Cần bán Cao Lanh

  • Thread starter hoangcamks
  • Ngày gửi
H

hoangcamks

Guest
#1
<p>&nbsp;</p><p><span style="font-size: 14pt; font-family: Verdana; color: blue">Cần b&aacute;n cao lanh nguy&ecirc;n khai v&agrave; cao lanh đ&atilde; qua chế biến tại mỏ , số lượng lớn nhỏ bao nhi&ecirc;u cũng c&oacute;.</span></p> <span style="font-size: 12pt; font-family: Verdana; color: gray">&nbsp;Mọi th&ocirc;ng tin chi tiết vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ:</span><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;<strong><em><span style="font-size: 10pt; color: maroon">Nguyễn Thị Ho&agrave;ng Cầm</span></em></strong></p> <p class="MsoNormal"><em><span style="font-size: 10pt; color: #333333">Salse staff<strong><br /> </strong></span></em><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial; color: #333333">Binh Duong Mineral and Construction Joint &ndash; Stock Company&nbsp; </span><span style="font-size: 10pt; color: #333333">(BIMICO)</span><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial"></span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; color: gray">Address</span><span style="font-size: 10pt; color: #333333"> : Binh Duong Boulevard, Thuan Giao Ward, Thuan An town, Binh Duong province.<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span><br /> </span><span style="font-size: 10pt; color: gray">Tell</span><span style="font-size: 10pt; color: #333333">: (0650) 3822602; Fax: (0650) 3823922<br /> </span><span style="font-size: 10pt; color: gray">Cellphone</span><span style="font-size: 10pt; color: #333333">: </span><span style="font-size: 10pt; color: maroon">0938.96.0001</span><span style="font-size: 10pt; color: #333333"></span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; color: gray">Skype:</span><span style="font-size: 10pt; color: #333333"> hoangcam_89<br /> </span><span style="font-size: 10pt; color: gray">E-mail</span><span style="font-size: 10pt; color: #333333">:<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span><a href="mailto:nguyenhoangcam@gmail.com">nguyenhoangcam@gmail.com</a><br /> </span><span style="font-size: 10pt; color: gray">Website:</span><span class="apple-converted-space"><span style="font-size: 10pt; color: #333333">&nbsp;</span></span><span style="font-size: 10pt; color: #333333">http://www.bimico.com.vn</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; color: lime">Thanks &amp; Best regard</span></p>
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn thị hoàng Cầm
- Địa chỉ: binh dương
- Tel, Fax: 0650.3822602 ::: FaX 0650.3823922
- email: nguyenhoangcam1989@gmail.com