can ban ca tra fillet tuoi - dong IQF

  • Thread starter phuongnamagg
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
phuongnamagg

phuongnamagg

Lữ khách
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: dang phuong nam
- Địa chỉ: long xuyen an giang
- Tel, Fax: 0988779939
- email: phuongnamagg@gmail.com
================================

<strong><font face="Times New Roman">C&ocirc;ng ty TNHH TM &amp; DV Giang Long <br /></font></strong><font face="Times New Roman">Quốc lộ 91 - B&igrave;nh Đức - Long Xuy&ecirc;n - An Giang<br /></font><font face="Times New Roman"><strong><em>Chuy&ecirc;n Sản Xuất</em></strong>&nbsp; <strong><em>C&aacute; Tra Fillet tươi &ndash; đ&ocirc;ng IQF<br /></em></strong></font><font face="Times New Roman">Tel : 076 3 858 417 - 076 3 958 137<br /></font><font face="Times New Roman">Mobile : <strong>Qu&acirc;n : 0975 777 888&nbsp; - &Uacute;t : 0986 555 687 &ndash; Điền: 0908 023 123</strong><br /></font><strong><em><font face="Times New Roman">Qui c&aacute;ch sản phẩm theo y&ecirc;u cầu của Qu&yacute; Kh&aacute;ch<br /></font></em></strong><font face="Times New Roman"><strong>Bảng gi&aacute; c&aacute; tra fillet : </strong><strong>&nbsp;<a href="http://www.mediafire.com/?inyzkjddmmv">http://www.mediafire.com/?inyzkjddmmv</a><br /></strong></font>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận

Đối tácTop