Cần bán bã sắn mỳ lát dùng làm nguyên liệu thức ăn gia súc !

duchuymc

Lữ khách
#1
<table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"><tbody><tr><td align="left" class="menu"><font size="4">Hiện nay, c&ocirc;ng ty Huy Tuấn ch&uacute;ng t&ocirc;i đang cung ứng lượng lớn b&atilde; sắn từ nh&agrave; m&aacute;y BIO ETHANOL BINHPHUOC d&ugrave;ng l&agrave;m nguyển liệu để sản xuất thức ăn chăn nu&ocirc;i gia s&uacute;c, gia cầm, thủy hải sản...Lượng b&atilde; sắn tại nh&agrave; m&aacute;y &gt; 50 tấn/ng&agrave;y ( độ ẩm &lt; 15% or 20% =&gt; 40% ) Q&uacute;y c&ocirc;ng ty, đơn vị tư nh&acirc;n n&agrave;o c&oacute; nhu cầu xin li&ecirc;n hệ với c&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i, hoặc c&oacute; thể li&ecirc;n hệ Mr Huy qua ĐT: 0902840679 or mail: duchuymc@yahoo.com tr&acirc;n trọng!</font></td> </tr> <tr> <td align="center" style="height: 25px"><font size="4">&nbsp;</font></td> <td align="left" class="menu">&nbsp;</td></tr></tbody></table>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Mr Huy
- Địa chỉ: HCM
- Điện thoại: 0902840679 - Fax:
- email: duchuymc@yahoo.com
 

Top
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx