Cần bán dừa khô, dừa tươi

  • Thread starter Trần Quốc Toản
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
T

Trần Quốc Toản

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Trần Quốc Toản
- Địa chỉ: Số 220, Nguyễn Trãi, F9, TP. Cà Mau
- Tel, Fax: 0903.215.950
- email: tranquoctoan2010@yahoo.com.vn
================================

<strong>LỜI NGỎ<br /></strong><strong>T&igrave;m đối t&aacute;c mua dừa kh&ocirc; v&agrave; dừa tươi<br /></strong><strong>&nbsp;</strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br />Ch&uacute;ng t&ocirc;i xin ph&eacute;p k&iacute;nh ch&agrave;o Qu&yacute; kh&aacute;ch,<br />Ch&uacute;ng t&ocirc;i l&agrave; những hộ n&ocirc;ng d&acirc;n sống tr&ecirc;n v&ugrave;ng đất l&acirc;m phần c&aacute;c huyện U Minh, Thới B&igrave;nh v&agrave; Trần Văn Thời thuộc tỉnh C&agrave; Mau. Thực hiện quy hoạch của tỉnh, ch&uacute;ng t&ocirc;i đ&atilde; thực hiện m&ocirc; h&igrave;nh l&uacute;a-c&aacute;-rừng kết hợp với tận dụng c&aacute;c bờ, c&aacute;c liếp để trồng dừa, trồng chuối. Sau ba năm thực hiện m&ocirc; h&igrave;nh n&agrave;y, đến nay c&aacute;c c&acirc;y dừa đ&atilde; cho thu hoạch với chất lượng kh&aacute; tốt, sản lượng kh&aacute; ổn định theo hướng bền vững v&agrave; hiện nay, ch&uacute;ng t&ocirc;i đang t&igrave;m đối t&aacute;c thu mua dừa kh&ocirc; v&agrave; dừa tươi. <br />Xin Qu&yacute; kh&aacute;ch tham khảo về chủng loại dừa v&agrave; gi&aacute; b&aacute;n sau:<br /><span /><span /><table width="611" class="MsoTableGrid" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"><tbody><tr><td style="width: 69px">T&ecirc;n dừa<br /></td><td style="width: 46px">Loại<br /></td><td style="width: 204px">K&iacute;ch thước<br /></td><td style="width: 108px">Khối lượng mỗi lần b&aacute;n lớn hơn hoặc bằng<br /></td><td style="width: 96px">Gi&aacute; b&aacute;n tại TP. Hồ Ch&iacute; Minh<br /></td><td style="width: 88px">Gi&aacute; b&aacute;n tại C&agrave; Mau<br /></td></tr><tr><td style="width: 69px">Kh&ocirc; <br /></td><td style="width: 46px"><strong>I<br /></strong></td><td style="width: 204px">Đường k&iacute;nh phần sọ từ 1,7cm v&agrave; khối lượng nặng từ 1,6kg trở l&ecirc;n<br /></td><td style="width: 108px">2.000 tr&aacute;i<br /></td><td style="width: 96px">11.000đ/tr&aacute;i<br /></td><td style="width: 88px">10.500đ/tr&aacute;i<br /></td></tr><tr><td style="width: 69px">Kh&ocirc;<br /></td><td style="width: 46px"><strong>II<br /></strong></td><td style="width: 204px">Nhỏ hơn dừa kh&ocirc; loại I, đường k&iacute;nh phần sọ từ 1,3cm v&agrave; khối lượng nặng từ 1,2kg trở l&ecirc;n<br /></td><td style="width: 108px">2.000 tr&aacute;i<br /></td><td style="width: 96px">9.000đ/tr&aacute;i<br /></td><td style="width: 88px">8.500đ/tr&aacute;i<br /><span /><span /></td></tr><tr><td style="width: 69px">Tươi<br /></td><td style="width: 46px"><strong>I<br /></strong></td><td style="width: 204px">Đường k&iacute;nh phần sọ từ 1,7cm v&agrave; khối lượng nặng từ 3kg trở l&ecirc;n<br /></td><td style="width: 108px">2.000 tr&aacute;i<br /></td><td style="width: 96px">9.000đ/tr&aacute;i<br /></td><td style="width: 88px">8.500đ/tr&aacute;i<br /></td></tr><tr><td style="width: 69px">Tươi<br /></td><td style="width: 46px"><strong>II<br /></strong></td><td style="width: 204px">Nhỏ hơn dừa tươi loại I, đường k&iacute;nh phần sọ từ 1,3cm v&agrave; khối lượng nặng từ 2,5kg trở l&ecirc;n<br /></td><td style="width: 108px">2.000 tr&aacute;i<br /></td><td style="width: 96px">7.000đ/tr&aacute;i<br /></td><td style="width: 88px">6.500đ/tr&aacute;i<br /></td></tr></tbody></table><span />Qu&yacute; kh&aacute;ch c&oacute; nhu cầu, quan t&acirc;m đến mua dừa kh&ocirc; v&agrave; dừa tươi, xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ với ch&uacute;ng t&ocirc;i theo địa chỉ:<strong><br /></strong><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong><strong>Trưởng đại diện: &Ocirc;ng Trần Quốc Toản<br /></strong><span />Số 220, Nguyễn Tr&atilde;i, F. 9, TP. C&agrave; Mau; hoặc số 10, đường 3/2, Q. 10, TP. Hồ Ch&iacute; Minh (Khoa Sau Đại học, lớp Cao học CH15H, Học viện H&agrave;nh ch&iacute;nh Quốc gia);<br />ĐT: 0903.215.950; (07803).506.028; <br />Email: tranquoctoan2010@yahoo.com.vn.<br />Xin tr&acirc;n trọng./.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br />
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận