Cần bán gà thả vườn

  • Thread starter NGUYỄN NGỌC HIỀN
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
N

NGUYỄN NGỌC HIỀN

Guest
#1
<span style="font-size: 10.5pt; color: #3e3e3e; font-family: Tahoma; mso-ansi-language: VI">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="font-size: 10.5pt; color: #3e3e3e; font-family: Tahoma; mso-ansi-language: VI"> <p class="MsoNormal" style="background: white; margin: 0cm 0cm 12pt 72pt; text-indent: -18pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt"><span style="font-size: 10.5pt; color: #3e3e3e; font-family: Tahoma; mso-ansi-language: VI">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Trang trại của t&ocirc;i đang nu&ocirc;i g&agrave; ta</span><span style="font-size: 10.5pt; color: #3e3e3e; font-family: Tahoma"> </span><span style="font-size: 10.5pt; color: #3e3e3e; font-family: Tahoma; mso-ansi-language: VI">thả vườn, hiện nay đ&atilde; được </span><span style="font-size: 10.5pt; color: #3e3e3e; font-family: Tahoma">3,5</span><span style="font-size: 10.5pt; color: #3e3e3e; font-family: Tahoma; mso-ansi-language: VI"> th&aacute;ng tuổi rồi, trọng lượng b&igrave;nh qu&acirc;n khoảng 1.</span><span style="font-size: 10.5pt; color: #3e3e3e; font-family: Tahoma">5</span><span style="font-size: 10.5pt; color: #3e3e3e; font-family: Tahoma; mso-ansi-language: VI">kg/ con</span><span style="font-size: 10.5pt; color: #3e3e3e; font-family: Tahoma">, đ&atilde;</span><span style="font-size: 10.5pt; color: #3e3e3e; font-family: Tahoma; mso-ansi-language: VI"> tới lịch xuất chuồng. T&ocirc;i muốn </span><span style="font-size: 10.5pt; color: #3e3e3e; font-family: Tahoma">b&aacute;n</span><span style="font-size: 10.5pt; color: #3e3e3e; font-family: Tahoma; mso-ansi-language: VI"> lu&ocirc;n một lần hết cả bầy g&agrave; (khoảng </span><span style="font-size: 10.5pt; color: #3e3e3e; font-family: Tahoma">8</span><span style="font-size: 10.5pt; color: #3e3e3e; font-family: Tahoma; mso-ansi-language: VI">00 con). Anh chị n&agrave;o c&oacute; thể thu mua hết một lượt hoặc c&oacute; thể giới thiệu gi&ugrave;m người thu mua gi&uacute;p với. Gi&aacute; cả thỏa thuận, đảm bảo rẻ hơn so với gi&aacute; thị trường c&ugrave;ng thời điểm.<br />C&aacute;c anh chị c&oacute; thể li&ecirc;n lạc với t&ocirc;i theo số đ</span><span style="font-size: 10.5pt; color: #3e3e3e; font-family: Tahoma">i</span><font face="Times New Roman" color="#000000" size="3">ện </font><span style="font-size: 10.5pt; color: #3e3e3e; font-family: Tahoma; mso-ansi-language: VI">t</span><span style="font-size: 10.5pt; color: #3e3e3e; font-family: Tahoma">hoại</span><span style="font-size: 10.5pt; color: #3e3e3e; font-family: Tahoma; mso-ansi-language: VI"> : </span><span style="font-size: 10.5pt; color: blue; font-family: Tahoma; mso-ansi-language: VI">097</span><span style="font-size: 10.5pt; color: blue; font-family: Tahoma">6.896.100 &ndash; Ms Hiền</span><span style="font-size: 10.5pt; color: #3e3e3e; font-family: Tahoma; mso-ansi-language: VI"><br /></span><span style="font-size: 10.5pt; color: red; font-family: Tahoma; mso-ansi-language: VI">Tr&acirc;n trọng cảm ơn.</span><span style="font-size: 10.5pt; color: #3e3e3e; font-family: Tahoma; mso-ansi-language: VI"><p>&nbsp;</p></span></p></span>
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: NGUYỄN NGỌC HIỀN
- Địa chỉ: Xã Đông Bình - Huyện Bình Minh - Tỉnh Vĩnh Long
- Tel, Fax: 0976896100
- email: nguyenngochien801@gmail.com
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận