CẦN BÁN 10 CON RẮN RÁO TRÂU GIỐNG GIÁ RẺ

#1
<address><font color="#0000ff" size="4">Hiện tại em c&oacute; khoảng 10 con rắn r&aacute;o tr&acirc;u giống </font></address><address><font color="#0000ff" size="4">trong lượng hiện giờ khoảng 600 - 700g/con</font></address><address><font color="#0000ff" size="4">do em sắp đi c&ocirc;ng chuyện xa nh&agrave; kh&ocirc;ng c&oacute; thời gian chăm s&oacute;c</font></address><address><font color="#0000ff" size="4">em xin để lại cho anh chị em n&agrave;o c&oacute; thời gian rảnh rổi chăm s&oacute;c d&ugrave;m e</font></address><address><font color="#0000ff" size="4">rắn em đang tr&ocirc;ng thời k&igrave; sinh truởng tốt ho&agrave;n to&agrave;n sạch bệnh </font></address><address><font color="#0000ff" size="4">mua b&aacute;n c&oacute; giấy tờ hảng h&ograve;i.!@@@@@@</font></address><address><font color="#0000ff" size="4">mọi chi tiết anh chi xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ: A TH&Ocirc;NG : 01269673952 </font></address><address><font color="#0000ff" size="4">yahoo: </font><a href="mailto:chi_thong@yahoo.com"><font color="#0000ff" size="4">chi_thong@yahoo.com</font></a></address><address><font color="#0000ff" size="4">Email: </font><a href="mailto:nguyenchithong01@gmail.com"><font color="#0000ff" size="4">nguyenchithong01@gmail.com</font></a></address><p>&nbsp;</p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: nguyễn chí thông
- Địa chỉ: THÁP MƯÒI ĐỒNG THÁP
- Điện thoại: 01269673952 - Fax: 0944993518
- email: nguyenchithong01@gmail.com