Cần bán chuối ăn các loại, mật ong nguyên chất tự nhiên rừng tràm U Minh, dừa khô, dừa tươi và cá kh

  • Thread starter Trần Quốc Toản
  • Ngày gửi
T

Trần Quốc Toản

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Trần Quốc Toản
- Địa chỉ: số 220, Nguyễn Trãi, F9, TP. Cà Mau
- Tel, Fax: 0903215950
- email: tranquoctoan2010@yahoo.com.vn
================================

<strong>LỜI NGỎ<br /></strong><strong>Về việc t&igrave;m đối t&aacute;c thu mua c&aacute;c loại chuối, dừa <br /></strong><strong>kh&ocirc;, dừa tươi, một số loại c&aacute; kh&ocirc; đồng tự nhi&ecirc;n, <br /></strong><strong>mật ong nguy&ecirc;n chất tự nhi&ecirc;n rừng tr&agrave;m U Minh&nbsp; <br /></strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br />Ch&uacute;ng t&ocirc;i xin ph&eacute;p k&iacute;nh ch&agrave;o Qu&yacute; kh&aacute;ch,<br />Ch&uacute;ng t&ocirc;i l&agrave; những hộ n&ocirc;ng d&acirc;n sống tr&ecirc;n v&ugrave;ng đất l&acirc;m phần c&aacute;c huyện U Minh, Thới B&igrave;nh v&agrave; Trần Văn Thời thuộc tỉnh C&agrave; Mau. Thực hiện quy hoạch của tỉnh, ch&uacute;ng t&ocirc;i đ&atilde; thực hiện m&ocirc; h&igrave;nh l&uacute;a-c&aacute;-rừng kết hợp với tận dụng c&aacute;c bờ, c&aacute;c liếp để trồng chuối, trồng dừa. Đến nay m&ocirc; h&igrave;nh n&agrave;y đ&atilde; cho thu hoạch, gồm c&aacute;c loại chuối, như chuối xi&ecirc;m, chuối gi&agrave; hương, chuối hột,&hellip;; dừa tươi, dừa kh&ocirc;; mật ong nguy&ecirc;n chất tự nhi&ecirc;n rừng tr&agrave;m v&agrave; c&aacute; kh&ocirc; đồng c&aacute;c loại với chất lượng kh&aacute; tốt, số lượng kh&aacute; ổn định theo hướng bền vững. Hiện nay, ch&uacute;ng t&ocirc;i đang t&igrave;m đối t&aacute;c thu mua c&aacute;c mặt h&agrave;ng n&ocirc;ng sản n&oacute;i tr&ecirc;n. <br />Qu&yacute; kh&aacute;ch c&oacute; thể tham khảo một số th&ocirc;ng tin sau: <br /><span /><span /><table width="679" class="MsoTableGrid" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"><tbody><tr><td style="width: 57px">T&ecirc;n<br /></td><td style="width: 83px">Loại<br /></td><td style="width: 252px">K&iacute;ch thước<br /></td><td style="width: 114px">Khối&nbsp; lượng mỗi lần b&aacute;n lớn hơn hoặc bằng<br /></td><td style="width: 90px">Gi&aacute; b&aacute;n tại TP. Hồ Ch&iacute; Minh<br /></td><td style="width: 84px">Gi&aacute; b&aacute;n tại C&agrave; Mau<br /></td></tr><tr><td style="width: 57px" rowspan="2"><strong><font size="3">Chuối<br /></font></strong><font size="3"><strong>xi&ecirc;m</strong><br /></font></td><td style="width: 83px"><strong><font size="3">I<br /></font></strong></td><td style="width: 252px">Mỗi n&atilde;i từ 12 tr&aacute;i, mỗi tr&aacute;i c&oacute; chiều d&agrave;i từ 10cm v&agrave; đường k&iacute;nh từ 3cm trở l&ecirc;n<br /></td><td style="width: 114px">3 tấn<br /></td><td style="width: 90px">4.500đ/kg<br /></td><td style="width: 84px">4.400đ/kg<br /></td></tr><tr><td style="width: 83px"><strong><font size="3">II<br /></font></strong></td><td style="width: 252px">Nhỏ hơn chuối loại I v&agrave; mỗi n&atilde;i từ 10 tr&aacute;i, mỗi tr&aacute;i c&oacute; chiều d&agrave;i từ 8cm v&agrave; đường k&iacute;nh từ 2,5cm trở l&ecirc;n<br /></td><td style="width: 114px">3 tấn<br /></td><td style="width: 90px">4.200đ/kg<br /></td><td style="width: 84px">4.100đ/kg<br /></td></tr><tr><td style="width: 57px" rowspan="2"><strong><font size="3">Chuối gi&agrave; hương<br /></font></strong></td><td style="width: 83px"><strong><font size="3">I<br /></font></strong></td><td style="width: 252px">Mỗi n&atilde;i từ 14 tr&aacute;i, mỗi tr&aacute;i c&oacute; chiều d&agrave;i từ 15cm v&agrave; đường k&iacute;nh từ 3cm trở l&ecirc;n<br /></td><td style="width: 114px">3 tấn<br /></td><td style="width: 90px">6.000đ/kg<br /></td><td style="width: 84px">5.900đ/kg<br /></td></tr><tr><td style="width: 83px"><strong><font size="3">II<br /></font></strong></td><td style="width: 252px">Nhỏ hơn chuối loại I v&agrave; mỗi n&atilde;i từ 12 tr&aacute;i, mỗi tr&aacute;i c&oacute; chiều d&agrave;i từ 12cm v&agrave; đường k&iacute;nh từ 2,3cm trở l&ecirc;n<br /></td><td style="width: 114px">3 tấn<br /></td><td style="width: 90px">5.000đ/kg<br /></td><td style="width: 84px">4.900đ/kg<br /></td></tr></tbody></table><span /><span /><span /><span /><table width="611" class="MsoTableGrid" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"><tbody><tr><td style="width: 69px">T&ecirc;n dừa<br /></td><td style="width: 46px">Loại<br /></td><td style="width: 204px">K&iacute;ch thước<br /></td><td style="width: 108px">Khối lượng mỗi lần b&aacute;n lớn hơn hoặc bằng<br /></td><td style="width: 96px">Gi&aacute; b&aacute;n tại TP. Hồ Ch&iacute; Minh<br /></td><td style="width: 88px">Gi&aacute; b&aacute;n tại C&agrave; Mau<br /></td></tr><tr><td style="width: 69px">Kh&ocirc; <br /></td><td style="width: 46px"><strong>I<br /></strong></td><td style="width: 204px">Đường k&iacute;nh phần sọ từ 1,7cm v&agrave; khối lượng nặng từ 1,6kg trở l&ecirc;n<br /></td><td style="width: 108px">2.000 tr&aacute;i<br /></td><td style="width: 96px">11.000đ/tr&aacute;i<br /></td><td style="width: 88px">10.500đ/tr&aacute;i<br /></td></tr><tr><td style="width: 69px">Kh&ocirc;<br /></td><td style="width: 46px"><strong>II<br /></strong></td><td style="width: 204px">Nhỏ hơn dừa kh&ocirc; loại I, đường k&iacute;nh phần sọ từ 1,3cm v&agrave; khối lượng nặng từ 1,2kg trở l&ecirc;n<br /></td><td style="width: 108px">2.000 tr&aacute;i<br /></td><td style="width: 96px">9.000đ/tr&aacute;i<br /></td><td style="width: 88px">8.500đ/tr&aacute;i<br /><span /><span /></td></tr><tr><td style="width: 69px">Tươi<br /></td><td style="width: 46px"><strong>I<br /></strong></td><td style="width: 204px">Đường k&iacute;nh phần sọ từ 1,7cm v&agrave; khối lượng nặng từ 3kg trở l&ecirc;n<br /></td><td style="width: 108px">2.000 tr&aacute;i<br /></td><td style="width: 96px">9.000đ/tr&aacute;i<br /></td><td style="width: 88px">8.500đ/tr&aacute;i<br /></td></tr><tr><td style="width: 69px">Tươi<br /></td><td style="width: 46px"><strong>II<br /></strong></td><td style="width: 204px">Nhỏ hơn dừa tươi loại I, đường k&iacute;nh phần sọ từ 1,3cm v&agrave; khối lượng nặng từ 2,5kg trở l&ecirc;n<br /></td><td style="width: 108px">2.000 tr&aacute;i<br /></td><td style="width: 96px">7.000đ/tr&aacute;i<br /></td><td style="width: 88px">6.500đ/tr&aacute;i<br /></td></tr></tbody></table><span /><span /><span /><span /><table width="611" class="MsoTableGrid" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"><tbody><tr><td style="width: 69px">T&ecirc;n c&aacute;<br /></td><td style="width: 46px">Loại<br /></td><td style="width: 204px" colspan="2">K&iacute;ch thước<br /></td><td style="width: 108px">Khối lượng mỗi lần b&aacute;n lớn hơn hoặc bằng<br /></td><td style="width: 96px">Gi&aacute; b&aacute;n tại TP. Hồ Ch&iacute; Minh<br /></td><td style="width: 88px">Gi&aacute; b&aacute;n tại C&agrave; Mau<br /></td></tr><tr><td style="width: 69px" rowspan="2">Kh&ocirc; bổi<br /></td><td style="width: 46px" rowspan="2"><strong>I<br /></strong></td><td style="width: 111px">C&aacute; c&ograve;n sống<br /></td><td style="width: 93px">12 con/kg<br /></td><td style="width: 108px" rowspan="2">50kg<br /></td><td style="width: 96px" rowspan="2">300.000đ/kg<br /></td><td style="width: 88px" rowspan="2">290.000đ/kg<br /></td></tr><tr><td style="width: 111px">C&aacute; phơi kh&ocirc;<br /></td><td style="width: 93px">30 con/kg<br /></td></tr><tr><td style="width: 69px" rowspan="2">Kh&ocirc; sặc<br /></td><td style="width: 46px" rowspan="2"><strong>I<br /></strong></td><td style="width: 111px">C&aacute; c&ograve;n sống<br /></td><td style="width: 93px">50 con/kg<br /></td><td style="width: 108px" rowspan="2">50kg<br /></td><td style="width: 96px" rowspan="2">130.000đ/kg<br /></td><td style="width: 88px" rowspan="2">120.000đ/kg<br /><span /><span /></td></tr><tr><td style="width: 111px">C&aacute; phơi kh&ocirc;<br /></td><td style="width: 93px">150 con/kg<br /></td></tr><tr><td style="width: 69px" rowspan="2">Kh&ocirc; lốc<br /></td><td style="width: 46px" rowspan="2"><strong>I<br /></strong></td><td style="width: 111px">C&aacute; c&ograve;n sống<br /></td><td style="width: 93px">02 con/kg<br /></td><td style="width: 108px" rowspan="2">50kg<br /></td><td style="width: 96px" rowspan="2">240.000đ/kg<br /></td><td style="width: 88px" rowspan="2">230.000đ/kg<br /></td></tr><tr><td style="width: 111px">C&aacute; phơi kh&ocirc;<br /></td><td style="width: 93px">06 con/kg<br /></td></tr></tbody></table><span />Về th&ocirc;ng tin mật ong nguy&ecirc;n chất tự nhi&ecirc;n rừng tr&agrave;m U Minh,<br />Từ l&acirc;u mật ong nguy&ecirc;n chất tự nhi&ecirc;n rừng tr&agrave;m U Minh đ&atilde; được nhiều ch&uacute;ng ta biết đến, bởi v&ugrave;ng đất n&agrave;y c&oacute; hương thơm đặc th&ugrave; của b&ocirc;ng tr&agrave;m, ch&iacute;nh b&ocirc;ng tr&agrave;m l&agrave;m nguy&ecirc;n liệu ch&iacute;nh cho tổ mật ong v&agrave; l&agrave;m n&ecirc;n chất lượng ưu trội của mật ong rừng tr&agrave;m U Minh. T&iacute;nh hữu &iacute;ch của mật ong nguy&ecirc;n chất tự nhi&ecirc;n rừng tr&agrave;m U Minh rất c&oacute; lợi cho sức khỏe v&agrave; thẩm mỹ con người nếu ch&uacute;ng ta sử dụng ph&ugrave; hợp. Cũng v&igrave; điều n&agrave;y m&agrave; một số người, cơ sở kinh doanh mật ong do chạy theo lợi nhuận đ&atilde; pha chế hoặc sử dụng mật ong nơi kh&aacute;c để kinh doanh, trong khi đ&oacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng kh&oacute; ph&acirc;n biệt được đ&acirc;u l&agrave; mật ong nguy&ecirc;n chất tự nhi&ecirc;n rừng tr&agrave;m U Minh với mật ong kh&aacute;c hoặc mật ong đ&atilde; qua pha chế. <br />Để giữ vững t&iacute;nh ưu trội mật ong nguy&ecirc;n chất tự nhi&ecirc;n rừng tr&agrave;m U Minh v&agrave; đem lại hữu &iacute;ch cho sức khoẻ, thẩm mỹ Qu&yacute; kh&aacute;ch khi sử dụng, ch&uacute;ng t&ocirc;i xin khuyến c&aacute;o Qu&yacute; kh&aacute;ch cần &aacute;p dụng những phương ph&aacute;p ph&acirc;n biệt giữa mật ong n&agrave;y với mật ong nơi kh&aacute;c hoặc mật ong đ&atilde; qua pha chế, như Qu&yacute; kh&aacute;ch &aacute;p dụng đồng thời c&aacute;c phương ph&aacute;p, gồm: Để mật ong v&agrave;o tủ lạnh, mật ong kh&ocirc;ng đ&ocirc;ng lại; hoặc đặt c&acirc;y nhan thờ c&uacute;ng v&agrave;o mật ong v&agrave; đem đốt, c&acirc;y nhan vẫn ch&aacute;y; hoặc đặt c&acirc;y h&agrave;nh ni&ecirc;m gia vị v&agrave;o mật ong, khoảng 03 ph&uacute;t c&acirc;y h&agrave;nh h&eacute;o lại; hoặc để ra ngo&agrave;i vật đựng mật ong, kiến vẫn kh&ocirc;ng bu lại; hoặc đem c&acirc;n 01l&iacute;t mật ong nặng 1,3kg v&agrave; tất nhi&ecirc;n mật ong phải c&oacute; m&ugrave;i thơm b&ocirc;ng tr&agrave;m; c&ugrave;ng một số phương ph&aacute;p ph&acirc;n biệt kh&aacute;c. <br />Ch&uacute;ng t&ocirc;i l&agrave; những n&ocirc;ng d&acirc;n sống tr&ecirc;n v&ugrave;ng đất rừng tr&agrave;m tỉnh C&agrave; Mau v&agrave; trực tiếp đi lấy mật ong tự nhi&ecirc;n tr&ecirc;n v&ugrave;ng đất n&agrave;y, thu gom lại để b&aacute;n. Qu&yacute; kh&aacute;ch c&oacute; nhu cầu sử dụng, quan t&acirc;m về mật ong nguy&ecirc;n chất tự nhi&ecirc;n rừng tr&agrave;m U Minh; cũng như c&aacute;c mặt h&agrave;ng n&ocirc;ng sản n&ecirc;u tr&ecirc;n, xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ với ch&uacute;ng t&ocirc;i theo địa chỉ:<strong><br /></strong><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong><strong>Trưởng đại diện: &Ocirc;ng Trần Quốc Toản<br /></strong><span />K&ecirc;nh 85, ấp 7, x&atilde; Kh&aacute;nh L&acirc;m, huyện U Minh, tỉnh C&agrave; Mau; <br />Hoặc số 220, đường Nguyễn Tr&atilde;i, kh&oacute;m 2, F.9, TP. C&agrave; Mau; <br />Hoặc số 10, đường 3/2, F.12, Q. 10, TP. Hồ Ch&iacute; Minh (Khoa Sau Đại học, lớp Cao học CH15H, Học viện H&agrave;nh ch&iacute;nh Quốc gia);<br />ĐT: 0903.215.950; (07803).506.028; <br />Email: tranquoctoan2010@yahoo.com.vn.<br />Xin tr&acirc;n trọng./.<br /><strong><span /></strong><span />
 

Top
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx