Cần Bán 20 Cặp Chim Bồ Câu Gà Giống Chim Đang Đẻ Tốt

#1
<address><font color="#0000ff" size="5">Hiện em đang cần B&aacute;n 20 Cặp Bồ C&acirc;u g&agrave; </font></address><address><font color="#0000ff" size="5">Hiện Chim đang đẻ v&agrave; Sinh Trưởng Rất Tốt </font></address><address><font color="#0000ff" size="5">Do em Bận Trong C&ocirc;ng Việc N&ecirc;n Kh&ocirc;ng C&oacute; Thời Gian Chăm S&oacute;c !@@@@</font></address><address><font color="#0000ff" size="5">Anh chị n&agrave;o đi ngang Up hộ em em c&aacute; ơn nhiều.</font></address><address><font color="#0000ff" size="5">Hiện Chim em l&agrave; chịm đẹp Mua b&aacute;n thật t&igrave;nh c&oacute; sau n&oacute;i vậy!</font></address><address><font color="#0000ff" size="5">Chim em đang đẻ tốt nak sinh trưởng tốt mua về l&agrave; đẻ ngay</font></address><address><font color="#0000ff" size="5">Em đ&atilde;m bảo chim đẻ sẻ c&oacute; trống (bao cồ) nếu sự thật kh&ocirc;ng c&oacute; như vậy </font></address><address><font color="#0000ff" size="5">một em đền 10 cho anh chị !</font></address><address><font color="#0000ff" size="5">mọi chi tiết xin li&ecirc;n hệ: 01269673952 - 01694076790</font></address><address><font color="#0000ff" size="5">Email: </font><a href="mailto:Nguyenchithong01@gmail.com"><font color="#0000ff" size="5">Nguyenchithong01@gmail.com</font></a></address><address><font color="#0000ff" size="5">Yahoo: </font><a href="mailto:Chi_thong@gmail.com"><font color="#0000ff" size="5">Chi_thong@gmail.com</font></a></address><address />

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: nguyễn chí thông
- Địa chỉ: THÁP MƯỜI ĐỒNG THÁP
- Điện thoại: 01269673952 - Fax: 01694076790
- email: nguyenchithong01@gmail.com
 

Trieunongdan 6850

Nhà nông nghiệp dư
#3
Cho một ít hình với giá cả tham khảo để anh em còn ném đá nữa như vậy anh dễ bán hơn.