Calcium Hypochlorite 70% min - Chlorine 70% min

  • Thread starter anhtai_9974
  • Ngày gửi
A

anhtai_9974

Phụ Gia & Nguyên liệu thức ăn chăn nuôi
#1
<p>C&ocirc;ng ty TNHH H&oacute;a Chất T&acirc;n Hưng Ph&uacute; chuy&ecirc;n Nhập Khẩu v&agrave; Kinh Doanh c&aacute;c mặt h&agrave;ng h&oacute;a chất d&ugrave;ng trong C&ocirc;ng nghiệp - N&ocirc;ng nghiệp - Thực Phẩm. Hiện nay ch&uacute;ng t&ocirc;i đang cung cấp mặt h&agrave;ng Chlorine 70% với những đặc điểm sau đ&acirc;y:</p><p>&nbsp;Ngoại quan: h&agrave;ng dạng hạt v&agrave; đều, kh&ocirc;ng bột, nồng độ tẩy cao.</p><p>&nbsp;H&agrave;m lượng: 70% min.</p><p>&nbsp;Loại th&ugrave;ng: Lục Gi&aacute;c Cao.</p><p>&nbsp;Quy c&aacute;ch: 50 kg/drum.</p><p>&nbsp;ơn gi&aacute;: 32.500VND</p><p>&nbsp;Lưu &yacute;: Tr&ecirc;n thị trường mặt h&agrave;ng Chlorine 70% rất nhiều nhưng h&agrave;m lượng chỉ 60%, 65%, 67% v&igrave; thế nếu Qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng c&oacute; nhu cầu cần h&agrave;m lượng Chuẩn 70% h&atilde;y li&ecirc;n hệ cho ch&uacute;ng t&ocirc;i, ch&uacute;ng t&ocirc;i sẳn s&agrave;ng gửi mẩu cho kh&aacute;ch h&agrave;ng kiểm tra.</p><p>&nbsp;Mọi chi tiết xin li&ecirc;n hệ: 0165 6137 595 - gặp T&agrave;i.</p><p>&nbsp;Xin ch&agrave;o v&agrave; xin cảm ơn.</p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Cty TNHH Hóa Chất Tân Hưng Phú
- Địa chỉ: 878B Ta Quang Buu, P5, Q8, Tp.HCM
- Điện thoại: 08 6263 0963 Ext:105 - Fax: 08 6298 6036
- email: sales01@thpchemical.com
 

Đối tácTop