cần bán đôi vẹt 600k/1e

vanmaiky

Lữ khách
#1
<span class="\&quot;Apple-style-span\&quot;">e đang c&oacute; đ&ocirc;i vẹt, k&ocirc; biết l&agrave; lo&agrave;i vẹt g&igrave;. e nu&ocirc;i từ l&uacute;c đang mọc l&ocirc;ng ống c&ograve;n đang h&aacute; mồm đ&ograve;i ăn(l&uacute;c đ&oacute; mua 5tram8 3e b&eacute; t&iacute; tẹo, giờ chỉ c&ograve;n 2e,l&uacute;c đ&oacute; vất vả lắm) bi h đ&atilde; được gần 4 th&aacute;ng.</span>&nbsp;vẹt của e rất ran người nhe\',em đang dạy em ấy n&oacute;i. thỉnh thoảng h&eacute;t ầm ĩ cả l&ecirc;n.(c&aacute;c b&aacute;c đừng so s&aacute;nh em no với vẹt chợ nh&eacute;,vẹt chợ c&aacute;c b&aacute;c mua cũng pải 400k/1con nhưng m&agrave; to&agrave;n vẹt gi&agrave; th&ocirc;i người đến gần l&agrave; chạy loạn xạ l&ecirc;n)<span class="\&quot;Apple-style-span\&quot;">&nbsp;v&igrave; đi l&agrave;m suốt k&ocirc; c&oacute; thời jan chơi v&agrave; chăm s&oacute;c e n&oacute;. Muốn b&aacute;n 600k một e.mua 1con cũng b&aacute;n.e ở Thanh Xu&acirc;n_H&agrave; Nội DT: 0975984744</span>
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Mai Văn Kỷ
- Địa chỉ: Hà Nội
- Tel, Fax: 0975984744 ::: FaX
- email: vanmaiky@gmail.com
 

Top
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx