br /></font><font face="Times New Roman"><strong>*Tự trồng rau mầm rất dễ</strong> chỉ cần rải một lớp gi&aacute; thể khoảng 3 cm, sau đ&oacute; rắc đều hạt giống( c&aacute;c loại cải, hướng dương, lạc, đỗ xanh, đỗ tương&hellip;) đ&atilde; ng&acirc;m nước ấm l&ecirc;n bề mặt sau đ&oacute; rắc một lớp gi&aacute; thể mỏng để che hạt giống đi, đậy lại khoảng một ng&agrave;y sau đ&oacute; cho ra &aacute;nh s&aacute;ng tự nhi&ecirc;n, ng&agrave;y tưới hai lần sau 5 ng&agrave;y l&agrave; c&oacute; thể thu hoạch dần hoặc một lần rồi cho v&agrave;o tủ lạnh d&ugrave;ng dần cho b&eacute;, Rau mầm chứa nhiều vi ta min, v&agrave; nhiều chất bổ dưỡng hơn rau ăn l&aacute; rất tốt cho hệ ti&ecirc;u h&oacute;a v&agrave; sự ph&aacute;t triển của trẻ. Nếu c&aacute;c mẹ tự trồng mỗi bữa chỉ tốn 3 Ng&agrave;n đồng m&agrave; lại tiết kiệm thời gian đi chợ<br /></font><font face="Times New Roman"><strong>*C&aacute;ch trồng Rau hữu cơ</strong>: chỉ cần khoảng 8 m&eacute;t vu&ocirc;ng v&agrave; kết hợp với trồng rau mầm c&oacute; thể đủ đ&aacute;p ứng rau sạch cho một gia đ&igrave;nh 4 người. <br /></font><font face="Times New Roman">Chia từng &ocirc; mỗi &ocirc; khoảng 1.2 m vu&ocirc;ng(khoảng 6 hộp xốp) mỗi &ocirc; trồng một loại rau*, đổ đất d&agrave;y &iacute;t nhất 20 cm*. sau đ&oacute; gieo hạt giống đ&atilde; ng&acirc;m nước ấm (t&ugrave;y theo loại) che phủ bằng rơm hoặc rẻ ướt, hoặc trồng c&acirc;y con v&agrave;o mỗi &ocirc;, khi rau ph&aacute;t triển tốt ta bắt đầu h&aacute;i tỉa l&aacute; hoặc tiả ngọn, chứ kh&ocirc;ng nhổ cả c&acirc;y như ngo&agrave;i chợ, việc n&agrave;y sẽ gi&uacute;p ta thu hoạch được l&acirc;u d&agrave;i, thu hoạch xoay v&ograve;ng, mỗi ng&agrave;y thu hoạch rau của tất cả một &ocirc;, th&igrave; sau một tuần rau ở &ocirc; đ&oacute; sẽ t&aacute;i ph&aacute;t triển v&agrave; ta lại c&oacute; thể khai th&aacute;c tiếp. m&ugrave;a n&agrave;y bạn c&oacute; thể trồng c&aacute;c loại rau:<br /></font><font face="Times New Roman">/RAU MUỐNG/CẢI NGỌT/CẢI CANH/CẢI C&Uacute;C/M&Ugrave;NG TƠI/RAU DỀN/CẢI B&Oacute; X&Ocirc;I<br /></font><font face="Times New Roman">(tr&ecirc;n đ&acirc;y l&agrave; một số loại rau trồng theo m&ugrave;a , bạn c&oacute; thể trồng rau kh&aacute;c t&ugrave;y sở th&iacute;ch t&ugrave;y thời gian)<br /></font><font face="Times New Roman">*: diện t&iacute;ch 1.2 m vu&ocirc;ng l&agrave; diện t&iacute;ch vừa đủ cho một lần thu h&aacute;i, nếu ta trồng &iacute;t diện t&iacute;ch qu&aacute; sẽ thu hoạch &iacute;t, kh&ocirc;ng đủ cho một lần nấu. Ng&agrave;y tưới &nbsp;đẫm nước hai lần s&aacute;ng hoặc chiều, c&aacute;ch tốt nhất l&agrave; tưới nhỏ giọt. Tưới thường xuy&ecirc;n bằng nước vo gạo rất tốt.<br /></font><font face="Times New Roman">* đất phải dầy từ 20 cm trở l&ecirc;n mới gi&uacute;p cho rau ph&aacute;t triển tốt, nhiều người thất bại v&igrave; cho lớp đất mỏng qu&aacute;.Ph&iacute;a dưới b&oacute;n l&oacute;t một &iacute;t ph&acirc;n NPK, tr&ecirc;n đổ đất c&oacute; phối trộn ph&acirc;n tr&ugrave;n quế v&agrave; ph&acirc;n vi sinh hữu cơ<br /></font><font face="Times New Roman"><strong>H&atilde;y để ch&uacute;ng t&ocirc;i l&agrave;m c&ocirc;ng việc kh&oacute; nhất</strong> đ&oacute; l&agrave; chuẩn bị đất, dụng cụ trồng, hạt giống, gi&aacute; thể<br /></font><font face="Times New Roman"><strong>Đất trồng rau hữu cơ Mầm xanh</strong>: đất ph&ugrave; sa phối trộn ph&acirc;n tr&ugrave;n quế, tro trấu,ph&acirc;n vi sinh&hellip;- &nbsp;<strong>25N/bao 12 kg</strong><br /></font><font face="Times New Roman"><strong>Hạt giống c&aacute;c loại rau</strong> chia nhỏ cho vừa một lần gieo ở &nbsp;mỗi &ocirc; c&oacute; hướng dẫn c&aacute;ch trồng&nbsp; -5N/g&oacute;i<br /></font><font face="Times New Roman"><strong>Gi&aacute; thể trồng rau mầm</strong>:c&oacute; hướng dẫn c&aacute;ch trồng: &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>8N/g&oacute;i(0.6 kg).</strong><br /></font><font face="Times New Roman">(Cửa h&agrave;ng c&oacute; c&aacute;c lọai khay nhựa, khay xốp, ph&acirc;n vi sinh, ph&acirc;n hữu cơ)<br /></font><font face="Times New Roman"><strong>Cửa h&agrave;ng Mầm xanh,</strong> <strong>77 phố cầu mới</strong> chợ tạm Ng&atilde; tư sở, đường ven s&ocirc;ng điểm giữa từ c&acirc;y xăng đường l&aacute;ng đi ra đường Nguyễn Tr&atilde;i. ĐT: H&ugrave;ng <strong>0916533273</strong><br /></font><font face="Times New Roman">(Miễn ph&iacute; vận chuyển nếu mua từ 10 bao đất trong nội th&agrave;nh)<br /></font>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Mạnh Hùng
- Địa chỉ: 77 Phố cầu mới, chợ tạm Ngã tư sở Hà nội
- Điện thoại: 0916533273 - Fax:
- email: caycanhmamxanh@gmail.com
 

Top